དཀའ་ཚེགས་ཡེ་མི་དགོས་པར་གོ་ལ་ཇེ་ཆུང་དང་འབྲེལ་འདྲིས་ཇེ་ཉེ་རུ་ཐུབ་པའི་དྲ་ཚིགས་ལ་བརྟེན་ནས་དྲང་བདེན་རིགས་པའི་བླང་དོར་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ་ཞིག་སྦར་ན་བསམས། བདག་ནི་སྐྱེས་སྦྱང་གི་ཡོན་ཏན་ན་ཕྲ་ཡང་ལྷག་བསམ་དྲང་བདེན་གྱི་བསམ་པ་རྒྱ་ཆེ་བས་རྒྱལ་བསྟན་སྤྱི་དང་བོད་རང་གི་གནའ་དེང་གི་རིག་གཞུང་ལ་གོམས་འདྲིས་ཀྱི་མྱོང་ཚོར་དག་ངོ་ལྐོག་མེད་པར་རྒྱལ་ཕྱི་ནང་གི་རང་རིགས་སྤུན་མཆེད་དག་ལ་དམ་པའི་ཆོས་དང་མཐུན་མི་མཐུན་གྱི་བཟང་ངན་ཤན་འབྱེད་ཅིག་ཐུན་མིན་བོད་རང་གི་སྐད་ཡིག་ལས་སྟོན་པར་འདོད་ཐལ།

དྲ་ངོས་བཀླགས་གྲངས

ཡིག་ཚགས

སྒེར་གྱི་རྒྱུ་ཆ

མཚན་ཉིད་ཀུན་ལྡན་དམ་ཆོས་བླ་མར་མི་ཕྱེད་དད་གུས་ངེས་པར་ཤེས། ། རིགས་དྲུག་འགྲོ་བར་བཅོས་མིན་སྙིང་རྗེས་བདག་ལས་གཞན་གཅེས་སེམས་པར་ཞེན། ། གཡོ་སྒྱུའི་དཔུང་ལ་ངོ་བསྟོད་མི་བྱར་རང་གཤིས་དྲང་བདེན་ཕྲག་ཏུ་བཞེས། སད་རྨིར་དྲང་སྲོང་རྟུལ་ཞུགས་དཔལ་ལྡན་ཐབས་ཤེས་དགྱེས་པའི་གྲུབ་མཐའ་སྐྱོང་། །

ངེད་ཀྱི་སྐོར

༄༅།། ཨེ་མ་ཧོའི་རིག་མཛོད་།
མཚན་ཉིད་ཀུན་ལྡན་དམ་ཆོས་བླ་མར་མི་ཕྱེད་དད་གུས་ངེས་པར་ཤེས། ། རིགས་དྲུག་འགྲོ་བར་བཅོས་མིན་སྙིང་རྗེས་བདག་ལས་གཞན་གཅེས་སེམས་པར་ཞེན། ། གཡོ་སྒྱུའི་དཔུང་ལ་ངོ་བསྟོད་མི་བྱར་རང་གཤིས་དྲང་བདེན་ཕྲག་ཏུ་བཞེས། སད་རྨིར་དྲང་སྲོང་རྟུལ་ཞུགས་དཔལ་ལྡན་ཐབས་ཤེས་དགྱེས་པའི་གྲུབ་མཐའ་སྐྱོང་། །
View my complete profile
Powered by Blogger.
Saturday, 25 January 2014
གདམས་པ་རིན་ཆེན་ཕྲེང་མཛེས་ཞེས་བྱ་བ།

