དཀའ་ཚེགས་ཡེ་མི་དགོས་པར་གོ་ལ་ཇེ་ཆུང་དང་འབྲེལ་འདྲིས་ཇེ་ཉེ་རུ་ཐུབ་པའི་དྲ་ཚིགས་ལ་བརྟེན་ནས་དྲང་བདེན་རིགས་པའི་བླང་དོར་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ་ཞིག་སྦར་ན་བསམས། བདག་ནི་སྐྱེས་སྦྱང་གི་ཡོན་ཏན་ན་ཕྲ་ཡང་ལྷག་བསམ་དྲང་བདེན་གྱི་བསམ་པ་རྒྱ་ཆེ་བས་རྒྱལ་བསྟན་སྤྱི་དང་བོད་རང་གི་གནའ་དེང་གི་རིག་གཞུང་ལ་གོམས་འདྲིས་ཀྱི་མྱོང་ཚོར་དག་ངོ་ལྐོག་མེད་པར་རྒྱལ་ཕྱི་ནང་གི་རང་རིགས་སྤུན་མཆེད་དག་ལ་དམ་པའི་ཆོས་དང་མཐུན་མི་མཐུན་གྱི་བཟང་ངན་ཤན་འབྱེད་ཅིག་ཐུན་མིན་བོད་རང་གི་སྐད་ཡིག་ལས་སྟོན་པར་འདོད་ཐལ།

དྲ་ངོས་བཀླགས་གྲངས

ཡིག་ཚགས

སྒེར་གྱི་རྒྱུ་ཆ

མཚན་ཉིད་ཀུན་ལྡན་དམ་ཆོས་བླ་མར་མི་ཕྱེད་དད་གུས་ངེས་པར་ཤེས། ། རིགས་དྲུག་འགྲོ་བར་བཅོས་མིན་སྙིང་རྗེས་བདག་ལས་གཞན་གཅེས་སེམས་པར་ཞེན། ། གཡོ་སྒྱུའི་དཔུང་ལ་ངོ་བསྟོད་མི་བྱར་རང་གཤིས་དྲང་བདེན་ཕྲག་ཏུ་བཞེས། སད་རྨིར་དྲང་སྲོང་རྟུལ་ཞུགས་དཔལ་ལྡན་ཐབས་ཤེས་དགྱེས་པའི་གྲུབ་མཐའ་སྐྱོང་། །

ངེད་ཀྱི་སྐོར

༄༅།། ཨེ་མ་ཧོའི་རིག་མཛོད་།
མཚན་ཉིད་ཀུན་ལྡན་དམ་ཆོས་བླ་མར་མི་ཕྱེད་དད་གུས་ངེས་པར་ཤེས། ། རིགས་དྲུག་འགྲོ་བར་བཅོས་མིན་སྙིང་རྗེས་བདག་ལས་གཞན་གཅེས་སེམས་པར་ཞེན། ། གཡོ་སྒྱུའི་དཔུང་ལ་ངོ་བསྟོད་མི་བྱར་རང་གཤིས་དྲང་བདེན་ཕྲག་ཏུ་བཞེས། སད་རྨིར་དྲང་སྲོང་རྟུལ་ཞུགས་དཔལ་ལྡན་ཐབས་ཤེས་དགྱེས་པའི་གྲུབ་མཐའ་སྐྱོང་། །
View my complete profile
Powered by Blogger.
Sunday 26 January 2014
༈ མ་ཧཱ་གུ་རུ་གསོལ་འདེབས།
Yeshe Tsogyal's Prayer
A Terma Revealed by Pema Lingpa
ན་མོ་གུ་རུ༔
namo guru
Namo Guru: homage to the Guru!
སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལྷོ་ནུབ་སྲིན་པོའི་ཡུལ་དུ་གཤེགས་པའི་དུས༔ མང་ཡུལ་གུང་ཐང་ལ་ཐོག་ཏུ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་གྱིས་ཕྱག་དང་བསྐོར་བ་བྱས༔ གུ་རུའི་ཞབས་སྤྱི་བོར་བླངས་ནས་སྨོན་ལམའདི་ལྟར་བཏབ་པ༔
It was when Padmasambhava, the great master, was about to leave Tibet for the southwest and the land of the rakshasas that, high up on the Gungthang Pass in Mangyul, Yeshe Tsogyal prostrated before him and circumambulated him. Then, touching his feet to the crown of her head, she uttered this prayer of aspiration:
མ་ཧཱ་གུ་རུའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས༔
maha gurü jinlab kyi
Maha Guru, bless me
བདག་ཀྱང་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ༔
dak kyang tserab tamché du
So that in all my lives to come,
ཞིང་ཁམས་དག་པའི་ཕོ་བྲང་དུ༔
shyingkham dakpé podrang du
In the palace in your pure land,
བླ་མ་འབྲལ་མེད་བསྟེན་པར་ཤོག༔
lama dralmé tenpar shok
I will never be apart from you, my master, always by your side.
མོས་གུས་ལྟེམས་རྐྱང་མེད་པ་ཡིས༔
mögü tem kyang mepa yi
And with unswerving devotion,
མཉེས་པའི་ཞབས་ཏོག་འགྲུབ་པ་དང་༔
nyepé shyabtok drubpa dang
I will serve you and please you,
དགོངས་པ་ཟབ་མོ་ཐུགས་ཀྱི་བཅུད༔
gongpa zabmo tuk kyi chü
And receive the transmission of your blessing, like nectar—
བྱིན་རླབས་བདུད་རྩིའི་ལུང་ཐོབ་ཤོག༔
jinlab dütsi lung tob shok
Your profound realization, the very essence of your wisdom mind.

སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས༔
ku sung tuk kyi jinlab kyi
Let the blessing of your enlightened body, speech and mind,
ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་སྨིན་པ་དང་༔
lü ngak yi sum minpa dang
Ripen my own body, speech and mind,
ཟབ་མོའི་བསྐྱེད་རྫོགས་རྣམ་གཉིས་ལ༔
zabmö kyedzok nam nyi la
So that I gain mastery over the profound
དབང་ཐོབ་སྒྲུབ་པ་བྱེད་པར་ཤོག༔
wang tob drubpa jepar shok
Generation and completion stages.

ལོག་རྟོག་བདུད་ཀྱི་ཚོགས་རྣམས་དང་༔
loktok dü kyi tsok nam dang
May the demons of wrong views all be eliminated,
ནད་གདོན་བར་ཆད་ཞི་བ་དང་༔
nedön barché shyiwa dang
And, with them, illness, harmful influence and obstacles,
འཁོར་དང་ལོངས་སྤྱོད་རྒྱས་པ་ཡིས༔
khor dang longchö gyepa yi
And may good companions and resources multiply,
བསམ་པ་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་པར་ཤོག༔
sampa yishyin drubpar shok
So that all my wishes are fulfilled, just as I desire.

དུར་ཁྲོད་རི་ཁྲོད་གངས་ཁྲོད་སོགས༔
durtrö ritrö gang trö sok
In charnel grounds, hermitages, retreats amid the snows,
ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་གནས་ཉིད་དུ༔
pünsum tsokpé né nyi du
And other secluded places with all the perfect qualities,
ཏིང་འཛིན་ཟབ་མོའི་དགོངས་བཅུད་ལ༔
tingdzin zabmö gong chü la
Let the quintessence of deep samadhi meditation
རྟག་ཏུ་སྒྲུབ་པ་བྱེད་པར་ཤོག༔
taktu drubpa jepar shok
Be my constant practice.

སྒྲུབ་པ་བྱས་པའི་འབྲས་བུ་ཡིས༔
drubpa jepé drebu yi
And as the result of this practice of mine,
ཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞི་འགྲུབ་པ་དང་༔
trinlé nam shyi drubpa dang
May I accomplish the four kinds of activity,
ལྷ་སྲིན་བྲན་དུ་ཁོལ་ནས་ཀྱང་༔
lhasin dren du khol né kyang
Turn even gods and rakshasas into my servants,
སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་བསྲུང་བར་ཤོག༔
sangyé tenpa sungwar shok
And so be able to protect the teachings of Buddha.

