དཀའ་ཚེགས་ཡེ་མི་དགོས་པར་གོ་ལ་ཇེ་ཆུང་དང་འབྲེལ་འདྲིས་ཇེ་ཉེ་རུ་ཐུབ་པའི་དྲ་ཚིགས་ལ་བརྟེན་ནས་དྲང་བདེན་རིགས་པའི་བླང་དོར་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ་ཞིག་སྦར་ན་བསམས། བདག་ནི་སྐྱེས་སྦྱང་གི་ཡོན་ཏན་ན་ཕྲ་ཡང་ལྷག་བསམ་དྲང་བདེན་གྱི་བསམ་པ་རྒྱ་ཆེ་བས་རྒྱལ་བསྟན་སྤྱི་དང་བོད་རང་གི་གནའ་དེང་གི་རིག་གཞུང་ལ་གོམས་འདྲིས་ཀྱི་མྱོང་ཚོར་དག་ངོ་ལྐོག་མེད་པར་རྒྱལ་ཕྱི་ནང་གི་རང་རིགས་སྤུན་མཆེད་དག་ལ་དམ་པའི་ཆོས་དང་མཐུན་མི་མཐུན་གྱི་བཟང་ངན་ཤན་འབྱེད་ཅིག་ཐུན་མིན་བོད་རང་གི་སྐད་ཡིག་ལས་སྟོན་པར་འདོད་ཐལ།

དྲ་ངོས་བཀླགས་གྲངས

ཡིག་ཚགས

སྒེར་གྱི་རྒྱུ་ཆ

མཚན་ཉིད་ཀུན་ལྡན་དམ་ཆོས་བླ་མར་མི་ཕྱེད་དད་གུས་ངེས་པར་ཤེས། ། རིགས་དྲུག་འགྲོ་བར་བཅོས་མིན་སྙིང་རྗེས་བདག་ལས་གཞན་གཅེས་སེམས་པར་ཞེན། ། གཡོ་སྒྱུའི་དཔུང་ལ་ངོ་བསྟོད་མི་བྱར་རང་གཤིས་དྲང་བདེན་ཕྲག་ཏུ་བཞེས། སད་རྨིར་དྲང་སྲོང་རྟུལ་ཞུགས་དཔལ་ལྡན་ཐབས་ཤེས་དགྱེས་པའི་གྲུབ་མཐའ་སྐྱོང་། །

ངེད་ཀྱི་སྐོར

༄༅།། ཨེ་མ་ཧོའི་རིག་མཛོད་།
མཚན་ཉིད་ཀུན་ལྡན་དམ་ཆོས་བླ་མར་མི་ཕྱེད་དད་གུས་ངེས་པར་ཤེས། ། རིགས་དྲུག་འགྲོ་བར་བཅོས་མིན་སྙིང་རྗེས་བདག་ལས་གཞན་གཅེས་སེམས་པར་ཞེན། ། གཡོ་སྒྱུའི་དཔུང་ལ་ངོ་བསྟོད་མི་བྱར་རང་གཤིས་དྲང་བདེན་ཕྲག་ཏུ་བཞེས། སད་རྨིར་དྲང་སྲོང་རྟུལ་ཞུགས་དཔལ་ལྡན་ཐབས་ཤེས་དགྱེས་པའི་གྲུབ་མཐའ་སྐྱོང་། །
View my complete profile
Powered by Blogger.
