དཀའ་ཚེགས་ཡེ་མི་དགོས་པར་གོ་ལ་ཇེ་ཆུང་དང་འབྲེལ་འདྲིས་ཇེ་ཉེ་རུ་ཐུབ་པའི་དྲ་ཚིགས་ལ་བརྟེན་ནས་དྲང་བདེན་རིགས་པའི་བླང་དོར་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ་ཞིག་སྦར་ན་བསམས། བདག་ནི་སྐྱེས་སྦྱང་གི་ཡོན་ཏན་ན་ཕྲ་ཡང་ལྷག་བསམ་དྲང་བདེན་གྱི་བསམ་པ་རྒྱ་ཆེ་བས་རྒྱལ་བསྟན་སྤྱི་དང་བོད་རང་གི་གནའ་དེང་གི་རིག་གཞུང་ལ་གོམས་འདྲིས་ཀྱི་མྱོང་ཚོར་དག་ངོ་ལྐོག་མེད་པར་རྒྱལ་ཕྱི་ནང་གི་རང་རིགས་སྤུན་མཆེད་དག་ལ་དམ་པའི་ཆོས་དང་མཐུན་མི་མཐུན་གྱི་བཟང་ངན་ཤན་འབྱེད་ཅིག་ཐུན་མིན་བོད་རང་གི་སྐད་ཡིག་ལས་སྟོན་པར་འདོད་ཐལ།

དྲ་ངོས་བཀླགས་གྲངས

ཡིག་ཚགས

སྒེར་གྱི་རྒྱུ་ཆ

མཚན་ཉིད་ཀུན་ལྡན་དམ་ཆོས་བླ་མར་མི་ཕྱེད་དད་གུས་ངེས་པར་ཤེས། ། རིགས་དྲུག་འགྲོ་བར་བཅོས་མིན་སྙིང་རྗེས་བདག་ལས་གཞན་གཅེས་སེམས་པར་ཞེན། ། གཡོ་སྒྱུའི་དཔུང་ལ་ངོ་བསྟོད་མི་བྱར་རང་གཤིས་དྲང་བདེན་ཕྲག་ཏུ་བཞེས། སད་རྨིར་དྲང་སྲོང་རྟུལ་ཞུགས་དཔལ་ལྡན་ཐབས་ཤེས་དགྱེས་པའི་གྲུབ་མཐའ་སྐྱོང་། །

ངེད་ཀྱི་སྐོར

༄༅།། ཨེ་མ་ཧོའི་རིག་མཛོད་།
མཚན་ཉིད་ཀུན་ལྡན་དམ་ཆོས་བླ་མར་མི་ཕྱེད་དད་གུས་ངེས་པར་ཤེས། ། རིགས་དྲུག་འགྲོ་བར་བཅོས་མིན་སྙིང་རྗེས་བདག་ལས་གཞན་གཅེས་སེམས་པར་ཞེན། ། གཡོ་སྒྱུའི་དཔུང་ལ་ངོ་བསྟོད་མི་བྱར་རང་གཤིས་དྲང་བདེན་ཕྲག་ཏུ་བཞེས། སད་རྨིར་དྲང་སྲོང་རྟུལ་ཞུགས་དཔལ་ལྡན་ཐབས་ཤེས་དགྱེས་པའི་གྲུབ་མཐའ་སྐྱོང་། །
View my complete profile
Powered by Blogger.
Tuesday 11 February 2014
ཀུན་སྤངས་མཁན་ཆེན་ཆོས་ཁྱབ་ཀྱི་ཞལ་གདམས།
《大成就者秋恰仁波切教言》

