དཀའ་ཚེགས་ཡེ་མི་དགོས་པར་གོ་ལ་ཇེ་ཆུང་དང་འབྲེལ་འདྲིས་ཇེ་ཉེ་རུ་ཐུབ་པའི་དྲ་ཚིགས་ལ་བརྟེན་ནས་དྲང་བདེན་རིགས་པའི་བླང་དོར་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ་ཞིག་སྦར་ན་བསམས། བདག་ནི་སྐྱེས་སྦྱང་གི་ཡོན་ཏན་ན་ཕྲ་ཡང་ལྷག་བསམ་དྲང་བདེན་གྱི་བསམ་པ་རྒྱ་ཆེ་བས་རྒྱལ་བསྟན་སྤྱི་དང་བོད་རང་གི་གནའ་དེང་གི་རིག་གཞུང་ལ་གོམས་འདྲིས་ཀྱི་མྱོང་ཚོར་དག་ངོ་ལྐོག་མེད་པར་རྒྱལ་ཕྱི་ནང་གི་རང་རིགས་སྤུན་མཆེད་དག་ལ་དམ་པའི་ཆོས་དང་མཐུན་མི་མཐུན་གྱི་བཟང་ངན་ཤན་འབྱེད་ཅིག་ཐུན་མིན་བོད་རང་གི་སྐད་ཡིག་ལས་སྟོན་པར་འདོད་ཐལ།

དྲ་ངོས་བཀླགས་གྲངས

ཡིག་ཚགས

སྒེར་གྱི་རྒྱུ་ཆ

མཚན་ཉིད་ཀུན་ལྡན་དམ་ཆོས་བླ་མར་མི་ཕྱེད་དད་གུས་ངེས་པར་ཤེས། ། རིགས་དྲུག་འགྲོ་བར་བཅོས་མིན་སྙིང་རྗེས་བདག་ལས་གཞན་གཅེས་སེམས་པར་ཞེན། ། གཡོ་སྒྱུའི་དཔུང་ལ་ངོ་བསྟོད་མི་བྱར་རང་གཤིས་དྲང་བདེན་ཕྲག་ཏུ་བཞེས། སད་རྨིར་དྲང་སྲོང་རྟུལ་ཞུགས་དཔལ་ལྡན་ཐབས་ཤེས་དགྱེས་པའི་གྲུབ་མཐའ་སྐྱོང་། །

ངེད་ཀྱི་སྐོར

༄༅།། ཨེ་མ་ཧོའི་རིག་མཛོད་།
མཚན་ཉིད་ཀུན་ལྡན་དམ་ཆོས་བླ་མར་མི་ཕྱེད་དད་གུས་ངེས་པར་ཤེས། ། རིགས་དྲུག་འགྲོ་བར་བཅོས་མིན་སྙིང་རྗེས་བདག་ལས་གཞན་གཅེས་སེམས་པར་ཞེན། ། གཡོ་སྒྱུའི་དཔུང་ལ་ངོ་བསྟོད་མི་བྱར་རང་གཤིས་དྲང་བདེན་ཕྲག་ཏུ་བཞེས། སད་རྨིར་དྲང་སྲོང་རྟུལ་ཞུགས་དཔལ་ལྡན་ཐབས་ཤེས་དགྱེས་པའི་གྲུབ་མཐའ་སྐྱོང་། །
View my complete profile
Powered by Blogger.
Friday 9 November 2012

མར་མེའི་སྨོན་ལམ།

Marme Monlam (The prayer of lamp)

 

    གསུམ་པ་སྨོན་ལམ་གདབ་པ་ནི༔      རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་གྱི་མདུན་དུ་རིག་མ་རྣམས་རྒྱན་སྤྲས་ཤིང་ཐོད་ཆང་ཐོགས༔      མཆེད་ལྕམ་རྣམས་ཀྱི་ལག་ཏུ་མར་མེ་དང་སྤོས་ཀྱི་རིང་བུ་ཐོགས་ཏེ༔      ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་པོ་ཡབ་ཡུམ་རྣམས༔      འཕགས་པ་མ་རིག་མུན་སེལ་མངོན་སུམ་དུ་བསྒོམ་ཞིང་༔      མོས་གུས་ཀྱི་གདུང་བ་ཤུགས་བསྐྱེད་དེ༔      དབྱངས་སྙན་པོས་འདི་སྐད་དོ༔

In front of the master, are the female wisdom holders, wearing ornaments and holding Kapala with amrita. The Vajra brothers and sisters each hold a lamp and stick of incense in their hands. Without any doubt in your mind, consider you are actually in the presence of the Vajra Sovereigns and their consort, and the noble One who dispels the darkness of ignorance, and arousing deep devotion, recite this melodious shant:

 

ཧཱུྂ༔    དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་བཞུགས་པའི་གནས༔
HUM!   DU  SUM  GYAL  WA  THAM  CHE  SHUG  PE  NEY

Hung!  You who embody all the Buddhas of past, present and future.