‘Beautiful String of Jewels’
A Heart Advice
from Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö to Khandro Tsering Chödrön
རྗེ་བླ་མ་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
jé lama nam la chaktsal lo
Homage to the venerable lamas!
ཚེ་མི་རྟག་སྟོན་ཀའི་སྤྲིན་དང་འདྲ། །
tsé mitak tönké trin dang dra
This life of ours is fleeting, the same as autumn clouds:
དུས་ད་ལྟ་ཡོད་པ་ད་ལྟ་མེད། །
dü danta yöpa danta mé
Now we have it—but now it is gone.
ལུས་འདི་ནི་ཆུ་ཡི་ཆུ་བུར་བཞིན། །
lü di ni chu yi chubur shyin
This body’s like a bubble, floating on a stream,
དབུགས་རྒྱུ་བ་རླུང་གསེབ་མར་མེ་མཚུངས། །
uk gyuwa lung seb marmé tsung
Our very breathing like a candle in the wind.
གྲོགས་བཟང་པོ་ལྷ་བུ་འདྲ་བ་ཡང་། །
drok zangpo lha bu drawa yang
Those best friends of ours, they seem like children of the gods,
ཤུལ་དུ་བསྐྱུར་ནས་འགྲོགས་དབང་མེད། །
shul du kyur né drok wangmé
But once we’ve left them behind, they can never be by our side again.
རྒྱུ་ནོར་རྫས་རི་ལྟར་སྤུངས་ཡོད་ཀྱང་། །
gyunor dzé ri tar pung yö kyang
We may have stacked up wealth and possessions the size of a mountain,
ཁབ་ཙམ་ཞིག་ཁྱེར་བའི་དབང་ནི་མེད། །
khab tsam shyik khyerwé wang nimé
But not even a single needle can we carry with us.
ཁོ་འཆི་བདག་གཤིན་རྗེ་ཞེས་བྱ་བས། །
kho chidak shinjé shyé jawé
Him, the one called Yama, Lord of Death,
དབང་མ་སྟེར་ཕྱི་མའི་ཡུལ་དུ་ཁྲིད། །
wang ma ter chimé yul du tri
Does not let us go, but drags us off into the next life.
ལུས་མཛེས་པའི་ལང་ཚོ་བཀྲག་ལ་གསལ། །
lü dzepé langtso trak la sal
This body, glowing with youth and beauty,
མཚར་སྡུག་གི་མེ་ཏོག་འདྲ་ན་ཡང་། །
tsar duk gi metok dra na yang
May look like a lovely flower in bloom,
དུས་ནམ་ཞིག་མི་རྟག་སད་ཀྱིས་ཁྱེར། །
dü nam shyik mitak sé kyi khyer
But one day the frost of impermanence will destroy it.
དགྲ་འཆི་བདག་གཤིན་རྗེ་མཆེ་བ་གཙིགས། །
dra chidak shinjé chewa tsik
Our opponent, Yama Lord of Death, bares his fangs
ལས་ངན་པའི་ཞགས་པས་དབང་མེད་བསྡམ། །
lé ngenpé shyakpé wangmé dam
As he binds us, helpless, with the noose of our negative karma.
རྒྱོབ་སོད་ཀྱི་གནམ་ས་གང་བའི་དུས། །
gyob sö kyi nam sa gangwé dü
And when heaven and earth fill with cries of “Strike!” and “Kill!”,
སྐྱབས་བླ་མ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལས་མེད། །
kyab lama könchok sum lemé
Then there’s no refuge anywhere, except the lama, the Buddha, Dharma and Sangha.
དུས་ད་ལྟ་རང་དབང་ཡོད་པའི་དུས། །
dü danta rangwang yöpé dü
Now is the time when freedom is still ours,
བློ་དམ་པའི་ཆོས་ལ་ཕྱོགས་པས་ན། །
lo dampé chö la chokpé na
So if we turn our mind towards the Dharma,
ལས་བྱས་པ་དོན་དང་ལྡན་པར་འགྱུར། །
lé jepa dön dangden par gyur
Then whatever we do will become truly meaningful.
རང་སེམས་འདི་རྟ་རྒོད་དང་འདྲ་བས། །
rang sem di ta gö dang drawé
This mind of ours is like a wild horse,
ངེས་འབྱུང་ལྕག་གིས་བྲབ་པ་དང་། །
ngejung chak gi drabpa dang