ཆོས་ཞིག་བསྒྲུབ་ནས་བཟུང་སྟེ། རྡོ་ལ་རི་མོ་བྲིས་ནི་འདྲ་ཞིག་ཡིན་དགོས་ནི་རེད། ཉིན་ད་འདྲ་མི་འདྲ་ཆ་ག་དྲན་གི་འདུག་རྒྱུ་ཡོད་ནི་མ་རེད་ཨི་གོ ཁྱེད་ཆ་གས་སེམས་ལ་ནི་འཛིན་དགོས། བློ་མང་ཆ་གས་ཆོས་བསྒྲུབ་ན...ི་བོ་རྩ་བ་ཅང་ཡོད་ནི་མ་རེད། མི་ངན་བློ་མང་ཆ་གས་དེ་རང་བཤད་ནི་བོསངཉིན་ཚིག་ཐོག་ན་ཡོད་ནི་མ་རེད་འགྱུར་ཚར་ཡོད་ནི་རེད། ཆུ་ལ་རི་མོ་བྲིས་ནི་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ནི་རེད་དེས་ཆོས་མི་འགྲུབ་གསུངས་ནི་རེད། དེས་ན་ཆ་ག་བློ་མང་མི་ཉན། བུ་བཟང་པོ་ཆ་གས་དམ་བཅའ་བྱས་ན་རྡོ་ལ་རི་མོ་བྲིས་ནི་དང་འདྲ། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ཆོས་ད་འགྲུབ་ནི་རེད། ཕྱིར་ན་མི་ཡ་རབས་ཆ་གས་འཇིག་རྟེན་གྱི་བྱ་བ་སྒྲུབ་ན་འདྲ་ཆོས་སྒྲུབ་ན་གང་བསྒྲུབ་ཀྱང་འགྲུབ། མ་རབས་ཆ་གས་འཇིག་རྟེན་བྱ་བ་མི་འགྲུབ་ཆོས་ད་ཕར་ཞོག

只要學修佛法就應當猶如茗刻在石頭上一樣的堅實、不能整天胡思亂想著,知道嗎?你們一定記住!多心人修行思想不堅定、不牢靠。膚淺多心的小人今天的承諾明天就沒有了、變完了,就像水上畫畫一樣,教言說;這樣修行不會得成就。所以大家不要想的太多!君子誓言如同銘刻石頭上一樣、所以修行也能得成就,君子上等人無論世間出世間都能成功。小人則不要說修行世間法也不得成功。
ཀུན་སྤངས་མཁན་ཆེན་ཆོས་ཁྱབ་ཀྱི་ཞལ་གདམས། of the Mahasiddhas Rinpoche teachings of autumn ཆོས་ཞིག་བསྒྲུབ་ནས་བཟུང་སྟེ།རྡོ་ལ་རི་མོ་བྲིས་ནི་འདྲ་ཞིག་ཡིན་དགོས་ནི་རེད། ཉིན་ད་འདྲ་མི་འདྲ་ཆ་ག་དྲན་གི་འདུག་རྒྱུ་ཡོད་ནི་མ་རེད་ཨི་གོ ཁྱེད་ཆ་གས་སེམས་ལ་ནི་འཛིན་དགོས། བློ་མང་ཆ་གས་ཆོས་བསྒྲུབ་ནི་བོ་རྩ་བ་ཅང་ཡོད་ནི་མ་རེད། མི་ངན་བློ་མང་ཆ་གས་དེ་རང་བཤད་ནི་བོསངཉིན་ཚིག་ཐོག་ན་ཡོད་ནི་མ་རེད་འགྱུར་ཚར་ཡོད་ནི་རེད། ཆུ་ལ་རི་མོ་བྲིས་ནི་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ནི་རེད་དེས་ཆོས་མི་འགྲུབ་གསུངས་ནི་རེད། དེས་ན་ཆ་ག་བློ་མང་མི་ཉན། བུ་བཟང་པོ་ཆ་གས་དམ་བཅའ་བྱས་ན་རྡོ་ལ་རི་མོ་བྲིས་ནི་དང་འདྲ། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ཆོས་ད་འགྲུབ་ནི་རེད། ཕྱིར་ན་མི་ཡ་རབས་ཆ་གས་འཇིག་རྟེན་གྱི་བྱ་བ་སྒྲུབ་ན་འདྲ་ཆོས་སྒྲུབ་ན་གང་བསྒྲུབ་ཀྱང་འགྲུབ།མ་རབས་ཆ་གས་འཇིག་རྟེན་བྱ་བ་མི་འགྲུབ་ཆོས་ད་ཕར་ཞོག should be as long as Dharma like a tea set in stone as solid, it can't be cranky all day, You know? You must remember that! Much practiced for ideological and not firm, insecure. Superficial to worry about little man finished today's commitment there will be no tomorrow, like water paint, teach; such a practice does not have to. So do not think too much! Gentleman an oath as if etched on a stone, so practice it can get done, a gentleman who can be successful in the world in the world. Little people do not practice law nor in the world a very successful. (Translated by shri)

0 comments:

ཟིན་བྲིས་འཚོལ་ཡུལ