དཀའ་ཚེགས་ཡེ་མི་དགོས་པར་གོ་ལ་ཇེ་ཆུང་དང་འབྲེལ་འདྲིས་ཇེ་ཉེ་རུ་ཐུབ་པའི་དྲ་ཚིགས་ལ་བརྟེན་ནས་དྲང་བདེན་རིགས་པའི་བླང་དོར་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ་ཞིག་སྦར་ན་བསམས། བདག་ནི་སྐྱེས་སྦྱང་གི་ཡོན་ཏན་ན་ཕྲ་ཡང་ལྷག་བསམ་དྲང་བདེན་གྱི་བསམ་པ་རྒྱ་ཆེ་བས་རྒྱལ་བསྟན་སྤྱི་དང་བོད་རང་གི་གནའ་དེང་གི་རིག་གཞུང་ལ་གོམས་འདྲིས་ཀྱི་མྱོང་ཚོར་དག་ངོ་ལྐོག་མེད་པར་རྒྱལ་ཕྱི་ནང་གི་རང་རིགས་སྤུན་མཆེད་དག་ལ་དམ་པའི་ཆོས་དང་མཐུན་མི་མཐུན་གྱི་བཟང་ངན་ཤན་འབྱེད་ཅིག་ཐུན་མིན་བོད་རང་གི་སྐད་ཡིག་ལས་སྟོན་པར་འདོད་ཐལ།

དྲ་ངོས་བཀླགས་གྲངས

ཡིག་ཚགས

སྒེར་གྱི་རྒྱུ་ཆ

མཚན་ཉིད་ཀུན་ལྡན་དམ་ཆོས་བླ་མར་མི་ཕྱེད་དད་གུས་ངེས་པར་ཤེས། ། རིགས་དྲུག་འགྲོ་བར་བཅོས་མིན་སྙིང་རྗེས་བདག་ལས་གཞན་གཅེས་སེམས་པར་ཞེན། ། གཡོ་སྒྱུའི་དཔུང་ལ་ངོ་བསྟོད་མི་བྱར་རང་གཤིས་དྲང་བདེན་ཕྲག་ཏུ་བཞེས། སད་རྨིར་དྲང་སྲོང་རྟུལ་ཞུགས་དཔལ་ལྡན་ཐབས་ཤེས་དགྱེས་པའི་གྲུབ་མཐའ་སྐྱོང་། །

