དཀའ་ཚེགས་ཡེ་མི་དགོས་པར་གོ་ལ་ཇེ་ཆུང་དང་འབྲེལ་འདྲིས་ཇེ་ཉེ་རུ་ཐུབ་པའི་དྲ་ཚིགས་ལ་བརྟེན་ནས་དྲང་བདེན་རིགས་པའི་བླང་དོར་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ་ཞིག་སྦར་ན་བསམས། བདག་ནི་སྐྱེས་སྦྱང་གི་ཡོན་ཏན་ན་ཕྲ་ཡང་ལྷག་བསམ་དྲང་བདེན་གྱི་བསམ་པ་རྒྱ་ཆེ་བས་རྒྱལ་བསྟན་སྤྱི་དང་བོད་རང་གི་གནའ་དེང་གི་རིག་གཞུང་ལ་གོམས་འདྲིས་ཀྱི་མྱོང་ཚོར་དག་ངོ་ལྐོག་མེད་པར་རྒྱལ་ཕྱི་ནང་གི་རང་རིགས་སྤུན་མཆེད་དག་ལ་དམ་པའི་ཆོས་དང་མཐུན་མི་མཐུན་གྱི་བཟང་ངན་ཤན་འབྱེད་ཅིག་ཐུན་མིན་བོད་རང་གི་སྐད་ཡིག་ལས་སྟོན་པར་འདོད་ཐལ།

དྲ་ངོས་བཀླགས་གྲངས

ཡིག་ཚགས

སྒེར་གྱི་རྒྱུ་ཆ

མཚན་ཉིད་ཀུན་ལྡན་དམ་ཆོས་བླ་མར་མི་ཕྱེད་དད་གུས་ངེས་པར་ཤེས། ། རིགས་དྲུག་འགྲོ་བར་བཅོས་མིན་སྙིང་རྗེས་བདག་ལས་གཞན་གཅེས་སེམས་པར་ཞེན། ། གཡོ་སྒྱུའི་དཔུང་ལ་ངོ་བསྟོད་མི་བྱར་རང་གཤིས་དྲང་བདེན་ཕྲག་ཏུ་བཞེས། སད་རྨིར་དྲང་སྲོང་རྟུལ་ཞུགས་དཔལ་ལྡན་ཐབས་ཤེས་དགྱེས་པའི་གྲུབ་མཐའ་སྐྱོང་། །

ངེད་ཀྱི་སྐོར

༄༅།། ཨེ་མ་ཧོའི་རིག་མཛོད་།
མཚན་ཉིད་ཀུན་ལྡན་དམ་ཆོས་བླ་མར་མི་ཕྱེད་དད་གུས་ངེས་པར་ཤེས། ། རིགས་དྲུག་འགྲོ་བར་བཅོས་མིན་སྙིང་རྗེས་བདག་ལས་གཞན་གཅེས་སེམས་པར་ཞེན། ། གཡོ་སྒྱུའི་དཔུང་ལ་ངོ་བསྟོད་མི་བྱར་རང་གཤིས་དྲང་བདེན་ཕྲག་ཏུ་བཞེས། སད་རྨིར་དྲང་སྲོང་རྟུལ་ཞུགས་དཔལ་ལྡན་ཐབས་ཤེས་དགྱེས་པའི་གྲུབ་མཐའ་སྐྱོང་། །
View my complete profile
Powered by Blogger.
Sunday, 9 March 2014
༄༅། །བཟང་སྤྱོད་སྨོན་ལམ། །
The King of Aspiration Prayers: Samantabhadra’s “Aspiration to Good Actions”
from the Gaṇḍavyūha chapter of the Avataṃsaka sūtra
རྒྱ་གར་སྐད་དུ། ཨཱརྻ་བྷ་དྲ་ཙརྻ་པྲ་ཎི་དྷཱ་ན་རཱ་ཛ།
gyagar ké du arya bhadratsarya pranidhana radza
In the language of India: Ārya Bhadracarya Praṇidhāna Rāja
བོད་སྐད་དུ། འཕགས་པ་བཟང་པོ་སྤྱོད་པའི་སྨོན་ལམ་གྱི་རྒྱལ་པོ།
böké du pakpa zangpo chöpé mönlam gyi gyalpo
In the language of Tibet: Pakpa Zangpo Chöpé Mönlam gyi Gyalpo

In the English language: The King of Aspiration Prayers: Samantabhadra’s “Aspiration To Good Actions”
The Translators’ Homage
འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
jampal shyönnur gyurpa la chaktsal lo
Homage to Mañjuśrī, the youthful!
The Seven Preliminaries for Purifying the Mind
1. Prostration
ཇི་སྙེད་སུ་དག་ཕྱོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་ན། །
jinyé su dak chok chü jikten na
To all the buddhas, the lions of the human race,
དུས་གསུམ་གཤེགས་པ་མི་ཡི་སེང་གེ་ཀུན། །
dü sum shekpa mi yi sengé kün
In all directions of the universe, through past and present and future:
བདག་གིས་མ་ལུས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ། །
dak gi malü dedak tamché la
To every single one of you, I bow in homage;
ལུས་དང་ངག་ཡིད་དང་བས་ཕྱག་བགྱིའོ། །
lü dang ngak yi dangwé chak gyi o
Devotion fills my body, speech and mind.

བཟང་པོ་སྤྱོད་པའི་སྨོན་ལམ་སྟོབས་དག་གིས། །
zangpo chöpé mönlam tob dak gi
Through the power of this prayer, aspiring to Good Action,
རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཡིད་ཀྱིས་མངོན་སུམ་དུ། །
gyalwa tamché yi kyi ngönsum du
All the victorious ones appear, vivid here before my mind
ཞིང་གི་རྡུལ་སྙེད་ལུས་རབ་བཏུད་པ་ཡིས། །
shying gi dul nyé lü rab tüpa yi
And I multiply my body as many times as atoms in the universe,
རྒྱལ་བ་ཀུན་ལ་རབ་ཏུ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
gyalwa kün la rabtu chaktsal lo
Each one bowing in prostration to all the buddhas.
2. Offering
རྡུལ་གཅིག་སྟེང་ན་རྡུལ་སྙེད་སངས་རྒྱས་རྣམས། །
dul chik teng na dul nyé sangye nam
In every atom preside as many buddhas as there are atoms,
སངས་རྒྱས་སྲས་ཀྱི་དབུས་ན་བཞུགས་པ་དག །
sangye sé kyi ü na shyukpa dak
And around them, all their bodhisattva heirs:
དེ་ལྟར་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་རྣམས་མ་ལུས་པ། །
detar chö kyi ying nam malüpa
And so I imagine them filling
ཐམས་ཅད་རྒྱལ་བ་དག་གིས་གང་བར་མོས། །
tamché gyalwa dak gi gangwar mö
Completely the entire space of reality.

དེ་དག་བསྔགས་པ་མི་ཟད་རྒྱ་མཚོ་རྣམས། །
dedak ngakpa mizé gyatso nam
Saluting them with an endless ocean of praise,
དབྱངས་ཀྱི་ཡན་ལག་རྒྱ་མཚོའི་སྒྲ་ཀུན་གྱིས། །
yang kyi yenlak gyatsö dra kün gyi
With the sounds of an ocean of different melodies
རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ཡོན་ཏན་རབ་བརྗོད་ཅིང་། །
gyalwa kün gyi yönten rab jö ching
I sing of the buddhas’ noble qualities,
བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་བདག་གིས་བསྟོད། །
dewar shekpa tamché dak gi tö
And praise all those who have gone to perfect bliss.

