དཀའ་ཚེགས་ཡེ་མི་དགོས་པར་གོ་ལ་ཇེ་ཆུང་དང་འབྲེལ་འདྲིས་ཇེ་ཉེ་རུ་ཐུབ་པའི་དྲ་ཚིགས་ལ་བརྟེན་ནས་དྲང་བདེན་རིགས་པའི་བླང་དོར་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ་ཞིག་སྦར་ན་བསམས། བདག་ནི་སྐྱེས་སྦྱང་གི་ཡོན་ཏན་ན་ཕྲ་ཡང་ལྷག་བསམ་དྲང་བདེན་གྱི་བསམ་པ་རྒྱ་ཆེ་བས་རྒྱལ་བསྟན་སྤྱི་དང་བོད་རང་གི་གནའ་དེང་གི་རིག་གཞུང་ལ་གོམས་འདྲིས་ཀྱི་མྱོང་ཚོར་དག་ངོ་ལྐོག་མེད་པར་རྒྱལ་ཕྱི་ནང་གི་རང་རིགས་སྤུན་མཆེད་དག་ལ་དམ་པའི་ཆོས་དང་མཐུན་མི་མཐུན་གྱི་བཟང་ངན་ཤན་འབྱེད་ཅིག་ཐུན་མིན་བོད་རང་གི་སྐད་ཡིག་ལས་སྟོན་པར་འདོད་ཐལ།

དྲ་ངོས་བཀླགས་གྲངས

ཡིག་ཚགས

སྒེར་གྱི་རྒྱུ་ཆ

མཚན་ཉིད་ཀུན་ལྡན་དམ་ཆོས་བླ་མར་མི་ཕྱེད་དད་གུས་ངེས་པར་ཤེས། ། རིགས་དྲུག་འགྲོ་བར་བཅོས་མིན་སྙིང་རྗེས་བདག་ལས་གཞན་གཅེས་སེམས་པར་ཞེན། ། གཡོ་སྒྱུའི་དཔུང་ལ་ངོ་བསྟོད་མི་བྱར་རང་གཤིས་དྲང་བདེན་ཕྲག་ཏུ་བཞེས། སད་རྨིར་དྲང་སྲོང་རྟུལ་ཞུགས་དཔལ་ལྡན་ཐབས་ཤེས་དགྱེས་པའི་གྲུབ་མཐའ་སྐྱོང་། །

ངེད་ཀྱི་སྐོར

༄༅།། ཨེ་མ་ཧོའི་རིག་མཛོད་།
མཚན་ཉིད་ཀུན་ལྡན་དམ་ཆོས་བླ་མར་མི་ཕྱེད་དད་གུས་ངེས་པར་ཤེས། ། རིགས་དྲུག་འགྲོ་བར་བཅོས་མིན་སྙིང་རྗེས་བདག་ལས་གཞན་གཅེས་སེམས་པར་ཞེན། ། གཡོ་སྒྱུའི་དཔུང་ལ་ངོ་བསྟོད་མི་བྱར་རང་གཤིས་དྲང་བདེན་ཕྲག་ཏུ་བཞེས། སད་རྨིར་དྲང་སྲོང་རྟུལ་ཞུགས་དཔལ་ལྡན་ཐབས་ཤེས་དགྱེས་པའི་གྲུབ་མཐའ་སྐྱོང་། །
View my complete profile
Powered by Blogger.
Friday 9 November 2012

༄༅༅༎     རྫོགས་ཆེན་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས།

   Prayer to the Lineage Lamas of  Dzogchen,

 

ཨེ་མ་ཧོཿ

EMAHO!

Emaho:  O Wonder!

 

སྤྲོས་བྲལ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་སུ༔

TROY  DRAL  CHO  KYI  YING  KYI  SHING  KHAM  SU

In the Pure Land of Dharmadhatu,  free from conceptualization,

ཆོས་ཉིད་དུས་གསུམ་སྐྱེ་འགག་མེད་པའི་ངང་༔

CHOE  NYID  DU  SUM  KYE  GAG  MED  PE  NGANG

In the state of Dharmata, unborn and unceasing throughout the three times,

བྱ་བྲལ་ལྷུན་རྫོགས་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་སྐུ༔

JA  DRAL  LHUN  DZONG  DE WA  CHEN PO  KU

Free from activity, spontaneously accomplished, the great blissful body,

ནམ་མཁའ་བཞིན་དུ་ཐུགས་རྗེ་ཕྱོགས་རིས་མེད༔

NAM  KHA  SHEN  DU  THUG  JE  CHOG  RI  MED

Compassionate without partiality like the sky.

བླ་མ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔

LA MA  CHO  KYI  KU  LA  SOL  WA  DEB

Dharmakaya Lama, to you I pray.

བདེ་ཆེན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་ཞིང་ཁམས་སུ༔

DE  CHEN  LHUN GYI  DRUB  PE  SHING  KHAM  SU

In the Pure Land of spontaneously accomplished great bliss,

སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་ཀྱི༔

KU  SUNG   THUG  DANG  YON  TEN  THRIN  LEY  KYI

Of the body, speech, mind, qualities, and action,

ཡེ་ཤེས་ལྔ་ལྡན་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་སྐུ༔

YES  HE  NGA  DEN  DE  WAR  SHEG  PE  KU

The Buddha body possessing the fivefold primordial wisdom,

ཐུགས་རྗེའི་བྱེ་བྲག་སྣ་ཚོགས་སོ་སོར་སྟོན༔

THUG  JE  JE  DRAG  NA  TSOG  SO  SOR  TON

Appropriately manifesting in various forms of compassion,

བླ་མ་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔

LA  MA  LONG  CHOD  DZOG  KU  LA  SOL  WA  DEB

Sambhogakaya Lama, to you I pray.

མི་མཇེད་འཇིག་རྟེན་དག་པའི་ཞིང་ཁམས་སུ༔

MI  JE  JIG  TEN  DAG  PE  SHING  KHAM  SU

Into the pure land of this world of endurance you came,

ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་འགྲོ་བའི་དོན་ལ་བྱོན༔

THUG  JE  CHEN  PO  DRO  WE  DON  LA  JON

Through great compassion for the sake of

གང་ལ་གང་འདུལ་ཐབས་ཀྱིས་འགྲོ་དོན་མཛད༔

GANG  LA  GANG  DUL  THAB  KYI  DRO  DON  DZE

Benefiting sentient beings by skillfully taming them according to their intellect.

འདས་དང་མ་བྱོན་ད་ལྟ་དུས་གསུམ་གྱི༔

DE  DANG  MA  JON  DA  TA  DU  SUM  GYI

(Nirmanakaya Lama) Of the past, present and future,

བླ་མ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔

LA  MA  TRUL  PE  KU  LA  SOL  WA  DEB

To you I pray.


ཀུན་བཟང་རྡོར་སེམས་དགའ་རབ་ཤྲཱི་སེང་༎

KUN  ZANG  DOR  SEM  GA  RAB  SHI RI  SENG

Samantabhadra, Vajrasattva, Garab Dorje, Shri Singha,

པདྨ་ཀ་ར་རྗེ་འབངས་ཉི་ཤུ་ལྔ་༎

PE MA  KA RA  JE  BANG  NYI  SHU  NGA

Padmakara and his twenty-five disciples: the King and subjects,

སོ་ཟུར་གནུབས་གཉགས་གཏེར་སྟོན་བརྒྱ་རྩ་སོགས༎

SO  ZUR  NUB  NYAG  TER  TON GYA   TSA  SOG

So Yeshe  Jungne,  Zur Choying Rangdrol, Nubchen Sangye Yeshe, Nyag Jnanakumara as well as the hundreds of Tertons,

བཀའ་གཏེར་བླ་མ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༎

KA  TER  LA  MA  NAM  LA  SOL  WA  DEB

To the lamas of the karma and terma lineages, I pray.

འཛམ་གླིང་མཛེས་པའི་རྒྱན་དྲུག་མཆོག་གཉིས་དང་།།

DZAM  LING  DZE  PE  GYEN  DRUG  CHOG  NYI  DANG

To those of the Six Ornaments and the Two Supreme Ones, the adornments of Jambu Continent,

ཐུགས་རྗེ་ལུང་རྟོགས་མཉམ་པའི་མཐུ་མངའ་ཡང་༎

THUG  JE  LUNG  TOG  NYAM  PE  THU  NGA  YANG

You who are endowed with equal compassion, learning and realization, yet

ནགས་ཁྲོད་དམ་པར་སྦས་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱིས༎

NAG  TRO  DAM  PAR  BE  PE  TUL  SHUG  KYI

Secretly engaging in practice in the sacred forests,

འཁོར་འདས་ཆོས་སྐུར་རྫོགས་པའི་ཀློང་ཆེན་པ༎

KHOR  DE  CHO  KUR  DZOG  PE  LONG  CHEN  PA

Longchenpa, you have accomplished the completion of samsara and nirvana in the Dharmakaya,

དྲི་མེད་འོད་ཟེར་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༎

DRI  ME  O  ZER  SHAB  LA  SOL WA  DEB

Trime Ozer (Longchenpa), at your feet I pray.

 

ཤེས་བྱ་ཀུན་མཁྱེན་འགྲོ་ལ་རྗེས་བརྩེའི་གཏེར༎

SHE  JA  KUN  KHEN  DRO  LA  JE  TSEI  TER

Knowing all phenomena, you are a treasure of compassion for all beings.

དྲི་མེད་འོད་ཟེར་ཡང་སྤྲུལ་ཐུགས་གཏེར་མཛོད༎

DRI  ME  OZER  YANG  TRUL  THUG  TER  DZO

Reincarnation of Trime Ozer and the source of mind treasure,

འོད་གསལ་ཀློང་ཆེན་ནམ་མཁའི་རྣལ་འབྱོར་བ༎

O SAL  LONG CHEN  NAM  KHE  NAL  JOR  PA

Sky-yogi of the vast expanse clear light,

འཇིགས་མེད་གླིང་པའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༎

JIG  ME  LING  PE  SHAP  LA  SOLWA  DEB

Jigme Lingpa, at your feet I pray.

ཡོན་ཏན་སངས་རྒྱས་ཀུན་དང་མཉམ་ན་ཡང་༎

YONG  TEN  SANG  GYE  KUN  DANG  NYAM  NA  YANG

Although your qualities are equal to all the Buddhas,

བཀའ་དྲིན་སངས་རྒྱས་ཀུན་ལས་ལྷག་པའི་མགོན༎

KA  DRIN  SANG  GYE  KYN  LE  LHAG  PE  GON

Protector, your kindness surpasses all the Buddhas combined.

རྩ་བའི་བླ་མའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༎

TSA  WE  LA  ME  SHAB  LA  SOL  WA  DEB

To the feet of the Root Guru, I pray.

གནས་ལུགས་རྟོགས་པ་སྐྱེ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས༎

NEY  LUG  TOG  PA  KYE  WAR  JIN  GYI  LOB

Grant blessings to develop understanding of the fundamental nature.