ངེད་ཀྱི་སྐོར

༄༅།། ཨེ་མ་ཧོའི་རིག་མཛོད་།
མཚན་ཉིད་ཀུན་ལྡན་དམ་ཆོས་བླ་མར་མི་ཕྱེད་དད་གུས་ངེས་པར་ཤེས། ། རིགས་དྲུག་འགྲོ་བར་བཅོས་མིན་སྙིང་རྗེས་བདག་ལས་གཞན་གཅེས་སེམས་པར་ཞེན། ། གཡོ་སྒྱུའི་དཔུང་ལ་ངོ་བསྟོད་མི་བྱར་རང་གཤིས་དྲང་བདེན་ཕྲག་ཏུ་བཞེས། སད་རྨིར་དྲང་སྲོང་རྟུལ་ཞུགས་དཔལ་ལྡན་ཐབས་ཤེས་དགྱེས་པའི་གྲུབ་མཐའ་སྐྱོང་། །
View my complete profile
Powered by Blogger.
Sunday 26 January 2014
༄༅། །སྔོན་འགྲོ་མདོར་བསྡུས་བྱང་ཆུབ་ལམ་བཟང་བཞུགས་སོ། །
བླ་མ་མཁྱེན།
ལན་གསུམ།
བླ་མ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་པོ་ཁྱེད་མཁྱེན་ནོ། །
དལ་འབྱོར་རྙེད་དཀའ་ཐོབ་པ་ད་རེས་ཙམ། །
མི་རྟག་འཆི་བ་ནམ་འོང་ཆ་མ་མཆིས། །
འཁོར་བ་གང་དུ་སྐྱེས་ཀྱང་སྡུག་བསྔལ་རྒྱུ། །
དགེ་སྡིག་ལས་ཀྱི་རྒྱུ་འབྲས་བསླུ་བ་མེད། །
ཐར་ལམ་ཐོབ་པ་བླ་མའི་ཐུགས་རྗེས་ཟུངས། །
ན་མོ། བདག་སོགས་འགྲོ་ཀུན་བྱང་ཆུབ་བར། །
རྩ་བ་གསུམ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི། །
གཞན་དོན་སངས་རྒྱས་འཐོབ་བྱའི་ཕྱིར། །
སྨོན་འཇུག་དོན་དམ་བྱང་སེམས་བསྐྱེད། །
ཨཱཿ བདག་ཉིད་སྤྱི་བོར་པད་ཟླའི་སྟེང་། །
བླ་མ་རྡོར་སེམས་ཡབ་ཡུམ་གྱི། །
ཐུགས་ཀའི་སྔགས་ལས་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན། །
བབས་པས་ནད་གདོན་སྡིག་སྒྲིབ་སྦྱངས། །
ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་བརྗོད།
རྡོར་སེམས་འོད་ཞུ་རང་ལ་ཐིམ། །
ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། སྐུ་གསུམ་ཞིང་ཁམས་ལོངས་སྤྱོད་དང་། །
ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་པའི་སྤྲིན། །
དཀོན་མཆོག་རྩ་བ་གསུམ་ལ་འབུལ། །
བཞེས་ནས་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །
ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གུ་རུ་དེ་ཝ་ཌཱ་ཀི་ནི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་རཏྣ་མཎྜ་ལ་པཱུ་ཛ་མེ་གྷ་ཨཱཿཧཱུྃ།
རང་མདུན་ནམ་མཁར་འཇའ་འོད་ཀློང་། །
རྩ་བའི་བླ་མ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ། །
བརྒྱུད་གསུམ་རིག་འཛིན་རྒྱ་མཚོས་སྐོར། །
སྐྱབས་ཀུན་འདུས་པའི་ངོ་བོར་བཞུགས། །
ཚིག་བདུན་གསོལ་འདེབས་དང་བསྙེན་པ་བཛྲ་གུ་རུ་ལ་འབད། མཐར། 
གནས་གསུམ་འབྲུ་གསུམ་འོད་ཟེར་གྱིས། །
བྱིན་རླབས་དབང་དང་དངོས་གྲུབ་ཐོབ། །
བླ་མ་འོད་ཞུ་རང་ལ་ཐིམ། །
དབྱེར་མེད་མ་བཅོས་ལྷུག་པར་བཞག །
དགེ་བ་བསྔོའོ།
ཞེས་པའང་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་སོ༎ ༎
༄༅། །སྔོན་འགྲོ་མདོར་བསྡུས་བྱང་ཆུབ་ལམ་བཟང་བཞུགས་སོ། །
The Excellent Path to Enlightenment
by Jamyang Khyentse Wangpo (1820-1892)
The Four Thoughts
བླ་མ་མཁྱེན།
lama khyen
Lama, care for me!
ལན་གསུམ།
three times
བླ་མ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་པོ་ཁྱེད་མཁྱེན་ནོ། །
lama könchok sumpo khyé khyen no
Lama and the Three Jewels—Buddha, Dharma and Saṅgha—care for me, guide me, inspire me, make me one with you!
དལ་འབྱོར་རྙེད་དཀའ་ཐོབ་པ་ད་རེས་ཙམ། །
daljor nyé ka tobpa daré tsam
Now I have this unique opportunity, a free and well-favoured human form, so difficult to find.
མི་རྟག་འཆི་བ་ནམ་འོང་ཆ་མ་མཆིས། །
mitak chiwa nam ong cha machi
But it will not last forever; death can come at any moment,
འཁོར་བ་གང་དུ་སྐྱེས་ཀྱང་སྡུག་བསྔལ་རྒྱུ། །
khorwa gangdu kyé kyang dukngal gyu
And wherever I am born in saṃsāra, it is a cause for suffering;
དགེ་སྡིག་ལས་ཀྱི་རྒྱུ་འབྲས་བསླུ་བ་མེད། །
gedik lé kyi gyundré luwamé
Whether my actions are virtuous or harmful, karma’s cause and effect cannot be escaped.
ཐར་ལམ་ཐོབ་པ་བླ་མའི་ཐུགས་རྗེས་ཟུངས། །
tarlam tobpa lamé tukjé zung
O lama, hold me with your compassion, so that I find the path to liberation!
Refuge and Bodhicitta
ན་མོ། བདག་སོགས་འགྲོ་ཀུན་བྱང་ཆུབ་བར། །
namo dak sok dro kün changchub bar
Namo! Until we attain enlightenment, I and all beings