མེ་ཏོག་དམ་པ་ཕྲེང་བ་དམ་པ་དང་། །
metok dampa trengwa dampa dang
To every buddha, I make offerings:
སིལ་སྙན་རྣམས་དང་བྱུག་པ་གདུགས་མཆོག་དང་། །
silnyen nam dang jukpa duk chok dang
Of the loveliest flowers, of beautiful garlands,
མར་མེ་མཆོག་དང་བདུག་སྤོས་དམ་པ་ཡིས། །
marmé chok dang dukpö dampa yi
Of music and perfumed ointments, the best of parasols,
རྒྱལ་བ་དེ་དག་ལ་ནི་མཆོད་པར་བགྱི། །
gyalwa dedak la ni chöpar gyi
The brightest lamps and finest incense.

ན་བཟའ་དམ་པ་རྣམས་དང་དྲི་མཆོག་དང་། །
naza dampa nam dang dri chok dang
To every buddha, I make offerings:
ཕྱེ་མ་ཕུར་མ་རི་རབ་མཉམ་པ་དང་། །
chema purma rirab nyampa dang
Exquisite garments and the most fragrant scents,
བཀོད་པ་ཁྱད་པར་འཕགས་པའི་མཆོག་ཀུན་གྱིས། །
köpa khyepar pakpé chok kün gyi
Powdered incense, heaped as high as Mount Meru,
རྒྱལ་བ་དེ་དག་ལ་ནི་མཆོད་པར་བགྱི། །
gyalwa dedak la ni chöpar gyi
Arranged in perfect symmetry.

མཆོད་པ་གང་རྣམས་བླ་མེད་རྒྱ་ཆེ་བ། །
chöpa gang nam lamé gya chewa
Then the vast and unsurpassable offerings—
དེ་དག་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་མོས། །
dedak gyalwa tamché la yang mö
Inspired by my devotion to all the buddhas, and
བཟང་པོ་སྤྱོད་ལ་དད་པའི་སྟོབས་དག་གིས། །
zangpo chö la depé tob dak gi
Moved by the power of my faith in Good Actions—
རྒྱལ་བ་ཀུན་ལ་ཕྱག་འཚལ་མཆོད་པར་བགྱི། །
gyalwa kün la chaktsal chöpar gyi
I prostrate and offer to all you victorious ones.
3. Confession
འདོད་ཆགས་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་དབང་གིས་ནི། །
döchak shyedang timuk wang gi ni
Whatever negative acts I have committed,
ལུས་དང་ངག་དང་དེ་བཞིན་ཡིད་ཀྱིས་ཀྱང་། །
lü dang ngak dang deshyin yi kyi kyang
While driven by desire, hatred and ignorance,
སྡིག་པ་བདག་གིས་བགྱིས་པ་ཅི་མཆིས་པ། །
dikpa dak gi gyipa chi chipa
With my body, my speech and also with my mind,
དེ་དག་ཐམས་ཅད་བདག་གིས་སོ་སོར་བཤགས། །
dedak tamché dak gi sosor shak
Before you, I confess and purify each and every one.
4. Rejoicing
ཕྱོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་ཀུན་དང་སངས་རྒྱས་སྲས། །
chok chü gyalwa kün dang sangye sé
With a heart full of delight, I rejoice at all the merits
རང་རྒྱལ་རྣམས་དང་སློབ་དང་མི་སློབ་དང་། །
ranggyal nam dang lob dang mi lob dang
Of buddhas and bodhisattvas,
འགྲོ་བ་ཀུན་གྱི་བསོད་ནམས་གང་ལ་ཡང་། །
drowa kün gyi sönam gangla yang
Pratyekabuddhas, those in training and the arhats beyond training,
དེ་དག་ཀུན་གྱི་རྗེས་སུ་བདག་ཡི་རང་། །
dedak kün gyi jesu dak yi rang
And every living being, throughout the entire universe.
5. Imploring the Buddhas to Turn the Wheel of Dharma
གང་རྣམས་ཕྱོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་སྒྲོན་མ་རྣམས། །
gang nam chok chü jikten drönma nam
You who are like beacons of light shining through the worlds,
བྱང་ཆུབ་རིམ་པར་སངས་རྒྱས་མ་ཆགས་བརྙེས། །
changchub rimpar sangye machak nyé
Who passed through the stages of enlightenment, to attain buddhahood, freedom from all attachment,
མགོན་པོ་དེ་དག་བདག་གིས་ཐམས་ཅད་ལ། །
gönpo dedak dak gi tamché la
I exhort you: all of you protectors,
འཁོར་ལོ་བླ་ན་མེད་པར་བསྐོར་བར་བསྐུལ། །
khorlo lanamepar korwar kul
Turn the unsurpassable wheel of Dharma.
6. Requesting the Buddhas not to Enter Nirvāṇa
མྱ་ངན་འདའ་སྟོན་གང་བཞེད་དེ་དག་ལ། །
nya ngen da tön gang shyé dedak la
Joining my palms together, I pray
འགྲོ་བ་ཀུན་ལ་ཕན་ཞིང་བདེ་བའི་ཕྱིར། །
drowa kün la pen shying dewé chir
To you who intend to pass into nirvāṇa,
བསྐལ་པ་ཞིང་གི་རྡུལ་སྙེད་བཞུགས་པར་ཡང་། །
kalpa shying gi dul nyé shyukpar yang
Remain, for aeons as many as the atoms in this world,
བདག་གིས་ཐལ་མོ་རབ་སྦྱར་གསོལ་བར་བགྱི། །
dak gi talmo rab jar solwar gyi
And bring well-being and happiness to all living beings.
7. Dedication
ཕྱག་འཚལ་བ་དང་མཆོད་ཅིང་བཤགས་པ་དང་། །
chaktsalwa dang chö ching shakpa dang
What little virtue I have gathered through my homage,
རྗེས་སུ་ཡི་རང་བསྐུལ་ཞིང་གསོལ་བ་ཡི། །
jesu yi rang kul shying solwa yi
Through offering, confession, and rejoicing,
དགེ་བ་ཅུང་ཟད་བདག་གིས་ཅི་བསགས་པ། །
gewa chungzé dak gi chi sakpa
Through exhortation and prayer—all of it
ཐམས་ཅད་བདག་གིས་བྱང་ཆུབ་ཕྱིར་བསྔོའོ། །
tamché dak gi changchub chir ngo o
I dedicate to the enlightenment of all beings!
The Actual Aspiration
1. Aspiration for Purity of Attitude
འདས་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་དང་ཕྱོགས་བཅུ་ཡི། །
depé sangye nam dang chok chu yi
Let offerings be made to buddhas of the past,
འཇིག་རྟེན་དག་ན་གང་བཞུགས་མཆོད་པར་གྱུར། །
jikten dak na gang shyuk chöpar gyur
And all who now dwell throughout the ten directions of this universe!
གང་ཡང་མ་བྱོན་དེ་དག་རབ་མྱུར་བར། །
gangyang majön dedak rab nyurwar
Let all who are yet to come swiftly fulfil their wishes
བསམ་རྫོགས་བྱང་ཆུབ་རིམ་པར་སངས་རྒྱས་སྤྱོན། །
sam dzok changchub rimpar sangye chön
And attain the stages of enlightenment and buddhahood!