Thursday 23 January 2014
༈ྃ རིག་འཛིན་སྲོག་སྒྲུབ་ལས༔ རི་བོ་བསངས་མཆོད་བཞུགས་སོ༔
Mountain Smoke Offering
from Accomplishing the Life Force of the Vidyadharas, revealed by Lhatsün Namkha Jikmé
སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་ནི༔
ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྂ༔ མཁའ་མཉམ་སྲིད་ཞིའི་སྐྱབས་ཀུན་སྙིང་པོའི་བཅུད༔
om ah hung, kha nyam sishyi kyab kün nyingpö chü
Oṃ āḥ hūṃ! The heart essence of all the sources of refuge of saṃsāra and nirvāṇa, who are as vast as space,
དབང་དྲག་རིག་འཛིན་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ༔
wang drak rigdzin pema tötreng tsal
Powerful and wrathful vidyādhara, Padma Tötreng Tsal;
ཁྱེད་སྐུར་སྣང་སྲིད་རྒྱལ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་རྫོགས༔
khyé kur nangsi gyalwé kyilkhor dzok
Within your body, all that appears and exists is the perfect buddha maṇḍala:
འགྲོ་ཀུན་སྲིད་ལས་བསྒྲལ་ཕྱིར་སྐྱབས་སུ་མཆི༔
dro kün si lé dral chir kyab su chi
In order to liberate all beings from saṃsāra, I take refuge in you!
གསང་མཆོག་ཡེ་ཤེས་འོད་གསལ་ཐིག་ལེའི་གཞིར༔
sang chok yeshe ösal tiklé shyir
In the ground of the luminous tiklé of supremely secret wisdom,
འགྲོ་ཀུན་སྒྲིབ་གསུམ་དག་ནས་སྐུ་དང་གསུང༌༔
dro kün drib sum dak né ku dang sung
May the three obscurations of all beings be purified, and
ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེར་ལྷུན་གྲུབ་སྣང་བཞིའི་ངང༌༔
tuk kyi tikler lhündrub nang shyi ngang
With the four visions spontaneously perfected in the tiklé of the wisdom body, speech and mind,
གཞོན་ནུ་བུམ་སྐུར་གྲོལ་བར་སེམས་བསྐྱེད་དོ༔
shyönnu bumkur drolwar semkyé do
May all beings be liberated into the youthful vase body! For this, I generate the heart and mind of bodhichitta.
ཡན་ལག་བདུན་པ་ནི༔
གཤིས་རིག་མ་བཅོས་གཉུག་མར་ཕྱག་འཚལ་ཞིང༌༔
shi rik machö nyukmar chaktsal shying
To the primordial, unaltered nature of rigpa, I pay homage! And
གཏིང་མཐའ་བྲལ་བའི་འོད་གསལ་མཆོད་པ་འབུལ༔
ting ta dralwé ösal chöpa bul
The luminosity, transcending limits and dimensions, I offer!
འཁོར་བ་མྱང་འདས་མཉམ་ཉིད་ཀློང་དུ་བཤགས༔
khorwa nyangdé nyamnyi long du shak
In the expanse of the sameness of saṃsāra and nirvāṇa, I confess!
བློ་བྲལ་ཆོས་ཟད་ཆེན་པོར་རྗེས་ཡི་རང༌༔
lodral chö zé chenpor jé yi rang
In the great exhaustion of all dharmas, beyond the ordinary mind, I rejoice!
ལྷུན་གྲུབ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་འཁོར་བསྐོར༔
lhündrub dzogpachenpö chökhor kor
Turn the wheel of the teachings of the spontaneously perfect Dzogpachenpo!
འཁོར་བ་དོང་ནས་སྤྲུགས་པར་གསོལ་བ་འདེབས༔
khorwa dong né trukpar solwa deb
Stir the depths of saṃsāra, I pray!
འཁོར་གསུམ་དམིགས་མཐའ་བྲལ་བའི་ཕ་མཐའ་བསྔོ༔
khor sum mik tadralwé pata ngo
In the absolute state, free of subject, object or activity, I dedicate!
