དཀའ་ཚེགས་ཡེ་མི་དགོས་པར་གོ་ལ་ཇེ་ཆུང་དང་འབྲེལ་འདྲིས་ཇེ་ཉེ་རུ་ཐུབ་པའི་དྲ་ཚིགས་ལ་བརྟེན་ནས་དྲང་བདེན་རིགས་པའི་བླང་དོར་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ་ཞིག་སྦར་ན་བསམས། བདག་ནི་སྐྱེས་སྦྱང་གི་ཡོན་ཏན་ན་ཕྲ་ཡང་ལྷག་བསམ་དྲང་བདེན་གྱི་བསམ་པ་རྒྱ་ཆེ་བས་རྒྱལ་བསྟན་སྤྱི་དང་བོད་རང་གི་གནའ་དེང་གི་རིག་གཞུང་ལ་གོམས་འདྲིས་ཀྱི་མྱོང་ཚོར་དག་ངོ་ལྐོག་མེད་པར་རྒྱལ་ཕྱི་ནང་གི་རང་རིགས་སྤུན་མཆེད་དག་ལ་དམ་པའི་ཆོས་དང་མཐུན་མི་མཐུན་གྱི་བཟང་ངན་ཤན་འབྱེད་ཅིག་ཐུན་མིན་བོད་རང་གི་སྐད་ཡིག་ལས་སྟོན་པར་འདོད་ཐལ།

དྲ་ངོས་བཀླགས་གྲངས

ཡིག་ཚགས

སྒེར་གྱི་རྒྱུ་ཆ

མཚན་ཉིད་ཀུན་ལྡན་དམ་ཆོས་བླ་མར་མི་ཕྱེད་དད་གུས་ངེས་པར་ཤེས། ། རིགས་དྲུག་འགྲོ་བར་བཅོས་མིན་སྙིང་རྗེས་བདག་ལས་གཞན་གཅེས་སེམས་པར་ཞེན། ། གཡོ་སྒྱུའི་དཔུང་ལ་ངོ་བསྟོད་མི་བྱར་རང་གཤིས་དྲང་བདེན་ཕྲག་ཏུ་བཞེས། སད་རྨིར་དྲང་སྲོང་རྟུལ་ཞུགས་དཔལ་ལྡན་ཐབས་ཤེས་དགྱེས་པའི་གྲུབ་མཐའ་སྐྱོང་། །

ངེད་ཀྱི་སྐོར

༄༅།། ཨེ་མ་ཧོའི་རིག་མཛོད་།
མཚན་ཉིད་ཀུན་ལྡན་དམ་ཆོས་བླ་མར་མི་ཕྱེད་དད་གུས་ངེས་པར་ཤེས། ། རིགས་དྲུག་འགྲོ་བར་བཅོས་མིན་སྙིང་རྗེས་བདག་ལས་གཞན་གཅེས་སེམས་པར་ཞེན། ། གཡོ་སྒྱུའི་དཔུང་ལ་ངོ་བསྟོད་མི་བྱར་རང་གཤིས་དྲང་བདེན་ཕྲག་ཏུ་བཞེས། སད་རྨིར་དྲང་སྲོང་རྟུལ་ཞུགས་དཔལ་ལྡན་ཐབས་ཤེས་དགྱེས་པའི་གྲུབ་མཐའ་སྐྱོང་། །
View my complete profile
Powered by Blogger.
Sunday 4 December 2011
༄༅། །ཆོས་བརྒྱད་་ཀློང་དུ་གྱུར་པ
ཨེ་མ་ཧོ། །
ཨོཾ། སྣང་སྟོང་དབྱེར་མེད་རྟོགས་པ་ན། །ལྟ་བ་ཀློང་དུ་གྱུར་པ་ཡིན། ། ཨྰཿ སད་རྨི་ཉིན་མཚན་ཁྱད་མེད་ན། ། སྒོམ་པ་ཀློང་དུ་གྱུར་པ་ཡིན། །ཧྰུྃ། བདེ་སྟོང་ཉམས་མྱོང་ཁྱད་མེད་ན། ། གནས་ལུགས་ཀློང་དུ་གྱུར་པ་ཡིན། ། ཧྲྰིཿ འདུ་འབྲལ་སྤངས་བླངས་ཁྱད་མེད་ན། །དེ་ཉིད་ཀློང་དུ་གྱུར་པ་ཡིན། ། བྷྲྰུྃ།ཉོན་མོངས་ཡེ་ཤེས་ཁྱད་མེད་ན། །རྟོགས་ཚད་ཀློང་དུ་གྱུར་པ་ཡིན། ། ཨ། སེམས་དབྱིངས་མཐོང་བ་ཁྱད་མེད་ན། །ཆོས་སྐུ་ཀློང་དུ་གྱུར་པ་ཡིན། ། ཏྲྃ། སྐྱིད་སྡུག་གཉིས་ལ་ཁྱད་མེད་ན། །གདམས་ངག་ཀློང་དུ་གྱུར་པ་ཡིན། ། ཕཊ། རང་སེམས་སངས་རྒྱས་ཁྱད་མེད་ན། །འབྲས་བུ་ཀློང་དུ་གྱུར་པ་ཡིན། ། ཤྲྰིས་སོ། །

The Eight Kinds of Mastery
Amaho
Om, Not separating appearance and emptiness
This is view as mastered as it can be
Ahh, Not seeing dreams and day as differing
This is as meditation as it can be
Hung, Not bliss and emptiness seen as differing
This is conduct as mastered as it can be
Hri, Not seeing the here and hereafter as differing
This is their nature as mastered as it can be
Ah, Not seeing mind and space as differing
This is as Dharmakaya as it can be
Trang, When pleasure and pain are not two different things
This is instruction as mastered as it can be
Drum, Not seeing affliction and wisdom as differing
This is as full as realization can be
Phat, Not seeing your mind and Buddha as differing
This is as full a fruition as it can be.
By shri

0 comments:

ཟིན་བྲིས་འཚོལ་ཡུལ