 

 

ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ལསཿ  ཡུམ་ཀ་འཚོ་རྒྱལ་བདེ་ཆེན་རྒྱལ་མོའི་རྩ་བའི་སྒྲུབ་པ་

བདེ་ཆེན་དཔལ་ཕྲེང་བཞུགསཿ

The main sadhana of Yumka Tsogyal Dechen Gyalmo called

“Dechen Palthreng (Glorious Garland of Great Bliss)”  from Longchen Nyingthig

 

  མཁའ་འགྲོ་བདེ་ཆེན་རྒྱལ་མོར་འདུདཿ  དཀྱིལ་འཁོར་ཟླ་གམ་སྒོ་གཅིག་དབུསཿ  ཆོས་འབྱུང་དམར་པོ་ལྷ་མཚན་ཅནཿ  བདེ་སྟོང་བདེ་སྐྱོང་མ་དཱ་ནཿ  ཡང་ན་རིན་ཆེན་སྨན་བཅུད་གཏམསཿ  ཤེལ་དང་མེ་ལོང་སྲོག་གི་རྟེནཿ  ཕྱི་ནང་མཆོད་པས་མཐའ་ནས་བསྐོརཿ  ནུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་སུ་ཁ་བསྟན་ལཿ 

 

Homage to the Great Blissful Dakini Queen!  In the center of a crescent-shaped mandala with one door, there is a red triangular figure (Cho Jyung) having the essence mantra of the deity.  Upon that keep the sustainer of bliss, Madana, or the precious essence of medicines.  Along with the support of crystal and mirror, arrange the outer and inner offerings around them and face toward the west.

 

དང་པོ་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་ནིཿ 

First, take refuge

 

ན་མོཿ  སྐྱེ་མེད་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོའི་སྐུཿ 
NA MO   KYE  ME  YE SHE  KHA DROI  KU

Homage, the unborn and wisdom body of the Dakini,

 

འགགས་མེད་རང་བྱུང་རྣལ་འབྱོར་མཿ
GAG  ME  RANG JUNG  NAL JOR  MA

Ceaseless and self-arisen Vajrayogini,

 

རྒྱལ་ཡུམ་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་ལཿ 
GYAL  YUM  DOR JE  PHAG MO  LA

Vajravarahi,  the mother of all the Victors (Buddhas), to you

 

འདུ་འབྲལ་མེད་པར་སྐྱབས་སུ་མཆིཿ
DU  DRAL  ME  PAR  KYAB  SU  CHI

I go for refuge without association with or separation from you.


ལན་གསུམ།
   Repeat three times

གཉིས་པ་སྨོན་འཇུག་སེམསཿ
Second, developing aspirational and practical Bodhicitta

 

ཧོཿ  འདི་ནས་བྱང་ཆུབ་མ་ཐོབ་བརཿ 
HO  DI  NE  JANG CHUB  MA  THOB  PAR

Ho!  From now until I have attained enlightenment,

 

ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་ཁྱོད་བསྒྲུབ་ནསཿ 
YE SHE  KHA DRO  KHYO  DRUB  NE

By accomplishing your state, Wisdom Dakini,

 

ཕྱོགས་རིས་བྲལ་བའི་སེམས་ཅན་རྣམསཿ 
CHOG  RI  DRAL WE  SEM  CHEN  NAM

All sentient beings without partiality

 

བདེ་ཆེན་ས་ལ་འགོད་པར་བགྱིཿ 
DE  CHEN  SA  LA  GO  PAR  GYI

I shall lead into the state of Great Bliss.

 

ལན་གསུམཿ  Repeat three times


གསུམ་མཆོད་གཏོར་བརླབཿ
 
Third, blessing the offering materials:

 

ཨོཾ་ཨཱ་ཧཱུྃཿ  དངོས་པོར་འཛིན་པའི་རྣམ་རྟོག་ཀུནཿ 
OM  AH HUNG   NGO  POR  DZIN   PE  NAM  TOG  KUN

All thoughts of grasping phenomena as real.

 

ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་མཆོད་པའི་སྤྲིནཿ 
CHI  NANG  SANG  SUM  CHO  PE  TRIN

Have become the three fold offering clouds: outer, inner, and secret.

 

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་འདོད་ཡོན་ནིཿ   
KUN  TU  ZANG POI  DO YON  NI

The objects of enjoyment of Samantabhadra

ནམ་མཁའ་ལྟ་བུར་འཛད་པ་མེདཿ
NAM KHA  TA  BUR  DZE  PA  ME

Are inexhaustible like the sky.

 

སརྦ་པཱུ་ཛ་ས་མ་ཡ་ཧོཿ 
SARWA  PUDZA  SAMAYA  HO

 

བཞི་བ་བསྐྱེད་རིམ་ཨ་ཏིར་སྒོམཿ  
Fourth,  Developing Stage According to Ati Meditation

 

ཨཿ སྣང་བ་ཐམས་ཅད་ཡུམ་ལྔའི་ཀློངཿ 
AH  NANG  WA  THAM CHE  YUM  NGE  LONG

Ah! Unite the mind with the sphere of emptiness.  All appearances contained in the world are the vast expanse of the Five Mothers,

 

སྲིད་པ་ཐམས་ཅད་མཁའ་འགྲོའི་དལཿ
SI  PA  THAM CHE  KHA  DROI  DAL

All existence is contained within the Mandala of the Dakini.

 

རྒྱུ་རྐྱེན་ལས་འདས་གཞལ་ཡས་ཁངཿ
GYU  KYEN  LE  DE  SHAL  YE  KHANG

A celestial palace transcending the process of origination of cause and conditions:

 

ཐིག་ལེ་ཉག་གཅིག་ཆོས་དབྱིངས་སྒོཿ
THIG LE  NYAG  CHIG  CHO  YING  GO

The outside is a single sphere with an entrance of Dharmadhatu,

 

བདེ་ཆེན་འབར་བའི་ཕོ་བྲང་དབུསཿ
DE  CHEN  BAR WE  PHO  DRANG  U

And the inside is ardent bliss; in the center of the palace

 

ཆུ་སྐྱེས་གེ་སར་བཞད་པའི་སྟེངཿ
CHU  KYE  GE  SAR  SHE  PE  TENG

Upon the pistil of a blossoming lotus

ཉི་མའི་གདན་ལ་མཁའ་འགྲོའི་གཙོཿ
NYI  ME  DEN  LA  KHA DROI  TSO

On a sun-seat is the chief of the Dakinis.

 

ཆོས་སྐུའི་ཀློང་ན་ཀུན་བཟང་མོཿ
CHO  KUI  LONG  NA  KUN  ZANG  MO

She is Samantabhadri in the vast expanse of Dharmakaya,

 

ལོངས་སྐུའི་ཞིང་ན་ཝཱ་རཱ་ཧཱིཿ
LONG  KUI  SHING  NA  WARAHI

Vajravarahi in the field of Sambhogakaya, and

 

སྤྲུལ་སྐུ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་མཿ
TRUL  KU  YE  SHE  TSO  GYAL  MA

Yeshe Tsogyal in the form of Nirmanakaya.

 

ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་སྐུ་མདོག་དམརཿ
SHAL  CHIG  CHAG  NYI  KU  DOG  MAR

She has one face and two arms; the color of her body is red.

 

གཅེར་མོ་མཉམ་པའི་དོར་སྟབས་ཅནཿ
CHER  MO  NYAM  PE  DOR  TAB  CHEN

She is naked, in the standing-advancing posture.

 

ཤིན་ཏུ་ཆགས་དང་བཞད་པའི་ཞལཿ
SHIN TU  CHAG  DANG  SHE  PE  SHAL

She is in the manner of great passion with a laughing face.

 

ཕྱག་གཡས་ཐོད་པའི་ཅང་ཏེའུཿ
CHAG  YE  THO  PE  CHANG  TE  U

In her right hand is a hand-drum of skulls,

 

སྙན་གྱི་ཐད་ཀར་གཏོད་ཅིང་འཁྲོལཿ
NYEN  GYI  THE  KAR  TO  CHING  TROL

As she plays it raised to ear level.

གཡོན་པ་གྲི་གུག་ཡུ་བ་ནིཿ
YON PE  DRI  GUG  YU  WA  NI

In her left hand she holds a curved blade by the handle.

 

དཀུ་ལ་བརྟེན་ནས་མཆོག་ཏུ་འགྱིངཿ
KU  LA  TEN  NE  CHOG  TU  GYING

And rests it at her side; she stands in a great haughty posture.

 

བྷ་ག་རྒྱས་ཤིང་ནུ་མ་འབུརཿ
BHAGA  GYE  SHING  NUMA  BUR

Her bhaga is developed and her breasts swell.

 

རིན་པོ་ཆེ་དང་གཞོན་ནུའི་བརྒྱནཿ
RINPOCHE  DANG  SHON  NUI  GYEN

She is adorned with precious jewels and youth-ornaments.

 

པུརྣྜ་རཱི་ཀའི་དོ་ཤལ་འཕྱངཿ
PUNDA  RIKE  DO  SHAL  CHANG

A wreath of pundarika, flowers hangs down over her body.

 

རུས་པའི་རྒྱན་དྲུག་སྐུ་ལ་མཛེསཿ
RU  PE  GYEN  DRUG  KU  LA  DZE

Six kinds of bone ornaments adorn her body.

 

གནག་སྣུམ་དབུ་སྐྲའི་ལན་ཚར་ཅནཿ
NAG  NUM  U  TRE  LEN  TSAR  CHEN

She has plaited glossy black hair,

 

རིན་པོ་ཆེ་ཡི་རྩེ་ཕྲན་བརྗིདཿ
RINPOCHE  YI  TSE  DREN  JI

And her jeweled diadem glows brilliantly.

 

དབུ་མའི་སྤྱན་ནི་དབྱིངས་ལ་གཟིགསཿ
U  ME  CHEN  NI  YING  LA  ZIG

Her middle eye of Dharmakaya gazes upwards into space.

ལོངས་སྐུའི་སྤྱན་གྱིས་འགྲོ་བ་འདུལཿ
LONG  KUI  CHEN  GYI  DRO  WA  DUL

Her right eye of Sambhogakaya disciplines beings.

 

སྤྲུལ་སྐུའི་སྤྱན་གྱིས་ཁམས་གསུམ་འགུགཿ
TRUL KUI  CHEN  GYI  KHAM  SUM  GUG

Her left eye of Nirmanakaya summons the three worlds.

 

སྐུ་ལ་རྒྱུད་སྡེའི་དཀྱིལ་འཁོར་རྫོགསཿ
KU LA  GYU  DE  KYIL  KHOR  DZOG

All deities of the Tantra are  present in her body.

 

ཐུགས་ཀ་དཔལ་གྱི་བེའུའི་དབྱིངསཿ
THUG  KA  PAL  GYI  BE  U  YING

At her heart, in the sphere of the infinite glorious knot,

 

མ་སྐྱེས་རང་བྱུང་ཡོངས་གྲུབ་ལྷཿ
MA  KYE  RANG  JUNG  YONG  DRUB  LHA

Dwell the self-arisen deities who are not developed by visualization but by spontaneous accomplishment

 

འཁོར་ལོ་རྩིབས་ལྔའི་ལྟེ་བ་རུཿ
KHOR LO  TSIB  NGE  TE  WA  RU

At the center of the wheel with five spokes

 

ཀུན་གཞི་ཡིད་ཆོས་གནས་དག་པའིཿ
KUN  SHI  YI  CHO  NYE  DAG  PE

Dwells the pure nature of the consciousness of the universal ground and consciousness of mind.

 

ཁྱབ་གདལ་རིག་པ་ཀུན་ཏུ་བཟངཿ
KHYAB  DAL  RIGPA  KUN  TU  ZANG

The omnipresent intrinsic awareness, Samantabhadra,

 

སྣང་སྟོང་གཉིས་མེད་ཡུམ་དང་སྦྱོརཿ
NANG  TONG  NYI  ME  YUM  DANG  JOR

Who is in union with the consort, is the non-duality of appearance and emptiness.