སྟོན་པས་གསུངས་པའི་དམ་ཆོས་རྣམས༔
tönpé sungpé damchö nam
May all the sublime teachings taught by Buddha
རྩོལ་མེད་རྒྱུད་ལ་འཆར་བར་ཤོག༔
tsolmé gyü la charwar shok
Appear, with no effort, before my mind;
མཁྱེན་པ་མཆོག་ལ་མངའ་བརྙེས་ནས༔
khyenpa chok la nga nyé né
And by mastering this supreme knowledge,
རྟོགས་པ་མཆོག་དང་ལྡན་པར་ཤོག༔
tokpa chok dang denpar shok
May I then attain supreme realization.

བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་རྟེན་འབྲེལ་གྱིས༔
changchub sem kyi tendrel gyi
Through the interdependence of my genuine bodhichitta wish,
སྐྱེ་འགྲོ་མ་ལུས་དབང་བསྡུས་ནས༔
kyendro malü wang dü né
Let me magnetize and influence every single being,
ཐོགས་མེད་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་མཐུས༔
tokmé yishyin norbü tü
And let the power of this wish-fulfilling jewel, utterly unobstructed,
འབྲེལ་ཚད་དོན་དང་ལྡན་པར་ཤོག༔
dreltsé dön dang denpar shok
Make any connection we have be of deepest benefit and meaning.

སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་དར་བའི་མཐུས༔
sangyé tenpa darwé tü
May I cause the teachings of Buddha to spread,
བརྒྱུད་འཛིན་ཆོས་སྟོན་རྒྱས་པ་དང་༔
gyü dzin chö tön gyepa dang
So that lineage holders and teachers of Dharma increase,
འགྲོ་ཀུན་བདེ་ལ་འཁོད་ནས་ཀྱང་༔
dro kün dé la khö né kyang
All beings are ushered into bliss,
ཞིང་ཁམས་ཐམས་ཅད་དག་པར་ཤོག༔
shyingkham tamché dakpar shok
And all realms purified into buddha-fields.

བདག་གི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གྱིས༔
dak gi lü ngak yi sum gyi
From my body, speech and mind,
གདུལ་བྱ་སོ་སོའི་བློ་ཡུལ་དུ༔
dulja sosö lo yul du
To benefit each of those to be trained,
གང་ལ་གང་འདུལ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ༔
gang la gang dul trulpé ku
Every one according to their needs,
དཔག་ཏུ་མེད་པར་འབྱུང་བར་ཤོག༔
pak tu mepar jungwar shok
Let my emanations appear, in infinite profusion.

མདོར་ན་འཁོར་འདས་མ་ལུས་ཀུན༔
dorna khordé malü kün
May I realize samsara and nirvana—all
གུ་རུ་ཉིད་དང་དབྱེར་མེད་ཅིང་༔
guru nyi dang yermé ching
Are your manifestation, Guru, indivisible from your very nature,
སྐུ་གསུམ་འདུ་འབྲལ་མེད་པ་ཡི༔
ku sum dudral mepa yi
And so may I understand the three kayas to be inseparably one,
རྣམ་མཁྱེན་སངས་རྒྱས་མྱུར་ཐོབ་ཤོག༔
namkhyen sangyé nyur tob shok
And swiftly attain the omniscience of buddhahood.

སེམས་ཅན་གསོལ་བ་འདེབས་པར་ཤོག༔
semchen solwa debpar shok
May sentient beings offer their prayers,
བླ་མས་བྱིན་གྱིས་རློབས་པར་ཤོག༔
lamé jingyi lob par shok
May masters grant their blessings,
ཡི་དམ་དངོས་གྲུབ་སྟེར་བར་ཤོག༔
yidam ngödrub terwar shok
May yidam deities grant attainments,
མཁའ་འགྲོས་ལུང་བསྟན་བྱེད་པར་ཤོག༔
khandrö lungten jepar shok
May dakinis grant predictions,
ཆོས་སྐྱོང་བར་ཆད་བསལ་བར་ཤོག༔
chökyong barché salwar shok
May Dharma protectors dispel obstacles,
སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་དར་ཞིང་རྒྱས་པར་ཤོག༔
sangyé tenpa dar shying gyepar shok
May the Buddha’s teaching spread and grow,
སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་ཞིང་སྐྱིད་པར་ཤོག༔
semchen tamché dé shying kyipar shok
May all beings enjoy happiness and well-being,
ཉིན་དང་མཚན་དུ་ཆོས་ལ་སྤྱོད་པར་ཤོག༔
nyin dang tsen du chö la chöpar shok
May they live out the Dharma day and night,
རང་གཞན་དོན་གཉིས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པར་ཤོག༔
rangshyen dön nyi lhün gyi drubpar shok
May our own and others’ aims be spontaneously accomplished.