མ་རིག་མུན་སེལ་འཕགས་པའི་ལྷ་ཚོགས་དང་༔
MA RIG  MUN SEL  PHAG  PE  LHA  TSOG  DANG

Noble One who dispels the darkness of ignorance, with all your deities,

སྟོན་པ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་པོ་ཡབ་ཡུམ་རྣམས༔

TON  PA  DOR  JE  GYAL  PO  YAB  YUM  NAM

Master, Vajra sovereigns and your consorts,

མཆེད་དང་ལྕམ་དྲལ་འདུས་པ་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས༔

CHE  DANG  CHAM  DRAL  DU  PA  GYA  TSO’I  TSOG

Vast, ocean-like gathering of brothers And sisters,

མ་ལུས་ཐམས་ཅད་བདག་ལ་བརྩེར་དགོངས་ནས༔

MA  LU  THAM  CHE  DAG  LA  TSER  GONG  NEY

All of you, without exception, look upon us with your love, and

བྱང་ཆུབ་མཆོག་གི་དཀྱིལ་འཁོར་འདིར་བཞུགས་ཏེ༔
JANG  CHUB  CHOG  GI  KYIL  KHOR  DIR  SHUG  TE

Remaining here in this mandala of supreme enlightenment,

བདག་གི་སྨོན་ལམ་འགྲུབ་པའི་དཔང་པོ་མཛོད༔
DAG  GI  MON LAM  DRUB  PE  PANG  PO  DZO

Bear witness to the accomplishment of our aspirations and prayers!

རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་པོ་སངས་རྒྱས་འདུས་པའི་དཔལ༔
DOR JE  GYAL PO  SANG GYE  DU  PE  PAL

Vajra sovereigns, glorious embodiments of all Buddhas,

རྒྱལ་བའི་ཡུམ་མཆོག་རྒྱལ་བ་བསྐྱེད་པའི་ཡུམ༔
GYAL WE YUM  CHOG  GYAL  WA  KYE  PE  YUM

Supreme consorts of the Buddhas, the mothers who give birth to the Buddhas,

ཐུགས་སྤྲུལ་རྒྱལ་སྲས་བྱང་སེམས་བསྟན་པའི་བཙས༔

THUG  TRUL  GYAL  SE  JANG  SEM  TEN  PE  TSE

Emanations of their wisdom mind, sons of the Buddhas, holders of the teaching of the awakened mind of Bodhicitta,

མཆེད་ལྕམ་དམ་ཚིག་གཅིག་པའི་རིགས་འཛིན་ཚོགས༔

CHE  CHAM  DAM  TSIG  CHIG  PE  RIG DZIN  TSOG

Brother and sisters, gathering of vidyadharas who share one and the same samaya,

དེང་ནས་བཟུང་སྟེ་བྱང་ཆུབ་མ་ཐོབ་བར༔

DENG  NE  ZUNG  TE  JANG  CHUB  MA  THOB  BAR

From now on, until enlightenment is realized,

མི་འབྲལ་སྤྱི་གཙུག་རྒྱན་དུ་འགྲོགས་པར་ཤོག༔

MI  DRAL  CHI  TSUG  GYEN  DU  DROG  PAR  SHOG

Without ever separating, remain as the jewel ornament on the crown of my head!


བདག་གི་དུས་གསུམ་ཀུན་དུ་སྒོ་གསུམ་ཡུལ༔

DAG  GI  DU  SUM  KUN  TU  GO  SUM  YUL

When all past, present and future perceptions of my body, speech and mind, 

ཐ་ན་རྨི་ལམ་གཉིད་དུ་འབྲེང་བའི་ཚེ༔    

THA  NA  MI  LAM  NYI  DANG  DRENG  WE  TSE

Even those of dream and sleep, arise,

བླ་མ་ཡབ་ཡུམ་མཆེད་ལྕམ་མཐོང་བར་ཤོག༔

LA MA  YAB  YUM  CHE  CHAM  THONG  WAR  SHOG

May I see them as the Lama yab yum, and Vajra brothers and sisters!

སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དགྱེས་པ་ཀུན་འགྲུབ་ཅིང་༔

KU  SUNG  THUG  KYI  GYE  PA  KUN  DRUB  CHING

May I please your body, speech and mind,

དད་གུས་གདུང་བའི་སྲི་ཞུས་བསྟེན་པར་ཤོག༔

DE  GU  DUNG  WE  SI  SHU  TEN  PAR  SHOG

And serve you with the deepest devotion and respect!

ཚེ་འདིའི་སྣང་བ་ནུབ་པར་གྱུར་པའི་ཚེ༔

TSE  DI’I  NANG  WA  NUB  PAR  GYUR  PE  TSE

When perceptions of this life fade away, and

འཆི་བ་དང་པོ་འོད་གསལ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ༔

CHI  WA  DANG  PO  O  SAL  CHO  KYI  KU

At the moment of death, when first the Dharmakaya luminosity dawns,

ངོ་ཤེས་རྩལ་རྫོགས་བརྟན་པ་ཐོབ་ནས་ཀྱང་༔

NGO  SHE  TSAL  DZOG  TEN  PA  THOB  NE  KYANG

Having received the instruction on how to perfect the skill of its recognition,

ཆོས་སྐུ་འོད་དཔག་མེད་དང་དབྱེར་མེད་པར༔

CHO  KU  O  PAG  ME  DANG  YER  MED  PAR

By not separating from the ‘Limitless Light’ of Dharmakaya, Amitabha,


ཀ་དག་ཆོས་སྐུའི་དབྱིངས་སུ་གྲོལ་བར་ཤོག༔

KA DAG  CHO  KUI  YING  SU  DROL  WAR  SHOG

May I be liberated into the Dharmakaya space of primordial purity!

རང་རིག་ཆོས་སྐུར་རང་རྩལ་མ་རྫོགས་ནས༔

RANG  RIG  CHO  KUR  RANG  TSAL  MA  DZOG  NE

When my rigpa has not perfected its own risings into Dharmakaya

བར་དོའི་སྣང་ཤེས་རང་སྣང་ལྷར་ཤར་ན༔

BAR DOI  NANG  SHE  RANG  NANG  LHAR  SHAR  NA

And perceptions and awareness of the bardo arise as self-appearing deities,

རང་སེམས་དག་པའི་རྩལ་དུ་ངོ་འཕྲོད་དེ༔

RANG  SEM  DAG  PE  TSAL DU  NGO  TRO  DE

Introducing my own mind to its own pure energy , and

སྒྲ་འོད་ཟེར་གསུམ་མདངས་ལྡན་རང་སྒྲར་བཅས༔

DRA  O  ZER  SUM  DANG  DEN  RANG  DRAR  CHE

Manifesting as sound, color, light, and radiance with its own self-sound.

ལྔ་ལྡན་ལོངས་སྐུའི་ཞིང་དུ་གྲོལ་བར་ཤོག༔

NGA  DEN  LONG  KU’I  SHING  DU  DROL  WAR  SHOG

May I be liberated into the pure Sambhogakaya realm complete with its Five Certainties!

དེ་ལྟར་རང་རིག་ཚད་ལ་མ་ཕེབས་ནས༔

DE  TAR  RANG  RIG  TSE  LA  MA  PHEB  NE

So,  when my rigpa does not mature into its fullness,

སྲིད་པ་བར་དོའི་འཁྲུལ་བས་གཡེང་གྱུར་ན༔

SI  PA  BAR  DOI  TRUL  PE  YENG  GYUR  NA

And I am distracted by the delusory appearances of the Bardo of Becoming,

རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་པོ་ཡབ་ཡུམ་རྗེས་དྲན་ཏེ༔

DOR  JE  GYAL  PO  YAB  YUM  JE  DREN  TE

By remaining the Vajra sovereign and his consort,


སྣང་གསལ་མར་མེ་འདི་ཡི་རྒྱུད་བརྟེན་ནས༔

NANG  SAL  MAR  ME  DI  YI  GYU  TEN  NE

And by virtue of this lamp of appearances and luminosity,

དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་ཀྱིས་ཡོངས་བསྐོར་ཏེ༔

PA WO  KHA  DRO’I  TSOG  KYI  YONG  KOR  TE

Completely surrounded by a gaithering of pawos and khandros,

མཁའ་སྤྱོད་དག་པའི་གནས་སུ་གྲོལ་བར་ཤོག༔

KHA  CHO  DAG  PE  NE  SU  DROL  WAR  SHOG 

May I be liberated into the pure celestial domain!