 

རྩིབས་ལྔར་གཟུགས་ཚོར་འདུ་ཤེས་དངཿ
TSIB  NGAR  ZUG  TSOR  DU  SHE  DANG

On the five spokes are the deities of pure form, feeling, perception

 

འདུ་བྱེད་རྣམ་ཤེས་དག་པའི་ལྷཿ
DU  JE  NAM  SHE  DAG  PE  LHA

Formation and consciousness:

 

རྣམ་སྣང་རིན་འབྱུང་སྣང་མཐའ་དངཿ
NAM  NANG  RIN  JUNG  NANG  THA  DANG

Vairocana, Ratnasambhava, Amitabha,

 

དོན་གྲུབ་རྡོ་རྗེ་མི་བསྐྱོད་པརཿ
DON  DRUB  DORJE  MI  KYO  PAR

Amoghasiddhi and Vajra Akshobya; with them

 

ས་ཆུ་སྤྱན་དང་མཱ་མ་ཀཱིཿ
SA  CHU  CHEN  DANG  MAMAKI

The pure form of earth, Locana; and water, Mamaki;

 

མེ་རླུང་གོས་དཀར་དམ་ཚིག་སྒྲོལཿ
ME  LUNG  GO  KAR  DAM  TSIG  DROL

Fire, Pandara; air, Samayatara; and

 

ནམ་མཁའ་དབྱིངས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་ལྔརཿ
NAM KHA  YING  KYI  WANG CHUG  NGAR

The lords of five expansive spheres of space

 

གནས་དག་རིགས་ཀྱི་ཡུམ་ལྔས་འཁྲིལཿ
NE  DAG  RIG  KI  YUM  NGAY  TRIL

Of the five Families in embrace.

གཡས་ཕྱོགས་དབང་པོའི་རྩ་བཞི་ལཿ
YE  CHOG  WANG POI  TSA  SHI  LA

The channels of the four sense faculties of the right side

 

རྣམ་ཤེས་དག་པའི་ནང་སེམས་བཞིརཿ
NAM  SHE  DAGPE  NANG SEM  SHIR

Are the four inner Bodhisattvas of the four pure consciousnesses.

 

ཡུལ་བཞི་དག་པའི་སེམས་མས་འཁྲིལཿ
YUL  SHI  DAG  PE  SEM  MEY  TRIL

They are embraced by the female Bodhisattvas of the four pure objects:

 

མིག་ལ་ས་སྙིང་སྒེག་མོ་མཿ
MIG  LA  SA  NYING  GEG  MO  MA

For the eye are Kshitigarbha and Lasya,

 

རྣ་བར་ཕྱག་རྡོར་གླུ་མ་གཉིསཿ
NA  WAR  CHAG  DOR  LU  MA  NYI

For the ear are Vajrapani and Gita,

 

སྣ་ལ་ནམ་སྙིང་ཕྲེང་བ་མོཿ
NA  LA  NAM  NYING  THRENG  WA  MO

For the nose are Akashagarbha and Malya, and

 

ལྕེ་ལ་སྤྱན་རས་གཟིགས་གར་མཿ
CHE  LA  CHEN  RE  ZIG  GAR  MA

For the tongue are Avalokitesvara and Nritya

 

གཡོན་ཕྱོགས་དབང་པོའི་རྩ་བཞི་ལཿ
YON  CHOG  WANG POI  TSA  SHI  LA

In the four channels of the four sense faculties of the left side

 

དབང་པོ་དག་པའི་ཕྱི་སེམས་བཞིརཿ
WANG  PO  DAG  PE  CHI  SEM  SHIR

Are the four external Bodhisattvas of the pure sense faculties

དུས་བཞི་དག་པའི་སེམས་མས་འཁྲིལཿ
DU  SHI  DAG  PE  SEM  MEY  TRIL

They are embraced by the female Bodhisattvas of the four pure times:

 

མིག་ལ་བྱམས་པ་བདུག་སྤོས་མཿ
MIG  LA  JAM  PA  DUG  PO MA

For the eye are Maitreya and Dhupa,

 

རྣ་བར་སྒྲིབ་སེལ་མེ་ཏོག་ཅནཿ
NA  WAR  DRIB  SEL  ME  TOG  CHEN

For the ear are Nivaranaviskambhin and Pushpa,

 

སྣ་ལ་ཀུན་བཟང་ཨཱ་ལོ་ཀེཿ
NA  LA  KUN  ZANG  A  LO  KE

For the nose are Samantabhadra and Aloka, and

 

ལྕེ་ལ་འཇམ་དཔལ་དྲི་ཆབ་མཿ
CHE  LA  JAM  PAL  DRI  CHAB  MA

For the tongue are Manjushri and Gandha.

 

དཔྲལ་བ་ལྕེ་དང་སྙིང་ག་དངཿ
TRAL  WA  CHE  DANG  NYING  GA  DANG

The forehead, tongue, heart,

 

ལྟེ་བ་གསང་གནས་རྐང་མཐིལ་གཡོནཿ
TE  WA  SANG  NE  KANG  THIL  YON

Navel, genitals, and sole of the left foot

 

འཇིག་རྟེན་དྲུག་དང་ཉོན་མོངས་ལྔཿ
JIG  TEN  DRUG  DANG  NYON  MONG  NGA

Are the pure forms of the six realms and the five emotional defilements,

 

སེར་སྣར་ལྟ་བ་གནས་དག་པའིཿ
SER  NAR  TA WA  NE  DAG  PE

And avarice.

རིག་པའི་སྐྱེས་བུ་ཐུབ་པ་དྲུགཿ
RIG PE  KYE  BU  THUB  PA  DRUG

They are the awakened beings, the Six Munis (Buddhas).

 

ཡག་ལག་བཞི་ལ་སེམས་ཅན་གྱིཿ
YEN  LAG  SHI  LA  SEM  CHEN  GYI

The four limbs are

 

ལུས་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དངཿ
LU  KYI  NAM  PAR  SHE  PA  DANG

The pure form of the four aspects of the body:  the consciousness,

 

དབང་པོ་རེག་བྱ་རེག་ཤེས་བཞིཿ
WANG  PO  REG  JA  REG  SHE  SHI

The faculty, objects, and sense of touch

 

གནས་དག་སྒོ་པ་ཡབ་བཞི་ལཿ
NE  DAG  GO  WA  YAB  SHI   LA

Are the four male door-protectors; with them

 

རྟག་ཆད་ལྟ་དང་བདག་ལྟ་དངཿ
TAG  CHE  TA  DANG  DAG  TA  DANG

Are the pure forms of the views of eternalism, nihilism, self and

 

མཚན་མར་ལྟ་བ་གནས་དག་ཡུམཿ
TSEN  MAR  TA WA  NE  DAG  YUM

The view of characteristics as the female door-protectors

 

ལག་གཡས་གཤིན་རྗེ་ལྕགས་ཀྱུ་མཿ
LAG  YE  SHIN  JE  CHAG  KYU  MA

For the right hand are Yama and Ankusha,

 

གཡོན་པར་སྟོབས་ཆེན་ཞགས་པ་མོཿ
YON  PAR  TOB  CHEN  SHAG  PA  MO

For the left hand are Mahabala and Pahsa,

རྐང་གཡོན་རྟ་མགྲིན་ལྕགས་སྒྲོག་མཿ
KANG  YON  TA  DRIN  CHAG  DROG  MA

For the left foot are Hayagriva and Shirnkala, and

 

གཡས་པར་བདུད་རྩི་འཁྱིལ་དྲིལ་བུཿ
YE  PAR  DUD  TSI  KHYIL  DRIL  BU

For the right foot are AmitaKundali and Ghanta.

 

ཚད་མེད་བཞི་ཡི་ཕྲིན་ལས་ཅནཿ
TSE  ME  SHI  YI  TRIN  LEY  CHEN

They fulfill the four boundless activities

 

དག་བྱ་དག་བྱེད་རྫོགས་པ་ལསཿ
DAG  JA  DAG  JED  DZOG PA  LE

Thus by completion of the purified objects as the means of purification

 

ཡོངས་གྲུབ་གདན་གསུམ་ཚང་བའི་ལྷཿ
YONG  DRUB  DEN  SUM  TSANG  WE  LHA

The absolutely accomplished deities of the Three Seats,

 

སྣང་ལ་རང་བཞིན་མེད་པར་གསལཿ
NANG LA  RANG  JIN  ME  PAR  SAL

Are vividly perceived without inherent reality.

 

དེ་ཡི་བ་སྤུའི་བུ་ག་ལཿ
DE  YI  BA  PUI  BU  GA  LA

Within the hair follicles of the body

 

ཁྲག་འཐུང་རྒྱུད་སྡེའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནིཿ
TRAG  THUNG  GYU  DE  KYIL  KHOR  NI

The esoteric mandala of the Blood-Drinkers

 

མ་ལུས་ལུས་པ་མེད་པར་རྫོགསཿ
MA LU  LU PA  ME  PAR  DZOG

Is complete without any exception.

ཀུན་ཀྱང་སྐུ་མདོག་ཕྱག་མཚན་དངཿ
KUN  KYANG  KU  DOG  CHAG  TSEN  DANG

All are in the illusory manifestation of color, instruments,

 

རྣམ་འགྱུར་མ་ངེས་སྒྱུ་འཕྲུལ་ནིཿ
NAM  GYUR  MA  NGE  GYU  TRUL  NI

And gestures of uncertain variety,

 

རང་བྱུང་རང་ཤར་ཆེན་པོའོཿ
RANG  JUNG  RANG  SHAR  CHEN  PO  O

And are the great self-origination and self-arising.

 

འབུམ་ཕྲག་ཡངས་པའི་མཁའ་འགྲོས་བསྐོརཿ
BUM  TRAG  YANG  PE  KHA  DRO  KOR

She is surrounded by a vast assembly of hundreds of thousands of Dakinis.

 

རིག་བདག་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལཿ
RIG  DAG  PE  MA  THO  TRENG  TSAL

Her crown lord is Pema Thodthreng Tsal (Padmasambhava),

 

ཨཱ་ཙཱརྱ་གཞོན་དཀར་གསལ་འཛུམཿ
ACHARYA  SHON  KAR  SAL  DZUM

The Archarya (master), who is youthful, clear, white, and smiling,

 

ཧེ་རུ་ཀ་པ་ཅང་དྲིལ་འཁྲོལཿ
HERUKA  PA  CHANG  DRIL  TROL

And in the costume of Heruka playing the hand-drum and bell.

 

དམ་ཚིག་ཡེ་ཤེས་གཉིས་སུ་མེདཿ
DAM  TSIG  YE SHE  NYI  SU  ME

The samaya deities and the wisdom deities are indivisible.

 

བསྒོམས་པ་ཙམ་གྱིས་དངོས་གྲུབ་ཐོབཿ
GOM PA  TSAM  GYI  NGO  DRUB  THOB

By merely meditating on this, one achieves spiritual attainment.

ས་མ་ཡཿ   

SAMAYA 

 

ལྔ་བ་སྤྱན་འདྲེན་གདུང་བའི་བློསཿ
Fifth, Invitation, with devotional mind

 

ཧཱུྃཿ  ཡུལ་གྱི་མིང་ནི་རྒྱ་གར་ཡུལཿ 
HUNG  YUL  GYI  MING  NI  GYA GAR  YUL

Hung!  In the country known as india

 

གནས་ཀྱི་མཆོག་གྱུར་ཨོ་རྒྱན་གནསཿ
NEY  KYI  CHOG  GYUR  U GYEN  NEY

In the supreme land which is Oddiyana

 

དྷུ་མ་ཐལ་ལ་མཁའ་འགྲོའི་གྲོངཿ
DHUMATHALA  KHA  DROI  DRONG

Is Dhumathala, the city of the Dakinis,

 

གླིང་གི་གླིང་མཆོག་རྔ་ཡབ་གླིངཿ
LING  GI  LING  CHOG  NGA  YAB  LING

And Chamaradvipa,  the supreme island among islands.