༈ྃ རི་བོ་བསངས་མཆོད་ནི༔
The Mountain Smoke Offering:
བྷྲཱུྃ༔ རིན་ཆེན་སྣ་ཚོགས་དྭངས་མའི་སྣོད་ཡངས་སུ༔
droom rinchen natsok dangmé nö yang su
Bhrūṃ! In the vast lustrous vessel, made of the essence of various jewels,
འཇིག་རྟེན་སྲིད་པའི་འདོད་རྒུ་དམ་ཚིག་རྫས༔
jikten sipé dögu damtsik dzé
The samaya substances, all the desirable objects in worldly existence, are
འབྲུ་གསུམ་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིར་བྱིན་བརླབས་པས༔
dru sum yeshe dütsir jinlabpé
Transformed into the nectar of wisdom through the blessing of the three seed syllables oṃ āḥ hūṃ,
སྣང་སྲིད་མཆོད་པའི་འདོད་རྒུར་འཁྲིགས་པ་འདི༔
nangsi chöpé dögur trikpa di
So that all that appears and exists becomes an offering of all that is desirable.
བླ་མ་ཡི་དམ་ཌཱཀྐི་ཆོས་སྲུང་དང༌༔
lama yidam daki chösung dang
This I offer to the lamas, yidams, ḍākinīs, dharmapālas and
ཕྱོགས་བཅུ་རྒྱལ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཇི་སྙེད་དང༌༔
chok chu gyalwé kyilkhor jinyé dang
All the mandalas of the buddhas of the ten directions,
འཛམ་གླིང་གཞི་བདག་རིགས་དྲུག་ལན་ཆགས་མགྲོན༔
dzamling shyidak rik druk lenchak drön
To the local deities of this world, beings of the six realms and the guests to whom I owe karmic debts.
ཁྱད་པར་བདག་གི་ཚེ་འཕྲོག་སྲོག་རྐུ་ཞིང༌༔
khyepar dak gi tsé trok sok ku shying
And especially to those who would steal my life and deplete my life force,
ནད་གཏོང་བར་ཆད་རྩོམ་པའི་འབྱུང་པོ་དང༌༔
né tong barché tsompé jungpo dang
To the malicious jungpo demons who inflict sickness and obstacles,
རྨི་ལམ་རྟགས་མཚན་ངན་དང་ལྟས་ངན་རིགས༔
milam tak tsen ngen dang té ngen rik
Bad signs in dreams and all types of evil omens,
སྡེ་བརྒྱད་མ་རུང་ཆོ་འཕྲུལ་བདག་པོ་དང༌༔
dé gyé marung chotrul dakpo dang
The eight classes of negative spirits, the masters of magical illusions,
ཟས་དང་གནས་དང་ནོར་གྱི་ལན་ཆགས་ཅན༔
zé dang né dang nor gyi lenchak chen
And those to whom I owe karmic debts of food, place and wealth,
གྲིབ་བདག་སྨྱོ་འདྲེ་ཕོ་གཤིན་མོ་གཤིན་དང༌༔
drib dak nyodré poshin moshin dang
To forces that bring obscuration and madness, to the shades of men and women dead.
གྲི་བོ་ཐེའུ་རང་གྲོང་སྲིན་འདྲེ་མོ་བཅས༔
driwo terang drong sin dremo ché
To all the spirits, térangs, ghouls and female ghosts!
ལན་ཆགས་དམར་པོའི་མེ་ལ་ཇལ་ཏེ་བསྲེག༔
lenchak marpö mé la jal té sek
Now all my karmic debts are paid, burnt in the scarlet flames.
རང་རང་ཡིད་ལ་གང་འདོད་འདོད་རྒུའི་ཆར༔
rang rang yi la gang dö dögü char
Whatever each one desires, may the objects of their desires rain down:
ཇི་སྲིད་ནམ་མཁའ་གནས་ཀྱི་བར་ཉིད་དུ༔
jisi namkha né kyi bar nyi du
For as far and as long as space exists
འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ཟད་པ་མེད་པར་བསྔོ༔
döpé yönten zepa mepar ngo
I dedicate an inexhaustible amount of sensual stimulants!