ཕྱོགས་བཅུ་ག་ལའི་ཞིང་རྣམས་ཇི་སྙེད་པ། །
chok chu galé shying nam jinyepa
Let as many worlds as there are in all the ten directions
དེ་དག་རྒྱ་ཆེར་ཡོངས་སུ་དག་པར་གྱུར། །
dedak gyacher yongsu dakpar gyur
Transform into realms that are vast and utterly pure,
བྱང་ཆུབ་ཤིང་དབང་དྲུང་གཤེགས་རྒྱལ་བ་དང་། །
changchub shingwang drung shek gyalwa dang
Filled with buddhas who have sat before the mighty bodhi tree,
སངས་རྒྱས་སྲས་ཀྱིས་རབ་ཏུ་གང་བར་ཤོག །
sangye sé kyi rabtu gangwar shok
Around them all their bodhisattva sons and daughters!

ཕྱོགས་བཅུའི་སེམས་ཅན་གང་རྣམས་ཇི་སྙེད་པ། །
chok chü semchen gang nam jinyé pa
Let as many sentient beings as there are in all the ten directions
དེ་དག་རྟག་ཏུ་ནད་མེད་བདེ་བར་གྱུར། །
dedak taktu nemé dewar gyur
Live always and forever in happiness and health!
འགྲོ་བ་ཀུན་གྱི་ཆོས་ཀྱི་དོན་རྣམས་ནི། །
drowa kün gyi chö kyi dön nam ni
Let all beings meet the Dharma
མཐུན་པར་གྱུར་ཅིང་རེ་བའང་འགྲུབ་པར་ཤོག །
tünpar gyur ching rewang drubpar shok
That befits them best! And so may all they hope for be fulfilled!
2. Aspiration Never to Forget the Bodhicitta
བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་པ་དག་ནི་བདག་སྤྱོད་ཅིང་། །
changchub chöpa dak ni dak chö ching
As I practise the training for enlightenment,
འགྲོ་བ་ཀུན་ཏུ་སྐྱེ་བ་དྲན་པར་གྱུར། །
drowa küntu kyewa drenpar gyur
May I recall all my previous births,
ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་འཆི་འཕོ་སྐྱེ་བ་ན། །
tserab küntu chipo kyewa na
And in my successive lives, through death and through rebirth,
རྟག་ཏུ་བདག་ནི་རབ་ཏུ་འབྱུང་བར་ཤོག །
taktu dak ni rabtu jungwar shok
May I always renounce the worldly life!

རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་རྗེས་སུ་སློབ་གྱུར་ཏེ། །
gyalwa kün gyi jesu lob gyur té
Training in the footsteps of all the victorious buddhas,
བཟང་པོ་སྤྱོད་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་བྱེད་ཅིང་། །
zangpo chöpa yongsu dzok jé ching
May I bring Good Actions to perfection,
ཚུལ་ཁྲིམས་སྤྱོད་པ་དྲི་མེད་ཡོངས་དག་པ། །
tsultrim chöpa drimé yong dakpa
And my moral conduct be taintless and pure,
རྟག་ཏུ་མ་ཉམས་སྐྱོན་མེད་སྤྱོད་པར་ཤོག །
taktu manyam kyönmé chöpar shok
Never lapsing, and always free from fault!

ལྷ་ཡི་སྐད་དང་ཀླུ་དང་གནོད་སྦྱིན་སྐད། །
lha yi ké dang lu dang nöjin ké
In the language of the gods, nāgas, and yakṣas,
གྲུལ་བུམ་དག་དང་མི་ཡི་སྐད་རྣམས་དང་། །
drulbum dak dang mi yi ké nam dang
In the language of demons and of humans too,
འགྲོ་བ་ཀུན་གྱི་སྒྲ་རྣམས་ཇི་ཙམ་པར། །
drowa kün gyi dra nam ji tsampar
In however many kinds of speech there may be—
ཐམས་ཅད་སྐད་དུ་བདག་གིས་ཆོས་བསྟན་ཏོ། །
tamché ké du dak gi chö ten to
I shall proclaim the Dharma in the language of all!