 

དོན་ལ་འོག་མིན་བདེ་ཆེན་ཞིངཿ
DON  LA  OG  MIN  DE  CHEN  SHING

In reality they are the unexcelled great blissful pure land;

 

རྣམ་པ་མཁའ་སྤྱོད་སྤྲུལ་པའི་གནསཿ
NAM PA  KHA CHO  TRUL PEI  NEY

In appearance they are the manifested celestial lands.

 

དགྱེས་ཤིང་བཞུགས་པའི་ཡུལ་ཀུན་ནསཿ
GYE  SHING  SHUG PE  YUL  KUN  NEY

From all those lands, wherever you dwell in delight,

 

ཆོས་སྐུ་ཡུམ་ཆེན་འཚོ་རྒྱལ་མཿ
CHO  KU  YUM  CHEN  TSO  GYAL  MA

The great Dharmakaya mother (Prajnaparamita) Tsogyal,

 

འབུམ་ཕྲག་མཁའ་འགྲོའི་འཁོར་དང་བཅསཿ
BUM  TRAG  KHA  DROI  KHOR  DANG  CHEY

Together with your entourage of hundreds of thousands of Dakinis,

 

བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཕྱིར་གཤེགས་སུ་གསོལཿ
JIN  GYI  LAB  CHIR  SHEG  SU  SOL

Please come here to bless us.

 

གནས་མཆོག་འདི་རུ་བྱིན་ཕོབ་ལཿ
NE  CHOG  DI  RU  JIN  PHOB  LA

Please bestow your blessings on this excellent place.

 

སྒྲུབ་མཆོག་བདག་ལ་དབང་བཞི་བསྐུརཿ
DRUB  CHOG  DAG  LA  WANG  SHI  KUR

Grant the four empowerments to us, the excellent meditators.

 

བགེགས་དང་ལོག་འདྲེན་བར་ཆད་སོལཿ
GEG  DANG  LOG  DREN  BAR  CHE  SOL

Dispel the hindrances, wrong guides and obstacles/

 

མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལཿ
CHOG  DANG  THUN  MONG  NGO  DRUB  TSOL

Bestow both common and uncommon accomplishments.

 

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་ཛྙཱ་ན་ཌཱཀྐི་ནི་ཨེ་ཨ་རལླི་ཕེཾ་ཕེཾ་ཛཿ
OM  AH  HUNG  VAJRA  JNANA  DAKINI  E  A  RA  LI  PHEM  PHEM  DZA

 

དྲུག་པ་བཞུགས་གསོལ་ཕྱག་འཚལ་བཿ
Sixth, Request to Be Seated and Saluted

 

ཧོཿ  གདོད་ནས་དམ་ཚིག་ཡེ་ཤེས་པཿ 
HO  DO  NE  DAM  TSIG  YES HE  PA

HO!   Primordially the samaya deity and the wisdom deity

 

གཉིས་སུ་མེད་པ་རྡོ་རྗེའི་སྟནཿ
NYI  SU  ME  PA  DOR JEI  TEN

Are indivisible like the vajra seat.

 

མཁའ་འགྲོ་སེམས་ཀྱི་ཆོ་འཕྲུལ་དུཿ
KHA  DRO  SEMK  YI  CHO  TRUL  DU

The Dakini who is the miraculous manifestation of enlightened mind,

 

ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོཿ
LHEN  CHIG  KYE  LA  CHAG  TSAL  LO

Innate wisdom, by realizing you I pay homage.

 

ན་མོ་ན་མ་ཧཱུྃཿ 
NAMO  NAMA  HUNG

 

བདུན་པ་འདོད་ཡོན་མཆོད་པ་འབུལཿ
Seventh,  Offering of Sensory Objects

 

ཧོཿ  སྣང་ཞིང་སྲིད་པའི་ཆོས་སོ་ཅོགཿ 
HO  NANG  SHING  SI  PE  CHO  SO  CHOG

HO!  All the phenomenal existence of the world and beings;

 

འདོད་ཡོན་ལྔ་ཡི་རྒྱན་དུ་ཤརཿ
DO  YON  NGA  YI  GYEN  DU  SHAR

Arise as the ornaments of the five sense objects;

 

སེམས་ཀྱི་ཡིད་བཞིན་གཏེར་ཆེན་པོཿ
SEM  KYI  YI  SHIN  TER  CHEN  PO

This great wish-fulfilling teasure of the mind,

 

བླང་དོར་མེད་པའི་དགྱེས་མཆོད་འབུལཿ
LANG  DOR  ME  PE  GYE  CHO  BUL

Without any discrimination, I offer to you as the delightful offerings.

 

བཛྲ་ཛྙྰ་ཌྰ་ཀྐི་ནི་པུཥྤེ་ནས་ཤབྟ་མ་ཧྰ་མུ་དྲ་རཀྟ་པཉྩ་བ་ལིངྟ་སརྦ་པྰུ་ཛ་ཨྰཿ ཧཱུྃཿ 
VAJRA  JNANA  DAKINI  PUPPE  DHUBPE  ALOKE  GHENDHE  NEVITYE  SHAPTA  MAHA  MUDRA  RAKTA  PENTSA  BALINGTA  SARWA  PUDZA  AH  HUNG

 

བརྒྱད་པ་བསྟོད་ཅིང་སྨོན་ལམ་བཏབཿ
Eighth, Praise and Aspiration

 

ཧཱུྃཿ  རྒྱལ་བ་ཀུན་ཡུམ་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མཿ  
HUNG  GYAL WA  KUN  YUM  DOR  JE  NAL  JOR  MA

Hung!  Vajrayogini, the mother of all the Buddhas;

 

སྣ་ཚོགས་ཡུམ་གྱུར་ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕྱིནཿ
NA  TSOG  YUM  GYUR  SHE  RAB  PHA  ROL  CHIN

Prajnaparamita, the universal mother;

 

དགྱེས་ཆགས་བཞད་པའི་རྣམ་འགྱུར་མཚོ་རྒྱལ་ཡུམཿ
GYE  CHAG  SHE  PE  NAM  GYUR  TSO  GYAL  YUM

Manifested as Tsogyal, the delightful, passionate smiling mother;

 

སངས་རྒྱས་པདྨའི་ལྕམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོདཿ
SANG GYE  PE  ME  CHAM  LA  CHAG  TSAL  TO

The consort of Buddha Padmasambhava, to you I pay homage and offer praise.

 

མཐོང་བས་ཡིད་འཕྲོག་མཚན་དཔེའི་ལང་ཚོ་ཅནཿ
THONG  WE  YI  TROG  TSEN  PE  LANG  TSO  CHEN

Your body is attractive, with youthful and auspicious marks and signs;

 

ཐོས་པས་རྣམ་གྲོལ་འགག་མེད་བརྡ་ཡི་གསུངཿ
THO  PE  NAM  DROL  GAG  ME  DA  YI  SUNG

Your speech liberating upon hearing, with ceaseless symbols;

 

དྲན་པས་བདེ་སྟོང་ཡེ་ཤེས་བསྐྱེད་པའི་ཐུགསཿ
DREN  PE  DE  TONG  YE  SHE  KYE  PE  THUG

Your mind generates wisdom of bliss and emptiness upon recollecting;

 

ཌྰ་ཀྐིའི་རྗེ་མོ་མཁར་ཆེན་བཟའ་ལ་བསྟོདཿ
DAKI  JE  MO  KHAR  CHEN  ZA  LA  TO

Queen of the Dakinis, Princess of Kharchen, to you I offer praise.

 

བཅུ་དྲུག་དགའ་སྟེར་མཆོག་གི་ཕོ་ཉ་མོའིཿ
CHU  DRUG  GA  TER  CHOG  GI  PHO  NYA  MOI

The supreme support, Tsogyal, who bestows the sixteenfold bliss,

 

གསལ་སྣང་སྒྱུ་མའི་ཏིང་འཛིན་དང་འགྲོགས་པསཿ
SAL  NANG  GYU  ME  TING  DZIN  DANG  DROG  PEY

By absorption in your illusory clear vision,

 

ཕྱི་ནང་གཞན་གསུམ་རྩ་རླུང་ཐིག་ལེའི་ཁམསཿ
CHI  NANG  SHEN  SUM  TSA  LUNG  THIG  LE  KHAM

May the outer, inner, and other, and the elements of channels, energy, and essence

 

ཀུན་ཏུ་བཟང་མོའི་ཀློང་དུ་དག་གྱུར་ཅིགཿ
KUN  TU  ZANG  MOI  LONG  DU  DAG  GYUR  CHIG

Become purified into the vast expanse of Samantabhadri.

 

འདི་ལྟར་སྒྲུབ་པའི་འཛབ་དགོངས་ནིཿ  
Recitation for achieving the accomplishment

 

རང་ཉིད་མཁའ་འགྲོའི་ཐུགས་ཀ་རུཿ
RANG  NYI  KHA  DROI  THUG  KA  RU

In the heart of the Dakini who is oneself

 

ཕག་མོ་མཐིང་ནག་གྲི་ཐོད་ཅནཿ
PHAG  MO  THING  NAG  DRI  THO  CHEN

Is a dark blue Varahi  holding a curved knife and skull.

 

སྙིང་དབུས་དགའ་འཁྱིལ་བཾ་མཚན་མཐརཿ
NYING  U  GA  KYIL  BAM  TSEN  TAR

In her heart is a red spiral and upon it a “Bam” Syllable

 

སྔགས་ཕྲེང་འཁོར་བའི་འོད་ཟེར་ཀྱིསཿ
NGAG  TRENG  KHOR  WE  OD  ZER  GYI

Surrounded by a rosary of mantras revolving counterclockwise; with rays of light radiating.

 

ལྷ་སྐུའི་སྣང་ཞེན་གསལ་བར་བྱསཿ
LHA  KUI  NANG  SHEN  SEL  WAR  JE

The visual appearances of the divine bodies become very clear.

 

རིགས་བདག་བླ་མའི་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལཿ
RIG  DAG  LA  MEI  THUG  GYU  KUL

Invoke the mind of Guru Padmasambhava, the Family Lord.

 

དེ་ལས་འོད་འཕྲོས་དོན་གཉིས་བྱསཿ
DE  LE  O  TRO  DON  NYI  JE

From him rays are emanating that accomplish the dual purpose.

 

བླ་མའི་སྐུ་ལས་བདུད་རྩིའི་རྒྱུནཿ
LA MEI  KU  LE  DUD  TSI  GYUN

From the body of the Guru a stream of ambrosia

 

ཟག་མེད་བདེ་བ་ཆེན་པོར་བབསཿ
ZAG  ME  DE  WA  CHEN POR  BAB

Descends as the immaculate great bliss.

 

དགའ་བ་བཞི་ཡི་བྱེད་ལས་ཀྱིསཿ
GA  WA  SHI  YI  JE  LE  KYI

Through the process of the four stages of bliss

 

དབང་བཞི་ཡེ་ཤེས་ཉམས་སུ་མྱོངཿ
WANG  SHI  YE  SHE  NYAM  SU  NYONG

The wisdoms of the four empowerments are experienced.