བདག་གི་དུས་གསུམ་བསགས་པའི་སྡིག་སྒྲིབ་དང༌༔
dak gi dü sum sakpé dikdrib dang
May my negative actions and obscurations accumulated in past, present and future,
དཀོན་མཆོག་དད་གཤིན་དཀོར་ལ་སྤྱད་པ་རྣམས༔
könchok dé shinkor la chepa nam
And misuse of the offerings made to the Three Jewels, in devotion and for the dead,
སྦྱིན་སྲེག་མེ་མཆོད་འདི་ཡིས་དག་གྱུར་ཅིག༔
jinsek mechö di yi dak gyur chik
Be purified in the fire of this sang offering!
མེ་ལྕེ་སྣང་སྲིད་གང་བའི་རྡུལ་ཕྲན་རེས༔
meché nangsi gangwé dultren ré
Let its flames fill the entire universe and every minute particle of flame
ཀུན་བཟང་མཆོད་པའི་སྤྲིན་ཕུང་མི་ཟད་པ༔
kunzang chöpé trinpung mizepa
Become an inexhaustible cloud of offerings like Samantabhadra’s
རྒྱལ་བའི་ཞིང་ཁམས་ཡོངས་ལ་ཁྱབ་གྱུར་ཅིག༔
gyalwé shyingkham yong la khyab gyur chik
Pervading throughout all the buddha realms!
མེ་ལྕེ་ཡེ་ཤེས་འོད་ལྔའི་མཆོད་སྦྱིན་ཟེར༔
meché yeshe ö ngé chöjin zer
May these flames, offering-rays of five-coloured lights of wisdom,
རིགས་དྲུག་མནར་མེད་གནས་སུ་ཁྱབ་གྱུར་པས༔
rik druk narmé né su khyab gyurpé
Pervade throughout the six classes of beings, down to the Avīcī Hells,
ཁམས་གསུམ་འཁོར་བ་འཇའ་ལུས་འོད་སྐུར་གྲོལ༔
kham sum khorwa jalü ökur drol
The three realms of saṃsāra be liberated into the rainbow body,
འགྲོ་ཀུན་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོར་སངས་རྒྱས་ཤོག༔
dro kün changchub nyingpor sangye shok
And all sentient beings awaken into the heart of enlightenment!
ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྂ༔ ཞེས་བརྒྱ་སྟོང་འབུམ་ཕྲག་མང་པོས་འབུལ་བར་བྱའོ༔
om ah hung
With Oṃ āḥ hūṃ, make the offering a hundred, thousand, or several hundred thousand times.
སྐུ་གསུམ་དག་པ་སྣོད་ཀྱི་གཞལ་ཡས་སུ༔
ku sum dakpa nö kyi shyalyé su
All is purified into the three kāyas: the environment, a heavenly palace where
ཆོས་ལོངས་སྤྲུལ་གསུམ་སྣང་སྲིད་གཟུགས་ཕུང་རྣམས༔
chö long trul sum nangsi zukpung nam
Dharmakāya, saṃbhogakāya and nirmāṇakāya—appearance and the form aggregates of existence
བདུད་རྩིར་ཞུ་བས་འཇའ་འོད་བར་སྣང་གང༌༔
dütsir shyuwé ja'ö barnang gang
Melt into nectar, flooding the whole expanse of the sky with rainbow light.
འཁོར་བ་མྱང་འདས་ཟག་མེད་བདུད་རྩིའི་བཅུད༔
khorwa nyangdé zakmé dütsi chü
Samsara is liberated into nirvana; this essence of immaculate nectar,
ཐོག་མེད་དུས་ནས་ད་ལྟ་ཡན་ཆད་དུ༔
tokmé dü né danta yenché du
I share with all those who, from beginningless time until now,
སྣང་སྲིད་མགྲོན་དུ་གྱུར་པ་ཡོངས་ལ་བསྔོ༔
nangsi drön du gyurpa yong la ngo
Have been guests in worldly existence.
