དཀའ་ཚེགས་ཡེ་མི་དགོས་པར་གོ་ལ་ཇེ་ཆུང་དང་འབྲེལ་འདྲིས་ཇེ་ཉེ་རུ་ཐུབ་པའི་དྲ་ཚིགས་ལ་བརྟེན་ནས་དྲང་བདེན་རིགས་པའི་བླང་དོར་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ་ཞིག་སྦར་ན་བསམས། བདག་ནི་སྐྱེས་སྦྱང་གི་ཡོན་ཏན་ན་ཕྲ་ཡང་ལྷག་བསམ་དྲང་བདེན་གྱི་བསམ་པ་རྒྱ་ཆེ་བས་རྒྱལ་བསྟན་སྤྱི་དང་བོད་རང་གི་གནའ་དེང་གི་རིག་གཞུང་ལ་གོམས་འདྲིས་ཀྱི་མྱོང་ཚོར་དག་ངོ་ལྐོག་མེད་པར་རྒྱལ་ཕྱི་ནང་གི་རང་རིགས་སྤུན་མཆེད་དག་ལ་དམ་པའི་ཆོས་དང་མཐུན་མི་མཐུན་གྱི་བཟང་ངན་ཤན་འབྱེད་ཅིག་ཐུན་མིན་བོད་རང་གི་སྐད་ཡིག་ལས་སྟོན་པར་འདོད་ཐལ།

དྲ་ངོས་བཀླགས་གྲངས

ཡིག་ཚགས

སྒེར་གྱི་རྒྱུ་ཆ

མཚན་ཉིད་ཀུན་ལྡན་དམ་ཆོས་བླ་མར་མི་ཕྱེད་དད་གུས་ངེས་པར་ཤེས། ། རིགས་དྲུག་འགྲོ་བར་བཅོས་མིན་སྙིང་རྗེས་བདག་ལས་གཞན་གཅེས་སེམས་པར་ཞེན། ། གཡོ་སྒྱུའི་དཔུང་ལ་ངོ་བསྟོད་མི་བྱར་རང་གཤིས་དྲང་བདེན་ཕྲག་ཏུ་བཞེས། སད་རྨིར་དྲང་སྲོང་རྟུལ་ཞུགས་དཔལ་ལྡན་ཐབས་ཤེས་དགྱེས་པའི་གྲུབ་མཐའ་སྐྱོང་། །

ངེད་ཀྱི་སྐོར

༄༅།། ཨེ་མ་ཧོའི་རིག་མཛོད་།
མཚན་ཉིད་ཀུན་ལྡན་དམ་ཆོས་བླ་མར་མི་ཕྱེད་དད་གུས་ངེས་པར་ཤེས། ། རིགས་དྲུག་འགྲོ་བར་བཅོས་མིན་སྙིང་རྗེས་བདག་ལས་གཞན་གཅེས་སེམས་པར་ཞེན། ། གཡོ་སྒྱུའི་དཔུང་ལ་ངོ་བསྟོད་མི་བྱར་རང་གཤིས་དྲང་བདེན་ཕྲག་ཏུ་བཞེས། སད་རྨིར་དྲང་སྲོང་རྟུལ་ཞུགས་དཔལ་ལྡན་ཐབས་ཤེས་དགྱེས་པའི་གྲུབ་མཐའ་སྐྱོང་། །
View my complete profile
Powered by Blogger.
Monday 30 April 2012
པདྨ་འོད་དུ་བགྲོད་པའི་སྨོན་ལམ་རིག་པ་འཛིན་པའི་ཤིང་རྟ་བཞུགས་སོ། །The Chariot of the Vidyadharas—An Aspiration Prayer for Travelling to the Realm of Lotus Light

by Jamyang Khyentse Wangpo
 ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃྃ༔

om ah hung benza guru pema siddhi hung

མི་ཤིགས་ཐིག་ལེ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་ནི། །

mi shik tiklé chenpö yeshe ni

The wisdom of the great, indestructible tiglé

འོད་གསལ་གཉུག་མའི་མཁའ་དབྱིངས་དྲྭངས་པའི་ངོས། །

ösal nyukmé kha ying drangpé ngö

Shines in the limpid sky of innate clear light,

ཟུང་འཇུག་དབང་པོའི་གཞུ་ལྟར་མངོན་སྣང་བའི། །

zungjuk wangpö shyu tar ngön nangwé

And the unity of space and wisdom, like a rainbow, appears for all to see

ནང་བཞིན་སྤྲུལ་པའི་ཞིང་མཆོག་པདྨ་འོད། །

nang shyin trulpé shying chok pema ö

As the supreme, naturally emanated realm of Lotus Light.