So tame it with the whip of renunciation, and
ཚེ་འདིར་སྣང་འཁྲུལ་པའི་ཞེན་པ་ཐོངས། །
tsé dir nang trulpé shyenpa tong
Give up clinging to the delusory perceptions of this life.
འགྲོ་བ་ཀུན་ཕ་མར་ཤེས་བྱས་ནས། །
drowa kün pamar shejé né
See all beings as your father and mother, and
བྱམས་སྙིང་རྗེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་གཉིས་བསྒོམ། །
jam nyingjé changchub sem nyi gom
Then cultivate love, compassion, and the two bodhichittas,
ཐེག་ཆེན་གྱི་བློ་སྦྱོང་འབྱོང་བར་མཛོད། །
tekchen gyi lojong jongwar dzö
And perfect the mind training of the mahayana!
དྲིན་ཆེ་ལྡན་རྩ་བའི་བླ་མ་དེ། །
drinché den tsawé lama dé
Never forget the root lama—and his unrepayable kindness—
དུས་ནམ་ཡང་མ་བརྗེད་སྙིང་དབུས་བསྒོམ། །
dü namyang ma jé nying ü gom
But meditate on him in the centre of your heart.
གསོལ་བཏབ་དང་དབང་བླང་ཐུགས་ཡིད་བསྲེ། །
soltab dang wang lang tuk yi sé
Pray to him, receive empowerments, and merge your mind one with his wisdom mind.
སེམས་གདོད་ནས་སྐྱེ་མེད་ཆོས་སྐུའི་གཤིས། །
sem döné kyemé chökü shi
Mind is primordially unborn, and so by nature dharmakaya;
གདངས་རང་བཞིན་འོད་གསལ་འགགས་པ་མེད། །
dang rangshyin ösal gakpamé
Its radiant nature is clear light, unceasing;
རྩལ་སྣ་ཚོགས་ཤར་བ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ། །
tsal natsok sharwa trulpé ku
Its display is nirmanakaya, arising in manifestations of every kind.
དེ་སྐུ་གསུམ་དབྱེར་མེད་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ། །
dé ku sum yermé lhün gyi drub
These three kayas are indivisible, spontaneously present.
རང་རིག་པའི་གནས་ལུགས་དེ་ཡི་ངང་། །
rangrik pé neluk dé yi ngang
Rest in this natural state of rigpa self-awareness:
བློས་བཅོས་སླད་མ་བྱེད་ཕྱམ་བརྡལ་ཐོང་། །
lö chö lema jé cham dal tong
Don’t let the ordinary mind contrive and spoil it, but release everything, spacious and even.
རྣམ་རྟོག་གི་རྗེས་སུ་མ་འབྲང་ཞོག །
namtok gi jesu ma drang shyok
Don’t follow rising thoughts; leave them be.
གང་སྣང་ཀུན་རང་གྲོལ་འགྲོ་བར་གྱིས། །
gang nang kün rangdrol drowar gyi
Let whatever appears unfold and naturally liberate itself.
ཐུན་མཚམས་སུ་ཁ་འདོན་བཟླས་བརྗོད་དང་། །
tüntsam sukha dön dejö dang
In the breaks between sessions, recite mantras and prayers, and
བཟང་སྤྱོད་སོགས་སྨོན་ལམ་ཡང་ཡང་གདབ། །
zangchö sok mönlam yangyang dab
Excellent aspirations like The Prayer of Good Action.
ཚུལ་དེ་སྐད་གདམས་པའི་ཕྲེང་བ་འདི། །
tsul deké dampé trengwa di
And so, this garland of words of advice
ཚེ་རིང་གི་དམ་ཆོས་སྒྲོན་མ་ལ། །
tsering gi damchö drönma la
For Tsering Chödrön, ‘Long Life, Light of the Supreme Dharma’—
བསམ་པ་བཟང་པོས་གདམས་པ་དགེ །
sampa zangpö dampa gé
My good heart spoke meritoriously;
དགེ་བས་བྱང་ཆུབ་མྱུར་ཐོབ་ཤོག །
gewé changchub nyur tob shok
And may that merit bring us swiftly to enlightenment!
ཅེས་པའང་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་སོ། །
by Chökyi Lodrö

0 comments:

ཟིན་བྲིས་འཚོལ་ཡུལ