ས་ལམ་འབྲས་བུའི་ཡོན་ཏན་མཐར་ཕྱིན་ཞིང༌༔
salam drebü yönten tarchin shying
Having attained all the noble qualities of the stages, paths and fruition,
ལྟ་སྒོམ་སྤྱོད་པའི་བར་ཆད་ཀུན་བསལ་ནས༔
ta gom chö pé barché kün sal né
And dispelled all obstacles in view, meditation and action,
རྨད་བྱུང་ཀུན་བཟང་ཐུགས་ཀྱི་མཁའ་དབྱིངས་སུ༔
mejung kunzang tuk kyi khaying su
Within the sky-like space of Samantabhadra’s wondrous wisdom mind,
གཞོན་ནུ་བུམ་སྐུར་གཏན་སྲིད་ཟིན་པར་ཤོག༔
shyönnu bumkur tensi zinpar shok
May we seize the stronghold of the youthful vase body!
འཁོར་བའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་སྟོངས་པའི་མཐར༔
khorwé gyatso chenpo tongpé tar
And when at last the great ocean of saṃsāra is emptied;
འོག་མིན་པདྨ་དྲྭ་བར་སངས་རྒྱས་ཤོག༔
okmin pema drawar sangye shok
May all beings attain buddhahood in the Lotus Net of Akaniṣṭa!
ཕུང་ཁམས་བསྲེག་རྫས་བཀྲག་མདངས་གཟི་བརྗིད་འབར༔
pung kham sekdzé trakdang ziji bar
The sang offerings of the aggregates and elements blaze in vivid, brilliant splendour!
དཀར་དམར་བྱང་སེམས་བསྲེག་རྫས་བདེ་སྟོང་འབར༔
kar mar changsem sekdzé detong bar
The sang offerings of red and white bodhicitta blaze in bliss and emptiness!
སྟོང་ཉིད་སྙིང་རྗེའི་བསྲེག་རྫས་ཆོས་དབྱིངས་གང༌༔
tongnyi nyingjé sekdzé chöying gang
The sang offerings of emptiness and compassion fill the dharmadhātu!
སྣང་སྲིད་འཁོར་འདས་རྡོ་རྗེའི་འོད་ལྔའི་གཞིར༔
nangsi khordé dorje ö ngé shyir
Upon the ground of five-coloured vajra light of phenomenal existence, saṃsāra and nirvāṇa,
ལྷུན་གྲུབ་རྫོགས་སངས་རྒྱས་པའི་བསྲེག་རྫས་འབུལ༔
lhündrub dzok sangye pé sekdzé bul
I offer the sang offering of spontaneously accomplished perfect buddhahood.
སྔོན་གྱི་ལན་ཆགས་ཐམས་ཅད་བྱང་གྱུར་ཅིག༔
ngön gyi lenchak tamché jang gyur chik
May all my karmic debts from the past be purified!
ད་ལྟ་རྒྱུད་ལ་མི་གནས་མཐོལ་ལོ་བཤགས༔
danta gyü la miné tol lo shak
In the present so they do not remain in my mind-stream, I confess them!
མ་འོངས་སྒྲིབ་པའི་འཁོར་ལོར་མ་གྱུར་ཅིག༔
ma'ong dribpé khorlor magyur chik
In the future, may I never be drawn into the wheel of obscuration!
སོ་ཐར་བྱང་སེམས་རིག་པ་འཛིན་པ་ཡི༔
sotar changsem rigpa dzinpa yi
All impairments of the vows of individual liberation, bodhisattva precepts,
སྡོམ་བཅས་བསླབ་པ་གསང་སྔགས་དམ་ཚིག་རིགས༔
dom ché labpa sang ngak damtsik rik
And samayas of the vidyādharas,
ཚོར་དང་མ་ཚོར་ཉམས་པ་མཐོལ་ལོ་བཤགས༔
tsor dang matsor nyampa tol lo shak
Conscious or unwitting, I openly admit.