ཨོཾ་པདྨོ་ཡོ་གི་ནི་ཛྙ་ན་ཝཱ་རཱ་ཧཱི་ཧཱུྃཿ
OM  PEMO  YOGINI  JANA  WARA  HI  HUNG

 

ཞེས་རྩ་སྔགས་དངཿ  ལུས་དཀྱིལ་ལ་དམིགས་ནསཿ  
Root Mantra and Concentrating on the Deities in Her Body

 

ཨོཾ་གུ་ཧྱ་ཛྙ་ན་བོ་དྷི་ཙིཏྟ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་རུ་ལུ་རུ་ལུ་ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཧཱུྃཿ
OM  GUHYE  JANA  BODHICITTA  MAHASUKHA  RULU  RULU  HUNG  JO  HUNG

 

རྒྱལ་ཐབས་སྤྱི་བླུག་ཚངས་པའི་དབངཿ   བསྐུར་ཐོབ་མེད་པའི་ཆོས་ཉིད་ལཿ  མཉམ་པར་གཞག་པ་གནད་ཀྱི་གཟེརཿ  བསྐྱེད་རྫོགས་རྣམ་གྲངས་མང་མི་དགོསཿ   འདི་ཉིད་གཅིག་པུས་དངོས་གྲུབ་ཐོབཿ  ས་མ་ཡཿ  རྟགས་ཀྱི་རིམ་པ་བསམ་ཡས་ཀྱངཿ  མཆོག་ལ་དགོངས་པ་གཡོ་འགུལ་མེདཿ  ཐུན་མོང་མཁའ་འགྲོ་འདུ་བ་དངཿ  ཇི་སྙེད་མཁྱེན་པའི་ཀློང་རྡོལ་བསཿ  སྣང་བ་བརྡ་དང་ཆོས་སྐུར་འཆརཿ  ཉམས་དགའ་བག་ཕེབ་རིག་པ་དྭངསཿ   མཁའ་སྤྱོད་གྲུབ་སོགས་ཡོན་ཏན་བརྒྱདཿ    དངོས་སུ་གྲུབ་ཅིང་རྨི་ལམ་དུཿ     བུད་མེད་དམར་མོ་འདུ་བ་དངཿ  མེ་ཏོག་དུང་མགྲོན་ཤེལ་དཀར་རྙེདཿ   མདའ་དང་ཕྱག་མཚན་མཐོང་བ་སོགསཿ  མཁའ་འགྲོ་འགྲུབ་པའི་རྟགས་སུ་བཤདཿ  ཕྲིན་ལས་ཁ་བསྒྱུར་གཞན་དུ་ཤེསཿ  ས་མ་ཡཿ

Of the majestic and supreme empowerment, from receiving or bestowal, in that state, to contemplate is the essential point.  There is no need of much practice on the development and perfection stages.  By this practice alone, one will achieve accomplishment, Samaya!   There are many leave of accomplishment, but the sign of supreme accomplishment is the attainment of changeless mind.  The common signs are the gathering of Dakinis, from the blossoming forth of the knowledge of all phenomenal existence.  All perceptions arise as the symbols and dharmakaya: becoming joyful, relaxed, and having clear awareness; achieving eight virtues, such as attainment of the celestial pure land; in dreams one will see a gaithering of women of red color; finding flowers, conch shells, cowries and white crystal, sling arrows and instruments of deities, and so on.  These are said to be the signs of accomplishment of the Dakini.  The practices on the various actions should be learned from other texts.  Samaya! 

 

རྗེས་ཀྱི་རིམ་པའི་ཚོགས་སྐོང་ནིཿ   བསོད་ནམས་ནང་ནས་ཚོགས་འཁོར་མཆོགཿ   མཁའ་གྲོ་འདུ་བའི་དམ་ཚིག་རྫསཿ   ནང་མཆོད་ཁྱད་པར་བཟང་དུ་བཤམཿ

Blessing the Offerings The cycle of the feast-offering (tsog) is supreme among the means of accumulation of merits For the sacred substances to attract Dakinis, the inner offerings should be well-arranged.

 

ཧོཿ  བདེ་བ་ཆེན་པོའི་སྣོད་མཆོག་ཏུཿ   
HO  DE WA  CHEN  POI  NO  CHOG  TU

Ho!  In the excellent vessel of the great bliss skull

 

ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་ལོངས་སྤྱོད་ནིཿ
TSOG  KYI  KHOR  LOI  LONG  CHOD  NI

Is the cycle of the feast (in which)

 

བླང་དོར་མེད་པའི་དམ་ཚིག་རྫསཿ
LANG  DOR  ME  PE  DAM  TSIG  DZE

The samaya substances free from discriminations are

 

ཨོཾ་ཨཱ་ཧཱུྃཿགིས་བདུད་རྩིར་གྱུརཿ
OM  AH  HUNG  GI  DUD  TSIR  GYUR

Transformed into ambrosia by OM  AH  HUNG”

 

ཚོགས་ཕུད་རིམ་པ་གསུམ་དུ་སྤྲོསཿ

(Arrange the first portion of the feast-offering into three parts)

 

ཧཱུྃཿ  འོག་མིན་གནས་དང་མཁའ་སྤྱོད་ཞིངཿ  
HUNG  OG  MIN  NE  DANG  KHA  CHO  SHING

Hung!  The unexcelled pure land and celestial pure lands,

 

དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་འདུ་བའི་གནསཿ
PA  WO  KHA  DRO  DU  WAI  NEY

And the sacred place where the viras (heroes) and Dakinis are assembled,

 

ཉི་ཤུ་རྩ་བཞི་སྤྲུལ་པའི་ཡུལཿ
NYI  SHU  TSA  SHI  TRUL PAI  YUL

The twenty-four emanated lands,

 

ནང་ལྟར་རྡོ་རྗེ་ཕུང་པོའི་གྲོངཿ
NANG  TAR  DOR  JE  PHUNG  POI  DRONG

Are in their inner meaning the cities of our Vajra Body.

 

སྤྱི་བོ་ཛ་ལནྡྷ་ར་དངཿ
CHI  WO  DZA  LEN  DHA RA  DANG

The crown of the head is Jalandhara,

 

སྨིན་འཚམས་པུལླིར་མ་ལཿ
MIN  TSAM  PUL  LI  RAMA  LA

The eyebrows are Pulliramalaya,

 

ལྟག་པའི་རྩ་ཁམས་ཨརྦུ་ཏཿ
TAG  PAI  TSA  KHAM  ARBUTA

The nape of the neck is Arbuda,

 

མཛོད་སྤུ་རཱ་མེ་ཤྭ་རཱ་དངཿ
DZO  PU  RAME  SHWARA  DANG

The urna is Rameshvara,

 

རྣ་བ་གཡས་པ་ཨོ་རྒྱན་ཡུལཿ
NA WA  YE PA  OR  GYEN  YUL

The right ear is the country of Oddiyana,

 

གཡོན་པ་གོ་དྷ་ཝ་རཱའི་ཞིངཿ
YON  PA  GO  DA  WA  RA’I  SHING

The left ear is the land of Godavari,

 

མིག་གཉིས་དེ་ཝཱི་ཀོ་ཊཱ་དངཿ
MIG  NYI  DE WI  KO  TA  DANG

The two eyes are Devikota, and

 

ཕྲག་པ་མ་ལཱ་ཝ་བརྒྱད་ནཿ
TRAG  PA  MA  LA  WA  GYE  NA

The shoulders are Molava; in these eight places

 

བཞུགས་པའི་དཔའ་བོ་རྣལ་འབྱོར་མཿ
SHUG  PAI  PA  WO  NAL  JOR  MA

You who are dwelling, yogi and yoginis (the chiefs)

མཁའ་འགྲོ་དང་ནི་མཁའ་འགྲོ་མཿ
KHA  DRO  DANG  NI  KHA  DRO  MA

The retinues of Dakas and Dakinis

 

ཚོགས་ཀྱི་འདུ་བར་གཤེགས་སུ་གསོལཿ
TSOG  KYI  DU  WAR  SHEG  SU  SOL

Please come here for the gaithering of the ceremony of the Feast.

 

དབུ་སྐྲ་ཐོར་ཚུགས་ལྡེམས་སེ་ལྡེམཿ
U  TRA  THOR  TSUG  DEM  SE  DEM

The top-knots of the hair of the viras and dakas bob-dem-se-dem

 

ལྕང་ལོའི་ཟར་བུ་ཏ་ལ་ལཿ
CHANG  LOI  ZAR  BU  TA  LA  LA

The hair of the Dakinis freely swinging – ta-la-la,

 

སྙན་ཆ་གདུ་བུ་ཀྱི་ལི་ལིཿ
NYEN  CHA  DU  BU  KYI  LI  LI

Earring and bangles revolving – kyi-li-li,

 

རུས་རྒྱན་གཡེར་ཁ་ཁྲོ་ལོ་ལོཿ
RU  GYEN  YER  KHA  TRO  LO  LO

Bone ornaments and tinkling bells ringing- thro-lo-lo

 

ཅང་ཏེའུ་དྲིལ་བུའི་སྒྲ་དང་བཅསཿ
CHANG  TU  DRIL  BUI  DRA  DANG  CHEY

Hand-drums and bells sounding;

 

རྡོ་རྗེའི་གླུ་དང་གར་ལ་རོལཿ
DOR  JEI  LU  DANG  GAR  LA  ROL

Enjoy the vajra songs and the vajra dances.

 

འདོད་ཡོན་ལོངས་སྤྱོད་ཚོགས་སུ་འབུལཿ
DO  YON  LONG  CHOD  TSOG  SU  BUL

I offer the wealth of sensuous enjoyments as the Feast.

དམ་ཚིག་ཉམས་པ་མཐོལ་ལོ་བཤགསཿ
DAM TSIG  NYAM  PA  THO  LO  SHAG

I confess the transgressions of my sacred obligations.

 

ཕྱི་ནང་བར་གཅོད་དབྱིངས་སུ་སྒྲོལཿ
CHI  NANG  BAR  CHOD  YING  SU  DROL

Liberate the outer and inner obstacles into the ultimate sphere.

 

མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལཿ
CHOG  DANG  THUN  MONG  NGO  DRUB  TSOL

Please bestow upon me both the supreme and common accomplishments.

ལོངས་སྤྱོད་འཁོར་ལོར་ལམ་པཱ་ཀཿ

LONG  CHO  KHOR  LO  LAM  PA  KA

The chakra of wealth (throat) is Lampaka,

 

མཆན་དང་མཁལ་ཁུང་ཀཱ་མཱ་རུཿ
CHEN  DANG  KEL  KHUNG  KA MA  RU

The underarms and kidney cavity are Kamarupa,

 

ནུ་མ་གཉིས་ནི་ཨོ་ཊི་སྟེཿ
NU  MA  NYI  NI  O  TI  TE

The two nipples are Oti,

 

ལྟེ་བ་ཏྲི་ཤ་ཀུ་ནའི་གྲོངཿ
TE  WA  TRI  SHA  KU NA’I  DRONG

The navel is Trishanku,

 

སྣ་ཡི་རྩེ་མོ་ཀོ་ས་ཡཿ
NA  YI  TSE  MO  KO  SA  LA

The tip of the nose is Koshala,

 

ཡ་རྐན་ཀ་ལིངྒ་ཡི་ཡུལཿ
YA  KEN  KA  LING  KA  YI  YUL

The palate is the country of Kalinga, and

སྙིང་ག་ཀཉྩི་ཀ་དང་ནིཿ
NYING  GA  KAN  TSI  KA  DANG  NI

The heart is Kanchika,

 

ཧི་མཱ་ལ་ཡི་གྲོང་ཁྱེར་ནཿ
HI  MA  LA  YI  DRONG  KHYER  NA

And Himalaya; in these eight places

 

བཞུགས་པའི་དཔའ་བོ་རྣལ་འབྱོར་མཿ
SHUG  PAI  PA  WO  NAL  JOR  MA

You who are dwelling, yogi and yoginis (the chiefs)

མཁའ་འགྲོ་དང་ནི་མཁའ་འགྲོ་མཿ
KHA  DRO  DANG  NI  KHA  DRO  MA

The retinues of Dakas and Dakinis

 

ཚོགས་ཀྱི་འདུ་བར་གཤེགས་སུ་གསོལཿ
TSOG  KYI  DU  WAR  SHEG  SU  SOL

Please come here for the gaithering of the ceremony of the Feast.