དེས་ཤིང་ཕ་རོལ་ཕྱིན་ལ་རབ་བརྩོན་ཏེ། །
dé shing parol chin la rab tsön té
Taming my mind, and striving in the pāramitās,
བྱང་ཆུབ་སེམས་ནི་ནམ་ཡང་བརྗེད་མ་གྱུར། །
changchub sem ni namyang jé magyur
I will never forget the bodhicitta;
སྡིག་པ་གང་རྣམས་སྒྲིབ་པར་གྱུར་པ་དག །
dikpa gang nam dribpar gyurpa dak
May all my harmful actions and the obscurations they cause
དེ་དག་མ་ལུས་ཡོངས་སུ་བྱང་བར་ཤོག །
dedak malü yongsu jangwar shok
Be completely purified, every single one!
3. Aspiration to be Free from Defilements
ལས་དང་ཉོན་མོངས་བདུད་ཀྱི་ལས་རྣམས་ལས། །
lé dang nyönmong dü kyi lé nam lé
May I be freed from karma, harmful emotions, and the work of negativity,
གྲོལ་ཞིང་འཇིག་རྟེན་འགྲོ་བ་རྣམས་སུ་ཡང་། །
drol shying jikten drowa nam su yang
And act for all beings in the world,
ཇི་ལྟར་པདྨོ་ཆུས་མི་ཆགས་པ་བཞིན། །
jitar pemo chü michakpa shyin
Just like the lotus flower to which mud and water cannot cling,
ཉི་ཟླ་ནམ་མཁར་ཐོགས་པ་མེད་ལྟར་སྤྱད། །
nyida namkhar tokpamé tar ché
Or sun and moon that course unhindered through the sky.
4. Aspiration to Lead Beings to Happiness
ཞིང་གི་ཁྱོན་དང་ཕྱོགས་རྣམས་ཅི་ཙམ་པར། །
shying gi khyön dang chok nam chi tsampar
Throughout the reach and range of the entire universe
ངན་སོང་སྡུག་བསྔལ་རབ་ཏུ་ཞི་བར་བྱེད། །
ngensong dukngal rabtu shyiwar jé
I shall pacify completely the suffering of all the lower realms,
བདེ་བ་དག་ལ་འགྲོ་བ་ཀུན་འགོད་ཅིང་། །
dewa dak la drowa kün gö ching
I shall lead all beings to happiness,
འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ནི་ཕན་པར་སྤྱད། །
drowa tamché la ni penpar ché
And work for the ultimate benefit of each and every one!
5. Aspiration to Wear the Armour of Dedication
བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་བྱེད་ཅིང་། །
changchub chöpa yongsu dzokjé ching
I shall bring enlightened action to perfection,
སེམས་ཅན་དག་གི་སྤྱོད་དང་མཐུན་པར་འཇུག །
semchen dak gi chö dang tünpar juk
Serve beings so as to suit their needs,
བཟང་པོ་སྤྱོད་པ་དག་ནི་རབ་སྟོན་ཅིང་། །
zangpo chöpa dak ni rab tön ching
Teach them to accomplish Good Actions,
མ་འོངས་བསྐལ་པ་ཀུན་ཏུ་སྤྱོད་པར་གྱུར། །
ma ong kalpa küntu chöpar gyur
And continue this, throughout all the aeons to come!
6. Aspiration to Accompany other Bodhisattvas
བདག་གི་སྤྱོད་དང་མཚུངས་པར་གང་སྤྱོད་པ། །
dak gi chö dang tsungpar gang chöpa
May I always meet and be accompanied by
དེ་དག་དང་ནི་རྟག་ཏུ་འགྲོགས་པར་ཤོག །
dedak dang ni taktu drokpar shok
Those whose actions accord with mine;
ལུས་དང་ངག་རྣམས་དང་ནི་སེམས་ཀྱིས་ཀྱང་། །
lü dang ngak nam dang ni sem kyi kyang
And in body, speech and mind as well,
སྤྱོད་པ་དག་དང་སྨོན་ལམ་གཅིག་ཏུ་སྤྱད། །
chöpa dak dang mönlam chik tu ché
May our actions and aspirations always be one!
7. Aspiration to Have Virtuous Teachers and to Please Them
བདག་ལ་ཕན་པར་འདོད་པའི་གྲོགས་པོ་དག །
dak la penpar döpé drokpo dak
May I always meet spiritual friends
བཟང་པོ་སྤྱོད་པ་རབ་ཏུ་སྟོན་པ་རྣམས། །
zangpo chöpa rabtu tönpa nam
Who long to be of true help to me,
དེ་དག་དང་ཡང་རྟག་ཏུ་ཕྲད་པར་ཤོག །
dedak dang yang taktu trepar shok
And who teach me the Good Actions;
དེ་དག་བདག་གིས་ནམ་ཡང་ཡིད་མི་དབྱུང་། །
dedak dak gi namyang yi miyung
Never will I disappoint them!
8. Aspiration to See the Buddhas and Serve them in Person
སངས་རྒྱས་སྲས་ཀྱིས་བསྐོར་བའི་མགོན་པོ་རྣམས། །
sangye sé kyi korwé gönpo nam
May I always behold the buddhas, here before my eyes,
མངོན་སུམ་རྟག་ཏུ་བདག་གིས་རྒྱལ་བ་བལྟ། །
ngönsum taktu dak gi gyalwa ta
And around them all their bodhisattva sons and daughters.
མ་འོངས་བསྐལ་པ་ཀུན་ཏུ་མི་སྐྱོ་བར། །
ma ong kalpa küntu mikyowar
Without ever tiring, throughout all the aeons to come,
དེ་དག་ལ་ཡང་མཆོད་པ་རྒྱ་ཆེར་བགྱི། །
dedak la yang chöpa gyacher gyi
May the offerings I make them be endless and vast!
9. Aspiration to Keep the Dharma Thriving
རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱི་དམ་པའི་ཆོས་འཛིན་ཅིང་། །
gyalwa nam kyi dampé chö dzin ching
May I maintain the sacred teachings of the buddhas,
བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་པ་ཀུན་ཏུ་སྣང་བར་བྱེད། །
changchub chöpa küntu nangwar jé
And cause enlightened action to appear;
བཟང་པོ་སྤྱོད་པ་རྣམ་པར་སྦྱོང་བ་ཡང་། །
zangpo chöpa nampar jongwa yang
May I train to perfection in Good Actions,
མ་འོངས་བསྐལ་པ་ཀུན་ཏུ་སྤྱད་པར་བགྱི། །
ma ong kalpa küntu chepar gyi
And practise these in every age to come!
10. Aspiration to Acquire Inexhaustible Treasure
སྲིད་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཡང་འཁོར་བ་ན། །
sipa tamché du yang khorwa na
As I wander through all states of samsaric existence,
བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་དག་ནི་མི་ཟད་བརྙེས། །
sönam yeshe dak ni mizé nyé
May I gather inexhaustible merit and wisdom,
ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ཏིང་འཛིན་རྣམ་ཐར་དང་། །
tab dang sherab tingdzin namtar dang
And so become an inexhaustible treasury of noble qualities—
ཡོན་ཏན་ཀུན་གྱི་མི་ཟད་མཛོད་དུ་གྱུར། །
yönten kün gyi mizé dzö du gyur
Of skill and discernment, samādhi and liberation!
11. Aspiration to the Different Methods for Entering into the “Good Actions”
a) Seeing the Buddhas and their Pure Realms
རྡུལ་གཅིག་སྟེང་ན་རྡུལ་སྙེད་ཞིང་རྣམས་ཏེ། །
dul chik teng na dul nyé shying nam té
In a single atom may I see as many pure realms as atoms in the universe:
ཞིང་དེར་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་སངས་རྒྱས་རྣམས། །
shying der sam gyi mikhyab sangye nam
And in each realm, buddhas beyond all imagining,
སངས་རྒྱས་སྲས་ཀྱི་དབུས་ན་བཞུགས་པ་ལ། །
sangye sé kyi ü na shyukpa la
Encircled by all their bodhisattva heirs.
བྱང་ཆུབ་སྤྱད་པ་སྤྱོད་ཅིང་བལྟ་བར་བགྱི། །
changchub chepa chö ching tawar gyi
Along with them, may I perform the actions of enlightenment!