ནད་གདོན་གྲིབ་དང་མི་གཙང་དག་གྱུར་ཅིག༔
né dön drib dang mitsang dak gyur chik
May illness, harmful influence, obscurations and impurities be purified!
ནད་མུག་མཚོན་གྱི་བསྐལ་པ་ཞི་གྱུར་ཅིག༔
né muk tsön gyi kalpa shyi gyur chik
May this age of plague, famine and warfare be pacified!
མཐའ་མི་དབུས་སུ་འོང་བའི་བསུན་མ་ཟློག༔
tami ü su ongwé sünma dok
May the attacks of invaders be repelled!
ཆོས་མཛད་བླ་མ་གདན་འདྲེན་བར་ཆད་ཟློག༔
chödzé lama dendren barché dok
May the forces that create obstacles by inviting the spiritual teacher to leave this world be averted!
བོད་ཡུལ་བཀྲ་མི་ཤིས་པའི་ལྟས་ངན་ཟློག༔
böyul trami shipé te ngen dok
May inauspicious bad omens for the land of Tibet be averted!
གཟའ་ཀླུ་རྒྱལ་པོས་སྲོག་དབུགས་སྡུད་པ་ཟློག༔
za lu gyalpö sokuk düpa dok
May the planetary forces, nāgas and arrogant king-like spirits, who cut short the breath of life, be repelled!
འཇིགས་པ་ཆེན་པོ་བརྒྱད་དང་བཅུ་དྲུག་ཟློག༔
jikpa chenpo gyé dang chudruk dok
May the eight great fears and sixteen lesser fears be overcome!
བདག་ཅག་འཁོར་བཅས་བཀྲ་མི་ཤིས་པ་ཟློག༔
dakchak khor ché trami shipa dok
For me and all those around me, may all that is inauspicious be averted!1
དམ་སྲི་འགོང་པོའི་མཐུ་སྟོབས་ནུས་པ་ཟློག༔
damsi gongpö tutob nüpa dok
May the powers and strength of samaya-breakers and gongpo demons be averted!
ས་མ་ཡ༔
samaya
Samaya.
ཞེས་ཤིང་སྣ་ཚོགས་པའི་བསངས་ཁ་བརྒྱ་དང་བརྒྱད།
As indicated in the ritual for the fire offering, use 108 sang burners and various kinds of wood.
སྦྱིན་སྲེག་གི་ཆོ་ག་ལས་བྱུང་བ་ལྟར། རི་བོ་བསངས་མཆོད་འདིས་འཆི་བསླུ་དང་། དཀོར་སྦྱོང་། བར་ཆད་ཀྱི་རིགས་སེལ་བ་རྡོ་རྗེ་ཕ་ལམ་ལྟ་བུ་འདི།
Through this diamond-like practice of Riwo Sangchö, one will be able to ‘ransom’ death, purify the misuse of offerings and avert the various kinds of obstacle. In accordance with the dakini’s instructions, this was set down, without any error, when revealing the hidden land of Sikkim.
སྦས་ཡུལ་འབྲས་མོ་གཤོངས་ཀྱི་གནས་སྒོ་འབྱེད་པའི་ཆ་ལག་ཏུ་མཁའ་འགྲོས་གནང་བ་བཞིན་ནོར་འཁྲུལ་མེད་པར་སྦྱར་བའོ།། །།
It is said that this arose from the sound of Tertön Namkha Jikmé’s damaru when he was revealing the hidden land of Sikkim.
| Rigpa Translations, 2008.
  1. An alternative version of this line reads: bdag cag gar gnas bkra mi shis pa zlog. (Wherever I reside, may all that is inauspicious be averted!)

0 comments:

ཟིན་བྲིས་འཚོལ་ཡུལ