 

དབུ་སྐྲ་ཐོར་ཚུགས་ལྡེམས་སེ་ལྡེམཿ
U  TRA  THOR  TSUG  DEM  SE  DEM

The top-knots of the hair of the viras and dakas bob-dem-se-dem

 

ལྕང་ལོའི་ཟར་བུ་ཏ་ལ་ལཿ
CHANG  LOI  ZAR  BU  TA  LA  LA

The hair of the Dakinis freely swinging – ta-la-la,

 

སྙན་ཆ་གདུ་བུ་ཀྱི་ལི་ལིཿ
NYEN  CHA  DU  BU  KYI  LI  LI

Earring and bangles revolving – kyi-li-li,

 

རུས་རྒྱན་གཡེར་ཁ་ཁྲོ་ལོ་ལོཿ
RU  GYEN  YER  KHA  TRO  LO  LO

Bone ornaments and tinkling bells ringing- thro-lo-lo

 

ཅང་ཏེའུ་དྲིལ་བུའི་སྒྲ་དང་བཅསཿ
CHANG  TU  DRIL  BUI  DRA  DANG  CHEY

Hand-drums and bells sounding;

 

རྡོ་རྗེའི་གླུ་དང་གར་ལ་རོལཿ
DOR  JEI  LU  DANG  GAR  LA  ROL

Enjoy the vajra songs and the vajra dances.

 

འདོད་ཡོན་ལོངས་སྤྱོད་ཚོགས་སུ་འབུལཿ
DO  YON  LONG  CHOD  TSOG  SU  BUL

I offer the wealth of sensuous enjoyments as the Feast.

དམ་ཚིག་ཉམས་པ་མཐོལ་ལོ་བཤགསཿ
DAM TSIG  NYAM  PA  THO  LO  SHAG

I confess the transgressions of my sacred obligations.

 

ཕྱི་ནང་བར་གཅོད་དབྱིངས་སུ་སྒྲོལཿ
CHI  NANG  BAR  CHOD  YING  SU  DROL

Liberate the outer and inner obstacles into the ultimate sphere.

 

མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལཿ
CHOG  DANG  THUN  MONG  NGO  DRUB  TSOL

Please bestow upon me both the supreme and common accomplishments.

 

མཚན་མ་པྲེ་ཏ་པུ་རིའི་ཞིངཿ

TSEN  MA  TE  TA  PU  RAI  SHING

The genitals are the land of Pretapuri,

 

བཤང་ལམ་གྲྀ་ཧ་དེ་ཝཱིའི་ཡུལཿ
SHANG  LAM  DRI  HA  DE  WE  YUL

The anus is the land of Grihadevata,

 

མཐེ་བོང་མ་རོ་བརླ་རཥྟཿ
THE  BONG  MA  RO  LA  RAG  TA

The thumbs and big toes are Maru and the thighs are Saurashtra,

བྱིན་པ་སུ་ཝརྣ་དྭཱི་པཿ
JIN  PA  SU  WAR  NA  DI  PA

The calves are Suvarnadvipa,

 

སོར་མོ་བཅུ་དྲུག་ནཱ་ག་རཿ
SOR  MO  CHU  DRUG  NA  GHA  RA

The sixteen fingers and toes are Nagara,

 

པུས་མོ་ཀུ་ལནྟཱ་དང་ནིཿ
PU  MO  KU  LAN  TA  DANG  NI

The knees are Kulanta, and

 

བོལ་གོང་སིནྡྷིུའི་གྲོང་ཁྱེར་ནཿ
BOL  GONG  SIND  HU’I  DRONG  KHYER  NA

The ankles are Sindhu;  in these eight places

 

བཞུགས་པའི་དཔའ་བོ་རྣལ་འབྱོར་མཿ
SHUG  PAI  PA  WO  NAL  JOR  MA

You who are dwelling, yogi and yoginis (the chiefs)

མཁའ་འགྲོ་དང་ནི་མཁའ་འགྲོ་མཿ
KHA  DRO  DANG  NI  KHA  DRO  MA

The retinues of Dakas and Dakinis

 

ཚོགས་ཀྱི་འདུ་བར་གཤེགས་སུ་གསོལཿ
TSOG  KYI  DU  WAR  SHEG  SU  SOL

Please come here for the gaithering of the ceremony of the Feast.

 

དབུ་སྐྲ་ཐོར་ཚུགས་ལྡེམས་སེ་ལྡེམཿ
U  TRA  THOR  TSUG  DEM  SE  DEM

The top-knots of the hair of the viras and dakas bob-dem-se-dem

 

ལྕང་ལོའི་ཟར་བུ་ཏ་ལ་ལཿ
CHANG  LOI  ZAR  BU  TA  LA  LA

The hair of the Dakinis freely swinging – ta-la-la,

 

སྙན་ཆ་གདུ་བུ་ཀྱི་ལི་ལིཿ
NYEN  CHA  DU  BU  KYI  LI  LI

Earring and bangles revolving – kyi-li-li,

 

རུས་རྒྱན་གཡེར་ཁ་ཁྲོ་ལོ་ལོཿ
RU  GYEN  YER  KHA  TRO  LO  LO

Bone ornaments and tinkling bells ringing- thro-lo-lo

 

ཅང་ཏེའུ་དྲིལ་བུའི་སྒྲ་དང་བཅསཿ
CHANG  TU  DRIL  BUI  DRA  DANG  CHEY

Hand-drums and bells sounding;

 

རྡོ་རྗེའི་གླུ་དང་གར་ལ་རོལཿ
DOR  JEI  LU  DANG  GAR  LA  ROL

Enjoy the vajra songs and the vajra dances.

 

འདོད་ཡོན་ལོངས་སྤྱོད་ཚོགས་སུ་འབུལཿ
DO  YON  LONG  CHOD  TSOG  SU  BUL

I offer the wealth of sensuous enjoyments as the Feast.

དམ་ཚིག་ཉམས་པ་མཐོལ་ལོ་བཤགསཿ
DAM TSIG  NYAM  PA  THO  LO  SHAG

I confess the transgressions of my sacred obligations.

 

ཕྱི་ནང་བར་གཅོད་དབྱིངས་སུ་སྒྲོལཿ
CHI  NANG  BAR  CHOD  YING  SU  DROL

Liberate the outer and inner obstacles into the ultimate sphere.

 

མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལཿ
CHOG  DANG  THUN  MONG  NGO  DRUB  TSOL

Please bestow upon me both the supreme and common accomplishments.


ཚོགས་སྐོང་སྤྲེལ་མ་བྱེད་ནཿ
If you are performing a combined Feast and Fulfillment by Confession Ceremony recite the following:

ཧོཿ  ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོའི་ལྷ་ཚོགས་དགོངས་སུ་གསོལཿ 
HO  YE  SHE   KHA DROI  LHA  TSOG  GONG  SU  SOL

Ho!  Divine hosts of wisdom Dakinis, please heed me!

 

འདོད་ཆགས་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་དབང་གྱུར་པསཿ
DO  CHAG  SHE  DANG  TI  MUG  WANG  GYUR  PEY

Having yielded to the power of desire, hatred and ignorance,

 

ལུས་ངག་སེམས་ཀྱིས་སྡིག་སྤྱད་མཐོལ་ཞིང་བཤགསཿ
LU  NGAG  SEM  KYI  DIG  CHE  THOL  SHING  SHAG

I confess the evil deeds of body, speech and mind I have committed.

 

ཐེག་པ་དམན་པའི་དབང་དུ་གྱུར་པས་ནཿ
THEG  PA  MEN  PAI  WANG  DU  GYUR  PE  NA

Having yielded to the power of the lower vehicle,

 

ཡང་དག་དོན་མ་རྟོགས་པ་མཐོ་ལོ་བཤགསཿ
YANG  DAG  DON  MA  TOG  PA  THOL  LO  SHAG

I confess to not understanding the perfect meaning.

 

སྙིང་རྗེ་ཆུང་ཞིང་ཞེ་སྡང་དབང་གྱུར་པསཿ  
NYING  JE  CHUNG  SHING  SHE  DANG  WANG  GYUR  PEY

Having yielded to the power of too little compassion,

 

འགྲོ་བའི་དོན་མ་རྒྱས་པ་མཐོ་ལོ་བཤགསཿ
DRO  WAI  DON  MA  GYI  PA  THOL  SHING  SHAG

I confess to not acting for the benefit of sentient beings.

 

ལེ་ལོ་གཉིད་ཀྱི་དབང་དུ་གྱུར་པ་ཡསཿ
LE  LO  NYI  KYI  WANG  DU  GYUR  PA  YI

Having yielded to the power of laziness and sleep.

 

སྒོམ་དང་སྒྲུབ་པ་གཡེལ་བ་མཐོ་ཞིང་བཤགསཿ
GOM  DANG  DRUB  PA  YEL  WA  THOL SHING  SHAG

I confess to being in inattentive in meditation and practice.

སེར་སྣ་འཇུར་གེགས་དབང་དུ་གྱུར་པས་ནཿ
SER  NA  JUR  GEG  WANG  DU  GYUR  PEY  NA

Having yielded to the power of avarice and stinginess,

 

མཆོད་པ་ལོ་ཟླར་འདས་པ་མཐོལ་ཞིང་བཤགསཿ
CHO  PA  LO  DAR  DE  PA  THOL  SHING  SHAG

I confess to neglecting to perform monthly and yearly offerings.

 

ང་རྒྱལ་ཁེངས་སེམས་དབང་དུ་གྱུར་པས་ནཿ
NGA  GYAL  KHENG  SEM  WANG  DU  GYUR  PEY  NA

Having yielded to the power of pride and arrogance,


བླ་མའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་འགལ་བ་བཤགསཿ
LA  MAI  KU  SUNG  THUG  DANG  GAL  WA  SHAG

I confess to being disrespectful toward the body, speech and mind of the teacher.


བརྩེ་གདུང་ཆུང་བའི་དབང་དུ་གྱུར་པས་ནཿ
TSE  DUNG  CHUNG WAI WANG  DU  GYUR  PEY  NA

Having yielded to the power of too little love and affection,


གྲོགས་མཆེད་ཐུགས་དང་འགལ་བ་མཐོལ་ཞིང་བཤགསཿ
DROG  CHED  THUG  DANG  GEL  WA  THOL  SHING  SHAG

I confess to disharmony with spiritual friends


ཟླ་གྲོགས་ངན་པའི་དབང་དུ་གྱུར་པས་ནཿ
DA  DROG  NGEN PAI  WANG  DU  GYUR  PEY  NA

Having yielded to the power of bad companions,


ཕུད་དང་ལྷག་མར་གྱུར་པ་མཐོལ་ཞིང་བཤགསཿ
PHU  DANG  LHAG  MA  GYUR  PA  THOL  SHING  SHAG

I confess to impairment of the first portion and making it a remainder.