དེ་ལྟར་མ་ལུས་ཐམས་ཅད་ཕྱོགས་སུ་ཡང་། །
detar malü tamché chok su yang
And so, in each direction, everywhere,
སྐྲ་ཙམ་ཁྱོན་ལ་དུས་གསུམ་ཚད་སྙེད་ཀྱི། །
tra tsam khyön la dü sum tsé nyé kyi
Even on the tip of a hair, may I see an ocean of buddhas—
སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོ་ཞིང་རྣམས་རྒྱ་མཚོ་དང་། །
sangye gyatso shying nam gyatso dang
All to come in past, present and future—in an ocean of pure realms,
བསྐལ་པ་རྒྱ་མཚོ་སྤྱོད་ཅིང་རབ་ཏུ་འཇུག །
kalpa gyatso chö ching rabtu juk
And throughout an ocean of aeons, may I enter into enlightened action in each and every one!
b) Listening to the Speech of the Buddhas
གསུང་གཅིག་ཡན་ལག་རྒྱ་མཚོའི་སྒྲ་སྐད་ཀྱིས། །
sung chik yenlak gyatsö draké kyi
Each single word of a buddha’s speech, that voice with its ocean of qualities,
རྒྱལ་བ་ཀུན་དབྱངས་ཡན་ལག་རྣམ་དག་པ། །
gyalwa kün yang yenlak namdakpa
Bears all the purity of the speech of all the buddhas,
འགྲོ་བ་ཀུན་གྱི་བསམ་པ་ཇི་བཞིན་དབྱངས། །
drowa kün gyi sampa jishyin yang
Sounds that harmonize with the minds of all living beings:
སངས་རྒྱས་གསུང་ལ་རྟག་ཏུ་འཇུག་པར་བགྱི། །
sangye sung la taktu jukpar gyi
May I always be engaged with the speech of the buddhas!
c) Hearing the Turning of the Wheels of Dharma
དུས་གསུམ་གཤེགས་པའི་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་དག །
dü sum shekpé gyalwa tamché dak
With all the power of my mind, may I hear and realize
འཁོར་ལོའི་ཚུལ་རྣམས་རབ་ཏུ་བསྐོར་བ་ཡི། །
khorlö tsul nam rabtu korwa yi
The inexhaustible melody of the teachings spoken by
དེ་དག་གི་ཡང་གསུང་དབྱངས་མི་ཟད་ལ། །
dedak gi yang sung yang mizé la
All the buddhas of past, present and future,
བློ་ཡི་སྟོབས་ཀྱིས་བདག་ཀྱང་རབ་ཏུ་འཇུག །
lo yi tob kyi dak kyang rabtu juk
As they turn the wheels of Dharma!
d) Entering into All the Aeons
མ་འོངས་བསྐལ་པ་ཐམས་ཅད་འཇུག་པར་ཡང་། །
ma ong kalpa tamché jukpar yang
Just as the wisdom of the buddhas penetrates all future aeons,
སྐད་ཅིག་གཅིག་གིས་བདག་ཀྱང་འཇུག་པར་བགྱི། །
kechik chik gi dak kyang jukpar gyi
So may I too know them, instantly,
གང་ཡང་བསྐལ་པ་དུས་གསུམ་ཚད་དེ་དག །
gangyang kalpa dü sum tsé dedak
And in each fraction of an instant may I know
སྐད་ཅིག་ཆ་ཤས་ཀྱིས་ནི་ཞུགས་པར་སྤྱད། །
kechik chashé kyi ni shyukpar ché
All that will ever be, in past, present and future!
e) Seeing all the Buddhas in One Instant
དུས་གསུམ་གཤེགས་པ་མི་ཡི་སེང་གེ་གང་། །
dü sum shekpa mi yi sengé gang
In an instant, may I behold all those who are the lions of the human race—
དེ་དག་སྐད་ཅིག་གཅིག་ལ་བདག་གིས་བལྟ། །
dedak kechik chik la dak gi ta
The buddhas of past, present and future!
f) Entering the Sphere of Activity of the Buddhas
རྟག་ཏུ་དེ་དག་གི་ནི་སྤྱོད་ཡུལ་ལ། །
taktu dedak gi ni chöyul la
May I always be engaged in the buddhas’ way of life and action,
སྒྱུ་མར་གྱུར་པའི་རྣམ་ཐར་སྟོབས་ཀྱིས་འཇུག །
gyumar gyurpé namtar tob kyi juk
Through the power of liberation, where all is realized as like an illusion!
g). Accomplishing and Entering the Pure Lands
གང་ཡང་དུས་གསུམ་དག་གི་ཞིང་བཀོད་པ། །
gangyang dü sum dak gi shying köpa
On a single atom, may I actually bring about
དེ་དག་རྡུལ་གཅིག་སྟེང་དུ་མངོན་པར་བསྒྲུབ། །
dedak dul chik tengdu ngönpar drub
The entire array of pure realms of past, of present and future;
དེ་ལྟར་མ་ལུས་ཕྱོགས་རྣམས་ཐམས་ཅད་དུ། །
detar malü chok nam tamché du
And then enter into those pure buddha realms
རྒྱལ་བ་དག་གི་ཞིང་རྣམས་བཀོད་ལ་འཇུག །
gyalwa dak gi shying nam kö la juk
In each atom, and in each and every direction.
h) Entering into the Presence of the Buddhas
གང་ཡང་མ་བྱོན་འཇིག་རྟེན་སྒྲོན་མ་རྣམས། །
gangyang majön jikten drönma nam
When those who illuminate the world, still to come,
དེ་དག་རིམ་པར་འཚང་རྒྱ་འཁོར་ལོ་བསྐོར། །
dedak rimpar tsang gya khorlo kor
Gradually attain buddhahood, turn the Wheel of Dharma,
མྱ་ངན་འདས་པ་རབ་ཏུ་ཞི་མཐའ་སྟོན། །
nya ngen depa rabtu shyi ta tön
And demonstrate the final, profound peace of nirvāṇa:
མགོན་པོ་ཀུན་གྱི་དྲུང་དུ་བདག་མཆི་འོ། །
gönpo kün gyi drung du dak chi o
May I be always in their presence!
12. Aspiration to the Power of Enlightenment through Nine Powers
ཀུན་ཏུ་མྱུར་བའི་རྫུ་འཕྲུལ་སྟོབས་རྣམས་དང་། །
küntu nyurwé dzutrul tob nam dang
Through the power of swift miracles,
ཀུན་ནས་སྒོ་ཡི་ཐེག་པའི་སྟོབས་དག་དང་། །
künné go yi tekpé tob dak dang
The power of the vehicle, like a doorway,
ཀུན་ཏུ་ཡོན་ཏན་སྤྱོད་པའི་སྟོབས་རྣམས་དང་། །
küntu yönten chöpé tob nam dang
The power of conduct that possesses all virtuous qualities,
ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་པ་བྱམས་པ་དག་གི་སྟོབས། །
küntu khyabpa jampa dak gi tob
The power of loving kindness, all-pervasive,

ཀུན་ནས་དགེ་བའི་བསོད་ནམས་སྟོབས་དག་དང་། །
künné gewé sönam tob dak dang
The power of merit that is totally virtuous,
ཆགས་པ་མེད་པར་གྱུར་པའི་ཡེ་ཤེས་སྟོབས། །
chakpa mepar gyurpé yeshe tob
The power of wisdom free from attachment, and
ཤེས་རབ་ཐབས་དང་ཏིང་འཛིན་སྟོབས་དག་གིས། །
sherab tab dang tingdzin tob dak gi
The powers of knowledge, skilful means and samādhi,
བྱང་ཆུབ་སྟོབས་རྣམས་ཡང་དག་སྒྲུབ་པར་བྱེད། །
changchub tob nam yangdak drubpar jé
May I perfectly accomplish the power of enlightenment!
13. Aspiration to the Antidotes that Pacify the Obscurations
ལས་ཀྱི་སྟོབས་རྣམས་ཡོངས་སུ་དག་བྱེད་ཅིང་། །
lé kyi tob nam yongsu dakjé ching
May I purify the power of karma;
ཉོན་མོངས་སྟོབས་རྣམས་ཀུན་ཏུ་འཇོམས་པར་བྱེད། །
nyönmong tob nam küntu jompar jé
Destroy the power of harmful emotions;
བདུད་ཀྱི་སྟོབས་རྣམས་སྟོབས་མེད་རབ་བྱེད་ཅིང་། །
dü kyi tob nam tobmé rabjé ching
Render negativity utterly powerless;
བཟང་པོ་སྤྱོད་པའི་སྟོབས་ནི་རྫོགས་པར་བགྱི། །
zangpo chöpé tob ni dzokpar gyi
And perfect the power of Good Actions!
14. Aspiration to Enlightened Activities
ཞིང་རྣམས་རྒྱ་མཚོ་རྣམ་པར་དག་བྱེད་ཅིང་། །
shying nam gyatso nampar dakjé ching
I shall purify oceans of realms;
སེམས་ཅན་རྒྱ་མཚོ་དག་ནི་རྣམ་པར་སྒྲོལ། །
semchen gyatso dak ni nampar drol
Liberate oceans of sentient beings;
ཆོས་རྣམས་རྒྱ་མཚོ་རབ་ཏུ་མཐོང་བྱེད་ཅིང་། །
chö nam gyatso rabtu tongjé ching
Understand oceans of Dharma;
ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོ་རབ་ཏུ་རྟོགས་པར་བྱེད། །
yeshe gyatso rabtu tokpar jé
Realize oceans of wisdom;

