དཀའ་ཚེགས་ཡེ་མི་དགོས་པར་གོ་ལ་ཇེ་ཆུང་དང་འབྲེལ་འདྲིས་ཇེ་ཉེ་རུ་ཐུབ་པའི་དྲ་ཚིགས་ལ་བརྟེན་ནས་དྲང་བདེན་རིགས་པའི་བླང་དོར་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ་ཞིག་སྦར་ན་བསམས། བདག་ནི་སྐྱེས་སྦྱང་གི་ཡོན་ཏན་ན་ཕྲ་ཡང་ལྷག་བསམ་དྲང་བདེན་གྱི་བསམ་པ་རྒྱ་ཆེ་བས་རྒྱལ་བསྟན་སྤྱི་དང་བོད་རང་གི་གནའ་དེང་གི་རིག་གཞུང་ལ་གོམས་འདྲིས་ཀྱི་མྱོང་ཚོར་དག་ངོ་ལྐོག་མེད་པར་རྒྱལ་ཕྱི་ནང་གི་རང་རིགས་སྤུན་མཆེད་དག་ལ་དམ་པའི་ཆོས་དང་མཐུན་མི་མཐུན་གྱི་བཟང་ངན་ཤན་འབྱེད་ཅིག་ཐུན་མིན་བོད་རང་གི་སྐད་ཡིག་ལས་སྟོན་པར་འདོད་ཐལ།

དྲ་ངོས་བཀླགས་གྲངས

ཡིག་ཚགས

སྒེར་གྱི་རྒྱུ་ཆ

མཚན་ཉིད་ཀུན་ལྡན་དམ་ཆོས་བླ་མར་མི་ཕྱེད་དད་གུས་ངེས་པར་ཤེས། ། རིགས་དྲུག་འགྲོ་བར་བཅོས་མིན་སྙིང་རྗེས་བདག་ལས་གཞན་གཅེས་སེམས་པར་ཞེན། ། གཡོ་སྒྱུའི་དཔུང་ལ་ངོ་བསྟོད་མི་བྱར་རང་གཤིས་དྲང་བདེན་ཕྲག་ཏུ་བཞེས། སད་རྨིར་དྲང་སྲོང་རྟུལ་ཞུགས་དཔལ་ལྡན་ཐབས་ཤེས་དགྱེས་པའི་གྲུབ་མཐའ་སྐྱོང་། །

ངེད་ཀྱི་སྐོར

༄༅།། ཨེ་མ་ཧོའི་རིག་མཛོད་།
མཚན་ཉིད་ཀུན་ལྡན་དམ་ཆོས་བླ་མར་མི་ཕྱེད་དད་གུས་ངེས་པར་ཤེས། ། རིགས་དྲུག་འགྲོ་བར་བཅོས་མིན་སྙིང་རྗེས་བདག་ལས་གཞན་གཅེས་སེམས་པར་ཞེན། ། གཡོ་སྒྱུའི་དཔུང་ལ་ངོ་བསྟོད་མི་བྱར་རང་གཤིས་དྲང་བདེན་ཕྲག་ཏུ་བཞེས། སད་རྨིར་དྲང་སྲོང་རྟུལ་ཞུགས་དཔལ་ལྡན་ཐབས་ཤེས་དགྱེས་པའི་གྲུབ་མཐའ་སྐྱོང་། །
View my complete profile
Powered by Blogger.
Thursday, 9 January 2014

༄༅། །ཞབས་བརྟན་སྨོན་ཚིག་བྱིན་རླབས་གཏེར་ཆེན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས།

Great Treasury of Blessings:

Aspiration Verses for the Long Life

of Khenchen Lama Pelgyeypa Dorjé Rinpoché

 

༸ཕྱག་ན་པདྨོ།  འཕགས་ཡུལ།

By the One with Lotus in Hand

His Holiness the 14th Dalai Lama, Tenzin Gyatso

In the Noble Land of India

 

ཨོཾ་སྭ་སྟི།

OM SVĀSTI.

ཀ་དག་གདོད་མའི་རང་རྩལ་འགག་མེད་དུ།

KA-DAK DÖ-MAY RANG-TSËL GAK-MEY DU

Spontaneously established within the unimpeded natural energy of primordial original purity,

ལྷུན་གྲུབ་རོལ་སྐུའི་མཛེས་པ་འབུམ་སྤྲོ་བའི།

LHÜN-DRUP RÖL-KUI DZEY-PA BUM TRO-WAY

Ornamented by the hundred thousand beauties of the spontaneously established forms of display,

རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱིས།

TSA SUM GYËL-WA GYA-TSOI T’RIN-LAY KYII

Are the ocean of the Three Roots and Victorious Ones: Through their awakened activity,  

དགེ་ལེགས་བྱིན་ཆེན་ཕོབས་པའི་ཤིས་པ་སྩོལ།

GÉ-LEK JIN-CHHEN P’OP-PAY SHIY-PA TSÖL

May the auspiciousness of the transference of the great blessing of virtue and goodness be bestowed.