ཆོས་ཉིད་མངོན་སུམ་འཇའ་ཟེར་ཐིག་ལེའི་ཀློང༌། །

chönyi ngönsum ja zer tiklé long

In an expanse of rings of rainbow light, the direct realization of dharmata,

ཉམས་སྣང་གོང་འཕེལ་གཞལ་མེད་ཁང་ཆེན་པོར། །

nyam nang gongpel shyalmé khangchen por

Rises the great mansion, the increasing of experience,

རིག་པ་ཚད་ཕེབས་དཔའ་བོ་ཌཱ་ཀིའི་ཚོགས། །

rigpa tsepeb pawo daki tsok

Where throngs of dakas and dakinis, awareness reaching fullness,

ཆོས་ཟད་བློ་འདས་རྡོ་རྗེའི་གླུ་གར་བསྒྱུར། །

chö zé lodé dorje lugar gyur

Enact vajra dances and song, the exhaustion of phenomena beyond the mind.

དེ་དབུས་གདོད་མའི་མགོན་པོ་འོད་མཐའ་ཡས། །

dé ü dömé gönpo ö tayé

In its centre preside the primordial lord Amitabha,

སྙིང་རྗེའི་གཏེར་ཆེན་ཕྱག་ན་པདྨོ་དང༌། །

nyingjé terchen chak na pemo dang

The great treasure of compassion, Padmapani,

སྐུ་གསུམ་ཀུན་འདུས་འཆི་མེད་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ། །

ku sum kündü chimé tö treng tsal

And the three kayas all-embodied, the immortal Tötreng Tsal,

གང་འདུལ་སྤྲུལ་པའི་མཚན་མཆོག་བརྒྱད་ལ་སོགས། །

gang dul trulpé tsen chok gyé la sok

With his eight principal emanations and others, all manifesting to tame beings each in their own way.

མཚན་དང་སྐུ་ཡི་རྣམ་རོལ་མཐའ་ཀླས་པའི། །

tsen dang ku yi nam rol ta lepé

Here, in this gathering-place of the great magical net

སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བ་ཆེན་པོའི་འདུན་ས་དེར། །

gyuntrul drawa chenpö dün sa der

Of your infinite display of aspects and forms,

བདག་གཞན་མཁའ་ཁྱབ་ཡིད་ཅན་རྒྱ་མཚོ་ཀུན། །

dakshyen khakhyab yichen gyatso kün

May I and others, the ocean of sentient beings pervading space,

ཚེ་འདི་འཕོས་མ་ཐག་ཏུ་སྐྱེ་བར་ཤོག །

tsé di pö ma tak tu kyewar shok

All be born the instant we depart this life.

དེར་ཡང་རིག་འཛིན་རྣམ་བཞིའི་གསེང་ལམ་ལ། །

der yang rikdzin nam shyi seng lam la

Once there, taking the special path of the four vidyadhara stages,

བརྟེན་ནས་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོའི་དངོས། །

ten né ku dang yeshe gyatsö ngö

May we swiftly attain the level of the lake-born Guru,

མཚོ་སྐྱེས་བླ་མའི་གོ་འཕང་མྱུར་ཐོབ་ནས། །

tsokyé lamé gopang nyur tob né

Who embodies oceans of kayas and wisdom,

རང་གཞན་དོན་གཉིས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པར་ཤོག །

rangshyen dön nyi lhün gyi drubpar shok

And spontaneously fulfil the benefit of ourselves and others!

ཅེས་པའང་རིག་འཛིན་གྱི་བཙུན་པ་འཇམ་དབྱང་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་བརྗོད་པ་སིདྡྷི་རསྟུ།

These were the words of the holy one among the vidyadharas, Jamyang Khyentse Wangpo. Siddhirastu
See more
54 minutes ago · · 1

0 comments:

ཟིན་བྲིས་འཚོལ་ཡུལ