ཕུད་དང་ལྷག་མ་ཉམས་པའི་སྐྱོན་དབང་གིསཿ
PHU  DANG  LAG MA  NYAM  PAI  KYON  WANG  GI

Having yielded to the power of the fault of impairing the first portion as a remainder,

ཕུད་ཉུལ་ཐུགས་དང་འགལ་བ་མཐོལ་ཞིང་བཤགསཿ
PHU  NYUL  THUG  DANG  GAL WA  THOL  SHING  SHAG

I confess to offending the seekers of the first offering.

 

ཕུད་ཉུལ་ཐུགས་དང་འགལ་བའི་སྐྱོན་དབང་གིསཿ
PHU  NYUL  THUG  DANG  GYL WAI  KYEN  WANG  GI

Having offended the seekers of the first portion


མཁའ་འགྲོའི་བཀའ་ཆད་གནས་གྱུར་མཐོལ་ལོ་བཤགསཿ
KHA  DRO’I  KA  CHE  NE  GYUR  THOL  LO  SHAG

I confess to being worthy of punishment by the Dakinis.


སྒྲོལ་བའི་དུས་ན་སྙིང་རྗེ་ཆུང་བ་ཡིསཿ
DROL  WAI  DU  NA  NYING  JE  CHUNG  WA  YI

Having had too little compassion at the time of liberating,

 

སེམས་ཅན་གནས་མ་སྟོབས་པ་མཐོལ་ལོ་བཤགསཿ
SEM  CHEN  NEY MA  TOB  PA  THOL  LO  SHAG

I confess to not being able to liberate beings into the enlightened state.

 

ཉོན་མོངས་གནས་མ་སྟོབས་པའི་སྐྱོན་དབང་གིསཿ
NYON  MONG  NEY MA  TOB  PAI  KYON  WANG  GI

Not having liberated the emotional defilements.

 

ཡུན་གྱི་སྒྲིབ་པར་གྱུར་པ་མཐོལ་ལོ་བཤགསཿ
YUN  KYI  DRIB  PAR  GYUR  PA  THOL  LO  SHAG

I confess to it having become a prolonged obscurations.

 

སྦྱོར་བའི་དུས་སུ་ཏིང་འཛིན་མ་གསལ་བསཿ
JOR  WAI  DU  SU  TING  DZIN  MA  SEL  WEY

Having lacked clarity of contemplation a the time of union,

 

གཟུངས་མའི་ཐུགས་དང་འགལ་བ་བཟོད་པར་གསོལཿ
ZUNG  MAI   THUG  DANG  GYAL  WA  ZO  PAR  SOL

I pray to be forgiven for offending the mind of the consort.

གཟུངས་མའི་ཐུགས་དང་འགལ་བའི་སྐྱོན་དབང་གིསཿ
ZUNG  MAI  THUG  DANG  GYAL WAI   KYON  WANG  GI

Having offended the mind of the consort,

 

ཆགས་ཤིང་འཁོར་བར་སྐྱེ་བ་མཐོལ་ལོ་བཤགསཿ
CHAG  SHING  KHOR  WAR  KYE  WA  THOL  LO  SHAG

I confess to causing attachments and birth in samsara.

 

བཤགས་ནས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་རྩོལཿ
SHAG  NEY  KU  SUNG  THUG  KYI  NGO  DRUB  TSOL

Please purify me and bestow the attainments of your body, speech and mind.

 

ཞེས་སྙིང་ཐག་པ་ནས་བཤགས་པས་དམ་ཚིག་ཉམས་ཆགས་སོར་ཆུད་པར་འགྱུར་རོཿ 
By thus confessing from the depth of your heart, the transgressions of sacred obligations will be repaired.

 

དེ་ནས་ལྷག་མ་ནི་ཁ་ཕྲུས་བཏབ་ལཿ 
Blessing the remainder

 

ཨོཾ་ཨ་ཀཱ་རོ་མུ་ཁཾ་སརྦ་དྷརྨཱ་ནཱཾ་ཨཱདྱ་ནུཏྤནྣ་ཏྭ་ཏ་ཨོཾ་ཨཱ་ཧཱུྃ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱཿ

OM  AHKARO  MUKHANG  SARWA  DHARMA  NAN  ARTE  NUPEN  NA  TOTA OM  AH  HUNG  PHAT  SOHA

 

ཕེཾཿ  ལྷག་ལ་དབང་བའི་བཀའ་ཉན་ནིཿ  
PHEM  LHAG  LA  WANG  WAI  KA  NYEN  NI

Phem! Those who are owners of the remainder, listening to this command,

 

མཁའ་འགྲོ་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་དངཿ
KHA  DRO  SUM  CHU  TSA  NYI  DANG

Are thirty-two Dakinis,

 

གིང་ཆེན་ཁྱོ་ཤུགས་ལངྒ་འབུམཿ
GING  CHEN  KYO  SHUG  LANG  KA  BUM

One hundred thousand Lankas and male and female Gyingchens

 

ཕོ་ཉ་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུའི་སྡེཿ
PHO  NYA  SUM  GYA  DRUG  CHU'I  DE

Three hundred sixty divisions of angels,

 

མགྱོགས་མ་བཞིར་དང་འབར་མ་བརྒྱདཿ
GYOG  MA  SHI  DANG  BAR  MA  GYE

Four Gyogma and eight Barma,

 

མ་མོ་བདུན་དང་སྲིང་མོ་བཞིཿ
MA  MO  DUN  DANG  SING  MO  SHI

Seven Mamos and four sisters,

 

ཤུགས་འགྲོ་གནས་ཉུལ་ཕྲ་མེན་རྣམསཿ
SHUG  DRO  NE  NYUL  TRA  MEN  NAM

The swiftly-going Tramens search for a place,

 

ལྷག་ལ་གདུང་ཞིང་ཚོགས་ཁང་འགྲིམཿ

LHAG  LA  DUNG  SHING  TSOG  KHANG  DRIM

Waiting for the remainders and wandering the assemby hall.

 

ཕམ་ཕབ་བཟང་པོ་འདི་བཞེས་ལཿ

PHAM  PHAB  ZANG  PO  DI  SHE  LA

Enjoy these good offering of remains.

 

མི་མཐུན་རྐྱེན་ངན་བར་ཆད་སོལཿ

MI  THUN  KYEN  NGEN  BAR  CHE  SOL

Clear out all the obstacles of unfavorable conditions

 

བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པར་མཛོདཿ

CHOL WAI  TRIN LEY  DRUB  PAR  DZO

And gain accomplishment with all activities.

 

ཅེས་ཕྱི་རོལ་དུ་དོརཿ
Toss the torma outside.

 

ཐུགས་དམ་བསྐུལ་བ་ནིཿ

Invocation

 

ཧཱུྃཿ   བཞེངས་ཤིག་མཁའ་འགྲོ་འདུས་པའི་ལྷཿ  

HUNG        SHENG  SHIG  KHA DRO  DU  PAI  LHA

Hung! Rise, assembly of Dakinis!

 

ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ནས་སྐུར་བཞེངས་ལཿ

CHO  KYI  YING  NYE  KUR  SHENG  LA

Rise in the form-body from the absolute sphere and

 

བྱང་ཆུབ་བསྒྲུབ་པའི་བར་ཆད་ཐུལཿ
JANG  CHUB  DRUB  PE  BAR  CHE  THUL

Subdue the obstacles to the attainment of enlightenment.

 

སྣོད་བཅུད་འབྱུང་བའི་རྒུད་པ་སོལཿ
NO  CHU  JUNG  WAI  GU  PA  SOL

Arrest the decline of the world and beings.

 

རྩ་རླུང་དབང་ཐང་ཉམས་པ་གསོསཿ
TSA LUNG  WANG  THANG  NYAM  PA  SO

Restore from deterioration my channels, energy, and power.

 

སྒྲུབ་པའི་འབྲས་བུ་མཆིས་པར་མཛོདཿ
DRUB་་PE  DRE་་BU  CHI  PAR  DZO

Please enable us to achieve the fruit of our practice.

 

ཆད་ཐོ་བྱ་བ་ནི།
Cheto Offering

 

ཧཱུྃཿ  དུས་གསུམ་ལས་འདས་ཀུན་ཏུ་བཟངཿ 
HUNG  DU  SUM  LE  DE  KUN་་TU་་ZANG

In the time of Samantabhadra, which transcends the three times,

 

རང་བཞིན་རྣམ་དག་འོག་མིན་དུཿ
RANG  JIN  NAM  DAG  OG  MIN  DU

In the unexcelled pure land, which is the naturally pure state,

 

གདན་གསུམ་ཚང་བའི་སྟོན་འཁོར་གྱིསཿ
DEN  SUM  TSANG WAI  TON  KHOR  GYI

The teachers and disciples and the complete mandala of the three seats,

 

གསང་ཆེན་རྡོ་རྗེའི་ཆོས་འཁོར་བསྐོརཿ
SANG  CHEN  DOR  JE'I  CHO  KHOR  KOR

Turn the great secret Vajra Dharma Wheel.

 

དངོས་འཛིན་དག་པའི་ལྷ་གནས་གསུམཿ
NGO  DZIN  DAG  PA'I  LHA  NEY  SUM

Also the three celestial realms, which are free from substantive grasping,

 

རྒྱུད་སྡེ་འབྱུང་བའི་གནས་སུ་བསྟནཿ
GYU  DE  JUNG  WAI   NEY SU  TEN

Are proclaimed as the source of Tantras.

 

སྔགས་ནི་ལས་ཅན་སྤྲུལ་པའི་ངོརཿ
NGAG  NI  LE  CHEN  TRUL  PA'I  NGOR

Those Tantras for the fortunate emanated beings,

 

རང་བཞིན་ཉིད་དུ་འབྱུང་བའི་ཚེཿ
RANG  JIN  NYI  DU  JUNG  WAI   TSE

At the time of their spontaneous appearance

 

སྒྲགས་མདའ་འཚོ་རྒྱལ་བླ་མཚོ་རུཿ
DRAG  DA  TSO  GYAL  LA  TSO  RU

At the Tsogyal Spirit Lake of Dragda,

 

དཔལ་ལྡན་རང་བྱུང་རྡོ་རྗེའི་རྒྱུདཿ

PAL  DEN  RANG  JUNG  DOR  JE'I  GYU

The glorious "Rangjung Dorje" Tantra

གནས་གསུམ་མཁའ་འགྲོས་བྱིན་བརླབས་ཤིངཿ

NE  SUM  KHAN  DRO  JIN  LAB  SHING

Was blessed by the Dakinis of the three places; and

 

སྲེད་ལེན་མེད་པའི་བརྡ་ཡིག་ལསཿ
SED  LEN  MED  PE  DHA  YIG  LEY

From the symbolic scripts, which were received from craving and enthrallment

 

འཛད་མེད་གཏེར་གྱི་སྒོ་ཕྱེ་ཚེཿ

DZE  MED TER  GYI  GO  CHE  TSE

Opened the door of this inexaustable Dharma Treasure. At that time

 

འཁྲུལ་པ་གཞི་ལ་དག་པ་ཡིཿ

TRUL  PA  SHI  LA  DAG  PA  YI

The delusions were purified into the original state.

 

རྟེན་འབྲེལ་བཞིན་དུ་འཕྲིན་ལས་མཛོདཿ

TEN  DREL  SHIN  DU  TRIN  LEY  DZO

In accordance with that auspicious event, please fulfill our activities.