 

འཇམ་དཔལ༵་དགྱེས༵་པ༵འི་མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་པའི་སྟོབས།

JAM-PËL GYEY-PAY KHYEN TSÉ NÜ-PAY TOP

The power of the wisdom, love, and ability of the Pleasing Glorious [Pelgyeypa] Gentle One 

མི་འགྱུར་རྡོ༵་རྗེ༵འི་གསང་གསུམ་གཤིས་སུ་བརྟན།

MIN-GYUR DOR-JÉY SANG SUM SHIY SU TEN

Is stable as the auspiciousness of the Three Secrets of the Immutable Vajra [Dorjé],

ཉམ་ཐག་འགྲོ་བ་འདྲེན་པའི་ཐུགས་རྗེ་ཅན།

NYAM-T’AK DRO-WA DREN-PAY T’UK-JÉ-CHEN

One with great compassion which guides downtrodden transient beings:

མཁན་ཆེན་བླ་མའི་ཞབས་པད་བརྟན་གྱུར་ཅིག

KHEN-CHHEN LA-MAY ZHAP PAY TEN GYUR CHIK

May the lotus feet of Khenchen Lama remain firm.

 

སྐྱབས་གནས་རྒྱལ་བའི་ཐུགས་བསྐྱེད་སྨོན་ལམ་དང་།

KYAP-NAY GYËL-WAY T’UK-KYEY MÖN-LAM DANG

By the bodhichitta aspirations of the source of refuge, the Victorious Ones,

མཐུ་ལྡན་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མའི་དམ་ཚིག་གིས།

T’U-DEN CHHÖ-KYONG S’UNG-MAY DAM-TS’IK GII

And the sacred bonds of the mighty Dharma Protectors and Guardians,

གཡོ་མེད་ལྷག་བསམ་བདེན་པའི་རེ་སྨོན་ལས།

YO-MEY LHAK-SAM DEN-PAY RÉ-MÖN LAY

Out of true hopes and aspirations of unchanging altruism,

བསྟན་འགྲོའི་ཕན་བདེ་ཡུན་རིང་སྐྱོང་གྱུར་ཅིག

TEN-DROI P’EN-DÉ YÜN-RING KYONG GYUR CHIK

May you guard the benefit and welfare of the Teachings and beings for a long time.

 

ཅེས་པ་འདི་ནི་མཁན་ཆེན་བླ་མ་དཔལ་དགྱེས་པ་རྡོ་རྗེའི་ཞབས་བརྟན་སྨོན་ཚིག་ཅིག་འབྲི་དགོས་ཞེས། ༧ལམ་མཁྱེན་རྒྱལ་པོ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་སྔ་ནས་དང་།དད་དམ་དགེ་བ་སེར་སྐྱ་དུ་མ་ཞིག་ནས་བསྐུལ་ངོར། ཤྰཀྱའི་དགེ་སྦྱོང་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་ནས། རབ་བྱུང་བཅུ་བདུན་པའི་ཟླ༦་ཚེས་༡༠་ཕྱི་ལོ་༢༠༠༡་ཟླ་༨་ ཚེས་༡༤ ཉིན་དྷ་རམ་ས་ལ་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླིང་དུ་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།

Thus, in response to the request directly from His Eminence Lamchen Gyalpo Rinpoche, who said “a long-life prayer must be written for Khenchen Lama Pelgyeypa Dorjé”, and a great number of faithful, sublime, and virtuous monastics and laypeople, the fully-ordained monk of Shākyamuni [Buddha], Tenzin Gyatso, wrote this on the 10th day of the 6th month of the seventeenth Rabjung [sixty-year cycle of the Tibetan calendar system], the 14th day of the 8th month of the foreign year 2001 [August 14th, 2001], at Thekchen Chöling[Main Temple] in Dharamsala -- May virtue and goodness increase!

Translated from the Tibetan by Erick Tsiknopoulos [Shérab Zangpo], in McLeod Ganj, Dharamsala, India, close to Thekchen Chöling, during the early part of January, 2014. Heartfelt thanks to Gen Lobzang Gyamtso of Esukhia Nangten Sizhu Khang and Drépung College, who provided the indispensable explanation and commentary for the text. By the positive karmic potential of this translation, may the lives of all teachers of the Dharma be long.  

This translation is also available for viewing on the Sugatagarbha Translations website at http://www.sugatagarbhatranslations.com

0 comments:

ཟིན་བྲིས་འཚོལ་ཡུལ