སྤྱོད་པ་རྒྱ་མཚོ་རྣམ་པར་དག་བྱེད་ཅིང་། །
chöpa gyatso nampar dakjé ching
Perfect oceans of actions;
སྨོན་ལམ་རྒྱ་མཚོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བྱེད། །
mönlam gyatso yongsu dzokpar jé
Fulfil oceans of aspirations;
སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོ་རབ་ཏུ་མཆོད་བྱེད་ཅིང་། །
sangye gyatso rabtu chöjé ching
Serve oceans of buddhas!
བསྐལ་པ་རྒྱ་མཚོ་མི་སྐྱོ་སྤྱད་པར་བགྱི། །
kalpa gyatso mikyo chepar gyi
And perform these, without ever growing weary, through oceans of aeons!
15. Aspiration for Training
a) To Emulate the buddhas
གང་ཡང་དུས་གསུམ་གཤེགས་པའི་རྒྱལ་བ་ཡི། །
gangyang dü sum shekpé gyalwa yi
All the buddhas throughout the whole of time,
བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་པའི་སྨོན་ལམ་བྱེ་བྲག་རྣམས། །
changchub chöpé mönlam jedrak nam
Attained enlightenment through Good Actions, and
བཟང་པོ་སྤྱོད་པས་བྱང་ཆུབ་སངས་རྒྱས་ནས། །
zangpo chöpé changchub sangye né
Their prayers and aspirations for enlightened action:
དེ་ཀུན་བདག་གིས་མ་ལུས་རྫོགས་པར་བགྱི། །
dé kün dak gi malü dzokpar gyi
May I fulfil them all completely!
b) To emulate the bodhisattvas: Samantabhadra
རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་སྲས་ཀྱི་ཐུ་བོ་པ། །
gyalwa kün gyi sé kyi tuwopa
The eldest of the sons of all the buddhas
གང་གི་མིང་ནི་ཀུན་ཏུ་བཟང་ཞེས་བྱ། །
gang gi ming ni kuntuzang shyeja
Is called Samantabhadra: ‘All-good’:
མཁས་པ་དེ་དང་མཚུངས་པར་སྤྱད་པའི་ཕྱིར། །
khepa dé dang tsungpar chepé chir
So that I may act with a skill like his,
དགེ་བ་འདི་དག་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་བསྔོ། །
gewa didak tamché rabtu ngo
I dedicate fully all these merits!

ལུས་དང་ངག་དང་ཡིད་ཀྱང་རྣམ་དག་ཅིང་། །
lü dang ngak dang yi kyang namdak ching
To purify my body, my speech and my mind as well,
སྤྱོད་པ་རྣམ་དག་ཞིང་རྣམས་ཡོངས་དག་པ། །
chöpa namdak shying nam yong dakpa
To purify my actions, and all realms,
བསྔོ་བ་བཟང་པོ་མཁས་པ་ཅི་འདྲ་བ། །
ngowa zangpo khepa chindrawa
May I be the equal of Samantabhadra
དེ་འདྲར་བདག་ཀྱང་དེ་དང་མཚུངས་པར་ཤོག །
dendrar dak kyang dé dang tsungpar shok
In his skill in good dedication!
c) Mañjuśrī
ཀུན་ནས་དགེ་བ་བཟང་པོ་སྤྱད་པའི་ཕྱིར། །
künné gewa zangpo chepé chir
In order to perform the full virtue of Good Actions,
འཇམ་དཔལ་གྱི་ནི་སྨོན་ལམ་སྤྱད་པར་བགྱི། །
jampal gyi ni mönlam chepar gyi
I shall act according to Mañjuśrī's prayers of aspiration,
མ་འོངས་བསྐལ་པ་ཀུན་ཏུ་མི་སྐྱོ་བར། །
ma ong kalpa küntu mikyowar
And without ever growing weary, in all the aeons to come,
དེ་ཡི་བྱ་བ་མ་ལུས་རྫོགས་པར་བགྱི། །
dé yi jawa malü dzokpar gyi
I shall perfectly fulfil every one of his aims!
16. Concluding Aspiration
སྤྱོད་པ་དག་ནི་ཚད་ཡོད་མ་གྱུར་ཅིག །
chöpa dak ni tsé yö magyur chik
Let my bodhisattva acts be beyond measure!
ཡོན་ཏན་རྣམས་ཀྱང་ཚད་བཟུང་མེད་པར་ཤོག །
yönten nam kyang tsé zung mepar shok
Let my enlightened qualities be measureless too!
སྤྱོད་པ་ཚད་མེད་པ་ལ་གནས་ནས་ཀྱང་། །
chöpa tsemepa la né né kyang
Keeping to this immeasurable activity,
དེ་དག་འཕྲུལ་པ་ཐམས་ཅད་འཚལ་བར་བགྱི། །
dedak trulpa tamché tsalwar gyi
May I accomplish all the miraculous powers of enlightenment!
Extent of the Aspiration
ནམ་མཁའི་མཐར་ཐུག་གྱུར་པ་ཇི་ཙམ་པར། །
namkhé tartuk gyurpa ji tsampar
Sentient beings are as limitless
སེམས་ཅན་མ་ལུས་མཐའ་ཡང་དེ་བཞིན་ཏེ། །
semchen malü ta yang deshyin té
As the boundless expanse of space;
ཇི་ཙམ་ལས་དང་ཉོན་མོངས་མཐར་གྱུར་པ། །
ji tsam lé dang nyönmong tar gyurpa
So shall my prayers of aspiration for them
བདག་གི་སྨོན་ལམ་མཐའ་ཡང་དེ་ཙམ་མོ། །
dak gi mönlam ta yang detsam mo
Be as limitless as their karma and harmful emotions!
The Benefits of Making Aspirations
1. The Benefits of Making Aspirations in General
གང་ཡང་ཕྱོགས་བཅུའི་ཞིང་རྣམས་མཐའ་ཡས་པ། །
gangyang chok chü shying nam tayepa
Whoever hears this king of dedication prayers,
རིན་ཆེན་བརྒྱན་ཏེ་རྒྱལ་བ་རྣམས་ལ་ཕུལ། །
rinchen gyen té gyalwa nam la pul
And yearns for supreme enlightenment,
ལྷ་དང་མི་ཡི་བདེ་བའི་མཆོག་རྣམས་ཀྱང་། །
lha dang mi yi dewé chok nam kyang
Who even once arouses faith,
ཞིང་གི་རྡུལ་སྙེད་བསྐལ་པར་ཕུལ་བ་བས། །
shying gi dul nyé kalpar pulwa bé
Will gain true merit greater still