རྩ་བ་གསུམ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི། །
tsawa sum la kyab su chi
Take refuge in the lama, yidam and khandro.
གཞན་དོན་སངས་རྒྱས་འཐོབ་བྱའི་ཕྱིར། །
shyendön sangye tobjé chir
So that I may attain buddhahood for the benefit of others,
སྨོན་འཇུག་དོན་དམ་བྱང་སེམས་བསྐྱེད། །
mönjuk döndam changsem kyé
I arouse bodhicitta, as aspiration, as action and in its absolute meaning.
Vajrasattva
ཨཱཿ བདག་ཉིད་སྤྱི་བོར་པད་ཟླའི་སྟེང་། །
ah daknyi chiwor pé dé teng
Āḥ! On the crown of my head upon a lotus and moon disc,
བླ་མ་རྡོར་སེམས་ཡབ་ཡུམ་གྱི། །
lama dorsem yabyum gyi
Is the Lama Vajrasattva in union with his consort.
ཐུགས་ཀའི་སྔགས་ལས་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན། །
tukké ngak lé dütsi gyün
From the mantra in his heart flows a stream of nectar,
བབས་པས་ནད་གདོན་སྡིག་སྒྲིབ་སྦྱངས། །
babpé né dön dikdrib jang
Which purifies all sickness, harmful influences, negative deeds and obscurations.
ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་བརྗོད།
Recite the hundred syllable mantra.
རྡོར་སེམས་འོད་ཞུ་རང་ལ་ཐིམ། །
dorsem ö shyu rang la tim
Vajrasattva melts into light and dissolves into me.
Maṇḍala Offering
ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། སྐུ་གསུམ་ཞིང་ཁམས་ལོངས་སྤྱོད་དང་། །
om ah hung ku sum shyingkham longchö dang
Oṃ āḥ hūṃ! All the pure realms of the three kāyas, all our possessions,
ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་པའི་སྤྲིན། །
chi nang sangwé chöpé trin
And clouds of offerings, outer, inner and secret,
དཀོན་མཆོག་རྩ་བ་གསུམ་ལ་འབུལ། །
könchok tsawa sum la bul
I offer to the Three Jewels and the three roots,
བཞེས་ནས་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །
shyé né choktün ngödrub tsol
Please accept them, and grant us supreme and ordinary siddhis!
ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གུ་རུ་དེ་ཝ་ཌཱ་ཀི་ནི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་རཏྣ་མཎྜ་ལ་པཱུ་ཛ་མེ་གྷ་ཨཱཿཧཱུྃ།
om ah hung guru deva dakini sapariwara ratna mandala pudza megha ah hung
Guru Yoga
རང་མདུན་ནམ་མཁར་འཇའ་འོད་ཀློང་། །
rang dün namkhar ja'ö long
In the sky before me, amidst an expanse of rainbow coloured light,
རྩ་བའི་བླ་མ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ། །
tsawé lama tötreng tsal
Is my own root teacher, Padma Tötreng Tsal,
བརྒྱུད་གསུམ་རིག་འཛིན་རྒྱ་མཚོས་སྐོར། །
gyü sum rigdzin gyatsö kor
Surrounded by a vast gathering of vidyādharas of the three transmissions,
སྐྱབས་ཀུན་འདུས་པའི་ངོ་བོར་བཞུགས། །
kyab kündüpé ngowor shyuk
Embodying every source of refuge.
ཚིག་བདུན་གསོལ་འདེབས་དང་བསྙེན་པ་བཛྲ་གུ་རུ་ལ་འབད། མཐར། 
Put your energy into reciting the Seven Line Prayer and the Vajra Guru mantra. At the end, recite:
གནས་གསུམ་འབྲུ་གསུམ་འོད་ཟེར་གྱིས། །
né sum dru sum özer gyi
Rays of light stream from the three syllables at the lama’s three centres,
བྱིན་རླབས་དབང་དང་དངོས་གྲུབ་ཐོབ། །
jinlab wang dang ngödrub tob
And I receive his blessings, empowerments and siddhis.
བླ་མ་འོད་ཞུ་རང་ལ་ཐིམ། །
lama ö shyu rang la tim
The lama melts into light and dissolves into me.
དབྱེར་མེད་མ་བཅོས་ལྷུག་པར་བཞག །
yermé machö lhukpar shyak
Inseparable from him, I rest in a natural state of ease.
དགེ་བ་བསྔོའོ།
Dedicate the merit.
ཞེས་པའང་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་སོ༎ ༎
This was written by Khyentse Wangpo.

0 comments:

ཟིན་བྲིས་འཚོལ་ཡུལ