རང་བཞིན་དག་པའི་དགེ་བ་འདིས༔
rangshyin dakpé gewa di
Through this merit, stainless by its very nature,
འཁོར་བ་ངན་སོང་དོང་སྤྲུག་ནས༔
khorwa ngensong dong truk né
Let samsara’s depths, the lower realms, be emptied,
སྲིད་མཚོར་སླར་ཡང་མི་གནས་ཤིང་༔
si tsor lar yang mi né shing
So we remain no more in this ocean of existence,
ཕྱམ་གཅིག་སྐུ་གསུམ་མངོན་གྱུར་ཤོག༔
chamchik ku sum ngön gyur shok
But actualize the three kayas, together—all as one.

རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་གསང་ཆེན་མཛོད༔
gyalwa kün gyi sang chen dzö
Great secret treasure of all the buddhas,
བླ་མེད་མཆོག་གི་བསྟན་པ་འདི༔
lamé chok gi tenpa di
Supreme, unsurpassed teaching of Dzogpachenpo,
ཇི་ལྟར་མཁའ་ལ་ཉི་ཤར་བཞིན༔
jitar kha la nyishar shyin
Like a sun rising in the sky,
རྒྱལ་ཁམས་ཡོངས་ལ་དར་རྒྱས་ཤོག༔
gyalkham yong la dargyé shok
Shine and spread through the entire world!

བདག་གི་དགེ་བའི་རྩ་བ་འདི་དང་དགེ་བའི་རྩ་བ་གཞན་དག་ཀྱང་བསྐྱེད་ནས༔
dak gi gewé tsawa di dang gewé tsawa shyendak kyang kyé né
May this merit and my other roots of virtue grow,
དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་ཐུགས་དགོངས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག༔
palden lamé tukgong yongsu dzokpé yönten dang denpar gyur chik
So that I possess all those qualities that please and fulfil the wishes of the glorious master,
སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་དར་ཞིང་རྒྱས་པར་བྱེད་པའི་སྐྱེས་བུ་སྟོབས་ལྡན་དུ་གྱུར་ཅིག༔
sangyé kyi tenpa rinpoché dar shying gyepar jepé kyebu tobden du gyur chik
I am fired with the power to spread and increase the Buddha’s precious teachings,
མཁྱེན་པ་དང་བརྩེ་བ་ནུས་པ་གསུམ་མཐར་ཕྱིན་ནས་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་སུ་གྱུར་ཅིག༔
khyenpa dang tsewa nüpa sum tarchin né dzokpé sangyé su gyur chik
I attain ultimate wisdom, love and capacity, and so become a perfect buddha,
འགྲོ་བ་རིགས་དྲུག་ན་གནས་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་འཁོར་བ་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱ་མཚོ་ལས་བསྒྲལ་ཏེ་མྱུར་དུ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་པར་གྱུར་ཅིག༔
drowa rik druk na nepé semchen tamché khorwa dukngal gyi gyatso lé dral té nyurdu ngönpar dzokpar sangyé par gyur chik
And all sentient beings throughout the six realms are freed from samsara’s great ocean of suffering, quickly realizing complete and perfect buddhahood.
བདག་འདྲ་པདྨ་གླིང་པས་ལྷོ་བྲག་སྨན་མདོའི་བྲག་སེང་གེའི་གདོང་པ་ཅན་ནས་གདན་དྲངས་པའོ། །
This was revealed by Pema Lingpa from the rock shaped like a lion’s head in the medicinal valley of Lhodrak.

0 comments:

ཟིན་བྲིས་འཚོལ་ཡུལ