 

བསྟན་མ་སྐྱོང་བ་ནིཿ

Offering the Tenma

 

ཧཱུྃཿ    དཔལ་གྱི་བཀའ་ཉན་བོད་ཁམས་སྐྱོངཿ 

HUNG    PAL  GYI  KA  NYEN  BO  KHAM  KYONG

You who obey the command of the Glorious One and protect Tibet,

 

མ་སྲིང་བསྟན་མ་བཅུ་གཉིས་རྣམསཿ

MA  SING  TEN  MA  CHU  NYI  NAM

The twelve Ma Sing Tenma,  

 

འདིར་བྱོན་གཏོར་མའི་བཤལ་ཆུ་བཞེསཿ

DIR  CHON  TOR  ME  SHAL  CHU  SHEY

Come! Accept the rinsing water of the Tormas

 

བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པར་མཛོདཿ

CHOL  PAI   TRIN  LEY  DRUB  PAR  DZO

And carry out the activities we demand of you!

 

རྟ་བྲོ་བྱ་བ་ནིཿ
Ta-Do Offering

 

ཧཱུྃཿ  ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོའི་དཀྱིལ་འཁོར་འདིརཿ 
HUNG  YE  SHE  KHA  DRO'I  KYIL  KHOR  DIR

In the mandala of the Wisdom Dakini

 

ལོག་པར་འདྲེན་པའི་དམ་སྲི་ཀུནཿ
LOG  PAR  DREN  PE'I  DAM   SI  KUN

All misleading transgressors of the sacred obligations

 

མནན་ནོ་ཐེག་པ་རིམ་དགུའི་རྒྱཿ

NAN  NO  THEG  PA  RIM  GU  GYA

Are buried and sealed with the Nine Yanas;

 

ནམ་ཡང་ལྡང་བར་མ་གྱུར་ཅིགཿ

NAM  YANG  DANG  WAR  MA  GYUR  CHIG

May they never rise again.

 

སྟཾ་བྷ་ཡ་ནནཿ

TAM  BHA  YA  NAN


དེ་ནས་མཆོད་ཅིང་བསྟོད་ལཿ དངོས་གྲུབ་བླང་བ་ནིཿ 

Taking the accomplishment

 

ཧོཿ   མཁའ་འགྲོ་སྒྲུབ་པའི་དམ་ཚིག་ད་ནངས་ཐེམསཿ 

HO  KHA  DRO  DRUB  PAI  DAM  TSIG  DA  NANG  THEM

Ho! The commitment to accomplish the Dakini culminates this instant.

 

དངོས་གྲུབ་སྩོལ་བའི་དུས་ལ་ད་བབ་ནཿ

NGO  DRUB  TSOL  WA'I  DHU  LA  DA  BAB  NA

The moment to bestow siddhis has now arrived.

 

མི་གནས་ཡེ་ཤེས་ཐུགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ནསཿ

MI  NEY  YE  SHE  THUG  KYI  KYIL  KHOR  NEY

From the mandala of the indivisible wisdom heart,

 

སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་མཉམ་སྦྱོར་དབང་བཅུའི་སྟོབསཿ

KU  SUNG  THUG  DANG  NYAM  JOR  WANG  CHUI  TOB

The body, speech, mind and union of the authoritative ten powers

 

ད་ལྟ་ཉིད་དུ་བདག་ལ་སྩལ་དུ་གསོལཿ

DA  TA  NYID  DU  DAG  LA  TSAL  DU  SOL

Are bestowed upon me at this very moment.


ཨོཾ་པདྨོ་ཡོ་གི་ནི་ཛྙཱ་ན་ཝཱ་རཱ་ཧཱི་བཛྲ་ཀཱ་ཡ་ཝཱཀྐ་ཙིཏྟ་སརྦ་སིདྷི་ཕ་ལ་ཧོཿ
 

OM  PEDMO  YOGINI  JYANA  WARAHI  VAJARA  KAYA  WAKKA  TSITTA SARWA  SIDDHI  PHALA  HO

 

སྒྲུབ་རྫས་གནས་གསུམ་གཏུགས་ཤིང་མྱོངཿ

Place the substances of accomplishment at your three places, then partake.

 

ནོངས་པ་བཤགས་པ་ནི༔  

Confession of Faults

 

ཧཱུྃཿ  ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུཿ 

HUNG  YE  SHE  KHAN  DRO'I  KYIL  KHOR  DU

Hung! In the mandala of the Assemblage of Vidyadharas,

 

མཆོད་རྫས་མ་ཚང་སྒྲུབ་པ་གཡེལཿ

CHO  DZE  MA  TSANG  DRUB  PA  YEL

Making incomplete offerings and being inattentive in practice,

 

ཏིང་འཛིན་བྱིང་རྨུགས་འཐིབས་ལ་སོགསཿ

TING  DZIN  JING  MUG  THIB  LA  SOG

Having contemplation that is torpid, foggy, dull, and so forth

འགལ་འཁྲུལ་ནོངས་པ་བཟོད་པར་གསོལཿ

GAL  TRUL  NONG  PA  ZO  PAR  SOL

Please forgive these errors, illusions, and mistakes.

 

ཨོཾ་བཛྲ་ས་ཏྭ་སོགས་བརྗོདཿ 

Recite such as one hundred syllable mantra 

 

རྫོགས་རིམ་ནིཿ  

The completion stage

 

ཧོཿ  ཆུ་ལས་ཆུ་བུར་རྡོལ་བ་བཞིནཿ 

HO  CHU  LE  CHU  BUR  DOL  WA  SHIN

Ho! Like the bubbles in the water dissolving,

 

རང་ལས་སྤྲུལ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷཿ

RANG  LEY  TRUL  PE  KYIL  KHOR  LHA

The deities of the mandala, created by myself,

 

ཡེ་ཤེས་དབྱིངས་སུ་བཛྲ་མུཿ

YE  SHE  YING  SU  VAJRA  MU

I dissolve into the all-pervading space of wisdom-Vajra Mu!

 

རྗེས་ཐོབ་སྒྱུ་མའི་ལྷ་སྐུར་ལྡངཿ

JE  THOB  GYU  ME  LHA  KUR  DANG

In the post-meditation, everything arises as the illusory body of the deity.

 

བསྔོ་བ་ནིཿ

Dedication prayers

 

ཧོཿ  མཁའ་འགྲོ་མ་ཡི་དཀྱིལ་འཁོར་དུཿ 

HO  KHA  DRO  MA  YI  KYIL  KHOR  DU

Ho! In the mandala of the Dakini,

 

བསྐྱེད་རྫོགས་བཟླས་བརྗོད་བགྱིས་པ་ཡིཿ

KYE  DZOG  LEY  JO  GYI  PA  YI

By mantra recitations and the practice of generation and completion stages,

 

དགེ་བའི་རྩ་བ་གང་ལགས་པཿ

GE  WAI  TSA  WA  GANG  LAG  PA

whatever cause of virtue I have accumulated

 

འགྲོ་ཀུན་སངས་རྒྱས་ཐོབ་ཕྱིར་བསྔོཿ 

DRO KUN  SANG GYE  THOB  CHIR  NGO

I dedicate to the enlightenment of all sentient beings.

 

སྨོན་ལམ་ནིཿ

Prayer

 

ཧོཿ  སྣང་སྲིད་ཐམས་ཅད་དག་པ་མཁའ་སྤྱོད་ཞིངཿ

HO  NANG  SI  THAM  CHE  DAG  PA  KHA  CHO  SHING

Ho! All appearance and existence are a purblind of the Dakini,

 

བདེ་ཆེན་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མཿ

DE  CHEN  GYUR  ME  DOR  JE  NAL  JOR  MA

Changeless, great blissful, adamantine yogini,

 

རྣམ་ཀུན་མཆོག་ལྡན་དོན་གྱི་ཕག་མོ་དངཿ

NAM  KUN  CHOG  DEN  DON  GYI  PHAG  MO  DANG

The supreme permanent aspects of the essence of Varahi,

 

རང་ཞལ་མཇལ་ཏེ་མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་ཤོགཿ

RANG  SHAL  JAL  TE  NGON  PAR  JANG  CHUB  SHOG

By seeing the true face of self may I attain full enlightenment.

 

བཀྲ་ཤིས་ནིཿ

Prayer for Auspiciousness

 

ཧོཿ རིག་འཛིན་བརྒྱུད་པའི་བྱིན་རླབས་དངཿ

HO  RIG  DZIN  GYU  PE  JIN  LAB  DANG

Ho! By the blessing of the Lineage of the Vidyadharas, and

དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་བདེན་པ་དངཿ

KON  CHOG  SUM  GYI  DEN  PA  DANG

By the truth of the Buddha, Dharma and Sangha, and

 

གསང་སྔགས་ཟབ་མོའི་རྟེན་འབྲེལ་གྱིསཿ

SANG  NGAG  ZAB  MOI  TEND  REL  GYI

By the Auspicious Happening of the Profound Secret Mantrayana,

 

འཇིགས་བརྒྱད་ཞི་བའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོགཿ

JIG  GYE  SHI  WAI  TA  SHE  SHOG

May all be auspicious, to quell the Eight Fears!

 

ཚེ་བསོད་རྒྱས་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོགཿ

TSE  SO  GYE  PE  TA SHE  SHOG

May all be auspicious, for developing life and merit!

 

སྣང་བ་དབང་འདུས་བཀྲ་ཤིས་ཤོགཿ

NANG  WA  WANG  DU  TA SHE  SHOG

May all be auspicious, to bring perception under our control!

ལོག་འདྲེན་ཚར་གཅོད་བཀྲ་ཤིས་ཤོགཿ

LOG  DREN  TSAR  CHO  TA SHE  SHOG

May all be auspicious, to annihilate negative, disturbing forces!

 

སྣང་ཞེན་ལྷ་སྐུའི་ཕྱག་རྒྱར་རྫོགསཿ

NANG  SHEN  LHA  KUI  CHAG  GYAR  DZOG

All attachment to perception liberated into the mudra of the perfect Buddha form,

 

སྒྲར་གྲགས་བདེ་ཆེན་སྔགས་སུ་དགཿ

DRA  DRAG  DE  CHEN  NGAG  SU  DAG

All sound purified into the Great Bliss of mantra,

 

དྲན་རྟོགས་འོད་གསལ་ཆོས་སྐུ་སྨིནཿ

DREN  TOG  O  SAL  CHO  KUR  MIN

All thoughts matured into the luminosity of dharmakaya reality,

འཇའ་ལུས་ཟང་ཐལ་བཀྲ་ཤིས་ཤོགཿ

JA  LU  ZANG  TAL  TA  SHE  SHOG

May all be auspicious, so that we attain the limitless Rainbow Body!

གཞན་ཡང་བཀྲ་ཤིས་གང་རྒྱས་བྱའོཿ  ས་མ་ཡཿ  གཏེར་རྒྱཿ  བརྡ་རྒྱཿ  ཟབ་རྒྱཿ   རིག་འཛིན་འཇིགས་མེད་གླིང་པས་སྒྲགས་མདའ་འཚོ་རྒྱལ་བླ་མཚོརཿ  མཁའ་འགྲོ་རང་བྱུང་རྒྱལ་མོའི་ཐུགས་ཀ་ནསཿ   དཔལ་ལེན་པ་མེད་པའི་མཁའ་འགྲོའི་བརྡ་རིས་སྤྱན་དྲངས་པ་ལས་བསྒྱུར་བ་སླད་ནས་ཆོག་ཁྲིགས་སུ་སྡེབས་པའོཿ   

 

Do more other prayers for Auspiciousness, Samaya, Tergya, Dhagya, Zabgya, Rigzin Jigme Lingpa took this treasure from center heart of Khadro Rangjung Gyalmo at the Tsogyal lake of Drag place, In later time he made it into a ritual practice by translated it from Dakini's language

0 comments:

ཟིན་བྲིས་འཚོལ་ཡུལ