གང་གིས་བསྔོ་བའི་རྒྱལ་པོ་འདི་ཐོས་ནས། །
gang gi ngowé gyalpo di tö né
Than by offering the victorious buddhas
བྱང་ཆུབ་མཆོག་གི་རྗེས་སུ་རབ་མོས་ཤིང་། །
changchub chok gi jesu rab mö shing
Infinite pure realms in every directions, all ornamented with jewels,
ལན་གཅིག་ཙམ་ཡང་དད་པ་བསྐྱེད་པ་ན། །
len chik tsam yang depa kyepa na
Or offering them all the highest joys of gods and humans
བསོད་ནམས་དམ་པའི་མཆོག་ཏུ་འདི་འགྱུར་རོ། །
sönam dampé chok tu di gyur ro
For as many aeons as there are atoms in those realms.
2. The Thirteen Benefits in Detail
གང་གིས་བཟང་སྤྱོད་སྨོན་ལམ་འདི་བཏབ་པས། །
gang gi zangchö mönlam di tabpé
Whoever truly makes this Aspiration to Good Actions,
དེས་ནི་ངན་སོང་ཐམས་ཅད་སྤོང་བར་འགྱུར། །
dé ni ngensong tamché pongwar gyur
Will be never again be born in lower realms;
དེས་ནི་གྲོགས་པོ་ངན་པ་སྤངས་བ་ཡིན། །
dé ni drokpo ngenpa pangwa yin
They will be free from harmful companions, and
སྣང་བ་མཐའ་ཡས་དེ་ཡང་དེས་མྱུར་མཐོང་། །
nangwa tayé deyang dé nyur tong
Soon behold the Buddha of Boundless Light.
དེ་དག་རྙེད་པ་རབ་རྙེད་བདེ་བར་འཚོ། །
dedak nyepa rab nyé dewar tso
They will acquire all kind of benefits, and live in happiness;
མི་ཚེ་འདིར་ཡང་དེ་དག་ལེགས་པར་འོང་། །
mitsé dir yang dedak lekpar ong
Even in this present life all will go well,
ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་དེ་ཡང་ཅི་འདྲ་བར། །
kuntuzangpo deyang chindrawar
And before long,
དེ་དག་རིང་པོར་མི་ཐོགས་དེ་བཞིན་འགྱུར། །
dedak ringpor mitok deshyin gyur
They will become just like Samantabhadra.

མཚམས་མེད་ལྔ་པོ་དག་གི་སྡིག་པ་རྣམས། །
tsammé ngapo dak gi dikpa nam
All negative acts—even the five of immediate retribution—
གང་གིས་མི་ཤེས་དབང་གིས་བྱས་པ་དག །
gang gi mishe wang gi jepa dak
Whatever they have committed in the grip of ignorance,
དེ་ཡིས་བཟང་པོ་སྤྱོད་པ་འདི་བརྗོད་ན། །
dé yi zangpo chöpa di jö na
Will soon be completely purified,
མྱུར་དུ་མ་ལུས་ཡོངས་སུ་བྱང་བར་འགྱུར། །
nyurdu malü yongsu jangwar gyur
If they recite this Aspiration to Good Actions.

ཡེ་ཤེས་དང་ནི་གཟུགས་དང་མཚན་རྣམས་དང་། །
yeshe dang ni zuk dang tsen nam dang
They will possess perfect wisdom, beauty, and excellent signs,
རིགས་དང་ཁ་དོག་རྣམས་དང་ལྡན་པར་འགྱུར། །
rik dang khadok nam dang denpar gyur
Be born in a good family, and with a radiant appearance.
བདུད་དང་མུ་སྟེགས་མང་པོས་དེ་མི་ཐུབ། །
dü dang mutek mangpö dé mitub
Demons and heretics will never harm them,
འཇིག་རྟེན་གསུམ་པོ་ཀུན་ནའང་མཆོད་པར་འགྱུར། །
jikten sumpo kün nang chöpar gyur
And all three worlds will honour them with offerings.

བྱང་ཆུབ་ཤིང་དབང་དྲུང་དུ་དེ་མྱུར་འགྲོ། །
changchub shingwang drung du dé nyur dro
They will quickly go beneath the bodhi-tree,
སོང་ནས་སེམས་ཅན་ཕན་ཕྱིར་དེར་འདུག་སྟེ། །
song né semchen pen chir der duk té
And there, they will sit, to benefit all sentient beings, then
བྱང་ཆུབ་སངས་རྒྱས་འཁོར་ལོ་རབ་ཏུ་བསྐོར། །
changchub sangye khorlo rabtu kor
Awaken into enlightenment, turn the wheel of Dharma,
བདུད་རྣམས་སྡེ་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་བཏུལ། །
dü nam dé dang chepa tamché tul
And tame Māra with all his hordes.
3. The Benefits in Brief
གང་ཡང་བཟང་པོ་སྤྱོད་པའི་སྨོན་ལམ་འདི། །
gangyang zangpo chöpé mönlam di
The full result of keeping, teaching, or reading
འཆང་བ་དང་ནི་སྟོན་ཏམ་ཀློག་ན་ཡང་། །
changwa dang ni tön tam lok na yang
This Prayer of Aspiration to Good Actions
དེ་ཡི་རྣམ་པར་སྨིན་པའང་སངས་རྒྱས་མཁྱེན། །
dé yi nampar minpa ang sangye khyen
Is known to the buddhas alone:
བྱང་ཆུབ་མཆོག་ལ་སོམ་ཉི་མ་བྱེད་ཅིག །
changchub chok la somnyi majé chik
Have no doubt: supreme enlightenment will be yours!
Dedication of the Merits of this Meritorious Aspiration
1. Dedication that Follows the Bodhisattvas
འཇམ་དཔལ་དཔའ་བོས་ཇི་ལྟར་མཁྱེན་པ་དང་། །
jampal pawö jitar khyenpa dang
Just as the warrior Mañjuśrī attained omniscience,
ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་དེ་ཡང་དེ་བཞིན་ཏེ། །
kuntuzangpo deyang deshyin té
And Samantabhadra too
དེ་དག་ཀུན་གྱི་རྗེས་སུ་བདག་སློབ་ཕྱིར། །
dedak kün gyi jesu dak lob chir
All these merits now I dedicate
དགེ་བ་འདི་དག་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་བསྔོ། །
gewa didak tamché rabtu ngo
To train and follow in their footsteps.
2. Dedication that Follows the Buddhas
དུས་གསུམ་གཤེགས་པའི་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས། །
dü sum shekpé gyalwa tamché kyi
As all the victorious buddhas of past, present and future
བསྔོ་བ་གང་ལ་མཆོག་ཏུ་བསྔགས་པ་དེས། །
ngowa gangla chok tu ngakpa dé
Praise dedication as supreme,
བདག་གི་དགེ་བའི་རྩ་བ་འདི་ཀུན་ཀྱང་། །
dak gi gewé tsawa di kün kyang
So now I dedicate all these roots of virtue
བཟང་པོ་སྤྱོད་ཕྱིར་རབ་ཏུ་བསྔོ་བར་བགྱི། །
zangpo chö chir rabtu ngowar gyi
For all beings to perfect Good Actions.
3. Dedication towards Actualizing the Result
བདག་ནི་འཆི་བའི་དུས་བྱེད་གྱུར་པ་ན། །
dak ni chiwé dü jé gyurpa na
When it is time for me to die,
སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་དག་ནི་ཕྱིར་བསལ་ཏེ། །
dribpa tamché dak ni chir sal té
Let all that obscures me fade away, so
མངོན་སུམ་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་དེ་མཐོང་ནས། །
ngönsum nangwa tayé dé tong né
I look on Amitābha, there in person,
བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་དེར་རབ་ཏུ་འགྲོ། །
dewachen gyi shying der rabtu dro
And go at once to his pure land of Sukhāvatī.