ལས་ཀྱི་དབང་གིས་རིགས་དྲུག་ཡུལ་མཐོང་ཞིང་༔

LEY  KYI  WANG  GI  RIG  DRUG  YUL  TONG  SHING

Whilst  I see the realms of the six classes of beings dominated by their past karma.

བག་ཆགས་དབང་གིས་འཁོར་བ་འདིར་འཁྱམས་ཀྱང་༔

BAG  CHAG  WANG  GI  KHOR  WA  DIR  KHYAM  KYANG

And I wander in this samsara, driven by habitual tendencies,

བསྐྱེད་རྫོགས་ཟབ་མོ་འདི་ཡིས་མཚམས་སྦྱར་ནས༔

KYI  DZOG  ZAB  MO  DI  YI  TSAM  JAR  NE

Through practicing together these profound generation and completion phases,

དལ་འབྱོར་བཅོ་བརྒྱད་ལྡན་པའི་ལུས་ཐོབ་སྟེ༔

DAL  JOR  CHO  GYE  DEN  PE  LU  THOB  TE

I have obtained a free and well-favored human body;

དཀྱིལ་འཁོར་གཅིག་ཏུ་འཚོགས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་དང་༔

KYIL  KHOR  CHIG  TU  TSOG  PE  TEN  DREL  DANG

Through the auspicious tendrel of gathering in this one mandala,

མར་མེ་གཅིག་ལ་བལྟས་པའི་ཏིང་འཛིན་གྱིས༔

MAR  ME  CHIG  LA  TE  WE  TING  DZIN  GYI

And through the Samadhi of focusing on this one lamp,


མི་འབྲལ་ཚོམ་བུ་གཅིག་ཏུ་འཚོག་པར་ཤོག༔       

MI  DRAL  TSOM  BU  CHIG  TU  TSOG  PAR  SHOG

May we all unite in the one Mandala gathering, and never separate!

དེ་ཚེ་འཕགས་མཆོག་ཡི་དམ་ལྷར་གྱུར་ཅིང་༔

DE  TSE  PHAG  CHOG  YI  DAM  LHAR  GYUR  SHING

At that time, transforming into the noble, supreme Yidam deity,

རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་བྱམས་པའི་སྐུ་དྲིན་གྱིས༔

DOR  JE  LOB  PON  JAM  PE’I  KU  DRIN  GYI

And through the loving kindness of the Vajra master,

ཐོས་བསམ་སྒོམ་གསུམ་ཡང་དག་རང་རྒྱུད་ལྡན༔

TO SAM  GOM  SUM  YANG  DAG  RANG  GYU  DEN

May my mindstream be penetrated by perfect hearing, contemplation, and meditation and

ཚུལ་བཞིན་སྤྱོད་ལ་ཉེར་འཚེ་ཀུན་ཞི་ཞིང་༔

TSUL  SHIN  CHO  LA  NYER  TSE  KUN  SHI  SHING

Pacifying all harm and dangers, through practicing according to the Dharma,

བསྒྲུབ་པའི་འབྲས་བུ་མཐའ་ཕྱིན་འགྲུབ་པར་ཤོག༔

DRUB  PA’I  DRE  BU  TAR  CHIN  DRUB  PAR  SHOG

May I realize the ultimate fruition of accomplishment!

དངོས་སྒྲུབ་རྣམ་གཉིས་མཆོག་གི་ནོར་འཆང་ཞིང་༔

NGO  DRUB  NAM  NYI  CHOG  GI  NOR  CHANG  SHING

As one who holds the supreme jewel of the two siddhis,

མ་དག་འགྲོ་བ་དྲུག་གི་ཁམས་རྣམས་སུ༔  

MA  DAG  DRO  WA  DRUG  GI  KHAM  NAM  SU

In the realms of the six classes of impure beings,

རྒྱལ་རིགས་རྗེའུ་རིགས་དམངས་རིགས་བྲམ་ཟེའི་རིགས༔

GYAL  RIG  JEU  RIG  MANG  RIG  DRAM  ZE’I  RIG

Whether as a warrior, merchant, low caste or priest,

གདོལ་བ་བུད་མེད་ཁྱེའུ་དགེ་སྦྱོང་དང་༔
DOL  PA  BU  ME  KHE  U  GE  JONG  DANG
Laborer, woman, child or shramana,

ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་དང་བསླབ་གནས་རིག་བྱེད་མཁན༔

KUN  TU  GYU  DANG  LAB  NE  RIG  JE  KHEN

A sage, expert in all kinds of learning,

རིགས་ཀྱིས་བཀུར་བ་དང་ནི་མ་བཀུར་བ༔

RIG  KYI  KUR  WA  DANG  NI  MA  KUR  WA

Born in a family of honor or disrepute,

སྨད་དང་བསྟོད་དང་ནད་པ་ཆོས་སྨྲ་དང་༔

ME  DANG  TO  DANG  NE  PA  CHO  MA  DANG

Low or high, invalid or teacher of Buddhadharma,

བྱ་དང་རི་དྭགས་གྲོང་ཁྱེར་སློང་མོ་བ༔

JA  DANG  RI  DAG  DRONG  KHYER  LONG  MO  WA

Bird or beast or beggar in the city

གང་ལ་གང་འདུལ་དེ་ལ་དེར་མཐུན་དུ༔

GANG  LA  GANG  DUL  DE  LA  DER  THUN  DU

Teaching each and every being,  in whichever way they need,

སྣ་ཚོགས་གཟུགས་ཀྱིས་འགྲོ་བ་འདུལ་བར་ཤོག༔

NA  TSOG  ZUG   KYI  DRO  WA  DUL  WAR  SHOG

May I take on different forms in order to train beings!

སྦྱིན་དང་སྙན་སྨྲ་དོན་མཐུན་དོན་སྤྱོད་སོགས༔

JIN  DANG  NYEN  MA  DON  THUN  DON  CHO  SOG

Generosity, pleasing speech, the right message, and beneficial behavior.

བསྡུ་བ་རྣམ་པ་བཞི་ཡི་དཔུང་གྲོགས་བཅས༔

DU  WA  NAM  PA  SHI  YI  PUNG  DROG  CHE

Keeping to these four ways of attracting disciples,


ཐབས་ལ་མཁས་པའི་རྣམ་གྲངས་དཔག་མེད་ཀྱིས༔

THAB  LA  KHE  PE’I  NAM  DRANG  PAG  ME  KYI

And skilled in an immeasurable number of methods,

རང་སྐལ་གང་ལྡན་ཆོས་ཀྱི་ཆར་འབེབས་ཤིང་༔

RANG  KAL  DANG  DEN  CHO  KYI  CHAR  BEB  SHING

May I pour down a rain of Dharma, according to the needs of each one,

ཕ་མ་འགྲོ་དྲུག་འཁོར་བ་ལས་བསྒྲལ་ཞིང་༔

PHA  MA  DRO  DRUG  KHOR  WA  LE  DRAL  SHING

Liberate the six classes of beings, may fathers and mothers, from samsara

མ་རིག་མུན་པའི་སྒྲོན་མེ་བྱེད་པར་ཤོག༔

MA  RIG  MUN  PE  DRON  ME  JE  PAR  SHOG
And be a lamp to dispel the darkness of ignorance!

སྣང་སྲིད་འཁོར་འདས་ཆོས་དབྱིངས་ཡེ་གནས་ཀློང་༔

NANG  SI  KHOR  DE  CHO  YING  YE  NE  LONG

Since all that appears and exists, samsara and nirvana, is from the very beginning perfectly contained within the expanse of Dharmadhatu,

མ་རིག་དག་པ་རང་བྱུང་རྡོ་རྗེ་མཆོག༔

MA  RIG  DAG  PA  RANG  JUNG  DOR JE  CHOG

And ignorance when purified is the naturally arisen supreme vajra,

བྱ་རྩོལ་མེད་པ་འགྲོ་ཀུན་ཕྱམ་གཅིག་ཏུ༔

JA  TSOL  ME  PA  DRO  KUN  CHAM  CHIG  TU

May all beings, effortlessly, as one,

རིགས་བདག་ཡི་དམ་ལྷ་དང་གཉིས་མེད་པར༔

RIG  DAG  YI  DAM  LHA  DANG  NYI  ME  PAR

Be indivisible from the yidam, the Lord of Buddha families,

 

གཉིས་སུ་མེད་པའི་འབྲས་བུ་ཐོབ་པར་ཤོག༔

NYI  SU  ME  PE  DRE  BU  THOB  PAR  SHOG

And obtain the fruition of non-duality!

 

ཅེས་སྨོན་ལམ་གདབ་པོ༎ 
Pray in this way.

ཡེ་ཤེས་སྡེ་རིག་གཞུང་ཚོགས་པའི་ཞལ་འདོན་ལས་བཤུས་པ་དགེའོ། །

0 comments:

ཟིན་བྲིས་འཚོལ་ཡུལ