དེར་སོང་ནས་ནི་སྨོན་ལམ་འདི་དག་ཀྱང་། །
der song né ni mönlam didak kyang
In that pure land, may I actualize every single one
ཐམས་ཅད་མ་ལུས་མངོན་དུ་འགྱུར་བར་ཤོག །
tamché malü ngön du gyurwar shok
Of all these aspirations!
དེ་དག་མ་ལུས་བདག་གིས་ཡོངས་སུ་བཀང་། །
dedak malü dak gi yongsu kang
May I fulfil them, each and every one,
འཇིག་རྟེན་ཇི་སྲིད་སེམས་ཅན་ཕན་པར་བགྱི། །
jikten jisi semchen penpar gyi
And bring help to beings for as long as the universe remains!
4. Dedication towards Receiving a Prophecy from the Buddhas
རྒྱལ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་བཟང་ཞིང་དགའ་བ་དེར། །
gyalwé kyilkhor zang shying gawa der
Born there in a beautiful lotus flower,
པདྨོ་དམ་པ་ཤིན་ཏུ་མཛེས་ལས་སྐྱེས། །
pemo dampa shintu dzé lé kyé
In that excellent and joyous buddha realm,
སྣང་བ་མཐའ་ཡས་རྒྱལ་བས་མངོན་སུམ་དུ། །
nangwa tayé gyalwé ngönsum du
May the Buddha Amitābha himself
ལུང་བསྟན་པ་ཡང་བདག་གིས་དེར་ཐོབ་ཤོག །
lungtenpa yang dak gi der tob shok
Grant me the prophecy foretelling my enlightenment!
5. Dedication towards Serving Others
དེར་ནི་བདག་གིས་ལུང་བསྟན་རབ་ཐོབ་ནས། །
der ni dak gi lungten rab tob né
Having received the prophecy there,
སྤྲུལ་པ་མང་པོ་བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱ་ཡིས། །
trulpa mangpo jewa trak gya yi
With my billions of emanations,
བློ་ཡི་སྟོབས་ཀྱིས་ཕྱོགས་བཅུ་རྣམས་སུ་ཡང་། །
lo yi tob kyi chok chu nam su yang
Sent out through the power of my mind,
སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཕན་པ་མང་པོ་བགྱི། །
semchen nam la penpa mangpo gyi
May I bring enormous benefit to sentient beings, in all the ten directions!
Conclusion
བཟང་པོ་སྤྱོད་པའི་སྨོན་ལམ་བཏབ་པ་ཡི། །
zangpo chöpé mönlam tabpa yi
Through whatever small virtues I have gained
དགེ་བ་ཅུང་ཟད་བདག་གིས་ཅི་བསགས་པ། །
gewa chungzé dak gi chi sakpa
By reciting this “Aspiration to Good Actions”,
དེས་ནི་འགྲོ་བའི་སྨོན་ལམ་དགེ་བ་རྣམས། །
dé ni drowé mönlam gewa nam
May the virtuous wishes of all beings’ prayers and aspirations
སྐད་ཅིག་གཅིག་གིས་ཐམས་ཅད་འབྱོར་བར་ཤོག །
kechik chik gi tamché jorwar shok
All be instantly accomplished!

གང་ཡང་བཟང་པོ་སྤྱོད་པ་འདི་བསྔོས་པས། །
gangyang zangpo chöpa di ngöpé
Through the true and boundless merit
བསོད་ནམས་མཐའ་ཡས་དམ་པ་གང་ཐོབ་དེས། །
sönam tayé dampa gang tob dé
Attained by dedicating this “Aspiration to Good Actions”,
འགྲོ་བ་སྡུག་བསྔལ་ཆུ་བོར་བྱིང་བ་རྣམས། །
drowa dukngal chuwor jingwa nam
May all those now drowning in the ocean of suffering,
འོད་དཔག་མེད་པའི་གནས་རབ་འཐོབ་པར་ཤོག །
öpakmepé né rab tobpar shok
Reach the supreme realm of Amitābha!

སྨོན་ལམ་རྒྱལ་པོ་འདི་དག་མཆོག་གི་གཙོ། །
mönlam gyalpo didak chok gi tso
May this King of Aspirations bring about
མཐའ་ཡས་འགྲོ་བ་ཀུན་ལ་ཕན་བྱེད་ཅིང་། །
tayé drowa kün la pen jé ching
The supreme aim and benefit of all infinite sentient beings;
ཀུན་ཏུ་བཟང་པོས་བརྒྱན་པའི་གཞུང་གྲུབ་སྟེ། །
kuntuzangpö gyenpé shyung drub té
May they perfect what is described in this holy prayer, uttered by Samantabhadra!
ངན་སོང་གནས་རྣམས་མ་ལུས་སྟོངས་པར་ཤོག །
ngensong né nam malü tongpar shok
May the lower realms be entirely emptied!
Words of Truth to Accomplish Aspirations
སངས་རྒྱས་སྐུ་གསུམ་བརྙེས་པའི་བྱིན་རླབས་དང་། །
sangye ku sum nyepé jinlab dang
By the blessings of the buddhas who have attained the three kāyas,
ཆོས་ཉིད་མི་འགྱུར་བདེན་པའི་བྱིན་རླབས་དང་། །
chönyi mingyur denpé jinlab dang
And the unchanging truth of reality
དགེ་འདུན་མི་ཕྱེད་འདུན་པའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། །
gendün miché dünpé jinlab kyi
As well as the unwavering aspirations of the Saṅgha,
ཇི་ལྟར་བསྔོས་བཞིན་སྨོན་ལམ་འགྲུབ་པར་ཤོག །
jitar ngö shyin mönlam drubpar shok
May all the aspirations and dedication prayers be fulfilled!
སྨོན་ལམ་འགྲུབ་པའི་གཟུངས་ནི།
The dhāraṇī for the accomplishment of all aspirations
ཏདྱ་ཐཱ། པཉྩ་དྲི་ཡ་ཨ་ཝ་བོ་དྷ་ན་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། །
teyata pentsa driya awa bodhanayé soha

འཕགས་པ་བཟང་པོ་སྤྱོད་པའི་སྨོན་ལམ་གྱི་རྒྱལ་པོ་རྫོགས་སོ།
pakpa zangpo chöpé mönlam gyi gyalpo dzok so
This completes the King of Aspiration Prayers, Samantabhadra’s “Aspiration to Good Actions.”

This provisional English version is based on the translations by: Tulku Thondup Rinpoche and Harold Talbott, Professor R.A.F. Thurman, and Elizabeth Callahan and Khenpo Tsultrim Gyatso. The last two verses Translation from Essential Prayers related to the Guru Yoga Practice according to the Seven Line Prayer.

0 comments:

ཟིན་བྲིས་འཚོལ་ཡུལ