དཀའ་ཚེགས་ཡེ་མི་དགོས་པར་གོ་ལ་ཇེ་ཆུང་དང་འབྲེལ་འདྲིས་ཇེ་ཉེ་རུ་ཐུབ་པའི་དྲ་ཚིགས་ལ་བརྟེན་ནས་དྲང་བདེན་རིགས་པའི་བླང་དོར་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ་ཞིག་སྦར་ན་བསམས། བདག་ནི་སྐྱེས་སྦྱང་གི་ཡོན་ཏན་ན་ཕྲ་ཡང་ལྷག་བསམ་དྲང་བདེན་གྱི་བསམ་པ་རྒྱ་ཆེ་བས་རྒྱལ་བསྟན་སྤྱི་དང་བོད་རང་གི་གནའ་དེང་གི་རིག་གཞུང་ལ་གོམས་འདྲིས་ཀྱི་མྱོང་ཚོར་དག་ངོ་ལྐོག་མེད་པར་རྒྱལ་ཕྱི་ནང་གི་རང་རིགས་སྤུན་མཆེད་དག་ལ་དམ་པའི་ཆོས་དང་མཐུན་མི་མཐུན་གྱི་བཟང་ངན་ཤན་འབྱེད་ཅིག་ཐུན་མིན་བོད་རང་གི་སྐད་ཡིག་ལས་སྟོན་པར་འདོད་ཐལ།

དྲ་ངོས་བཀླགས་གྲངས

ཡིག་ཚགས

སྒེར་གྱི་རྒྱུ་ཆ

མཚན་ཉིད་ཀུན་ལྡན་དམ་ཆོས་བླ་མར་མི་ཕྱེད་དད་གུས་ངེས་པར་ཤེས། ། རིགས་དྲུག་འགྲོ་བར་བཅོས་མིན་སྙིང་རྗེས་བདག་ལས་གཞན་གཅེས་སེམས་པར་ཞེན། ། གཡོ་སྒྱུའི་དཔུང་ལ་ངོ་བསྟོད་མི་བྱར་རང་གཤིས་དྲང་བདེན་ཕྲག་ཏུ་བཞེས། སད་རྨིར་དྲང་སྲོང་རྟུལ་ཞུགས་དཔལ་ལྡན་ཐབས་ཤེས་དགྱེས་པའི་གྲུབ་མཐའ་སྐྱོང་། །

ངེད་ཀྱི་སྐོར

༄༅།། ཨེ་མ་ཧོའི་རིག་མཛོད་།
མཚན་ཉིད་ཀུན་ལྡན་དམ་ཆོས་བླ་མར་མི་ཕྱེད་དད་གུས་ངེས་པར་ཤེས། ། རིགས་དྲུག་འགྲོ་བར་བཅོས་མིན་སྙིང་རྗེས་བདག་ལས་གཞན་གཅེས་སེམས་པར་ཞེན། ། གཡོ་སྒྱུའི་དཔུང་ལ་ངོ་བསྟོད་མི་བྱར་རང་གཤིས་དྲང་བདེན་ཕྲག་ཏུ་བཞེས། སད་རྨིར་དྲང་སྲོང་རྟུལ་ཞུགས་དཔལ་ལྡན་ཐབས་ཤེས་དགྱེས་པའི་གྲུབ་མཐའ་སྐྱོང་། །
View my complete profile
Powered by Blogger.
Saturday, 25 January 2014
༈ སྨོན་ལམ་ཆོས་ལ་བཏབ་པ།
Aspirations in Accordance with the Dharma
by Dodrupchen Jigme Tenpe Nyima
སྐྱིད་ན་བསྙེན་བཀུར་བྱ་བའི་ཞིང་། །
kyi na nyenkur jawé shying
When I am happy, it is you whom I honour and revere,
སྡུག་ན་ཡུས་ཀྱིས་འབོད་པའི་ཡུལ། །
duk na yü kyi böpé yul
When I suffer, it is you whom I call upon for help,
ཚེ་འདིའི་རེ་ས་ཕྱི་མའི་སྐྱབས། །
tsé di resa chimé kyab
You are my source of hope for this life, and protection for the next—
པདྨ་འབྱུང་གནས་སྤྱན་རས་གཟིགས། །
pema jungné chenrezig
Padmasambhava, Avalokiteshvara,
དྲིན་ཆེན་རྩ་བའི་བླ་མ་གསུམ། །
drinchen tsawé lama sum
And my kind root teacher.
མཚན་དང་རྣམ་འགྱུར་ཐ་དད་ཀྱང་། །
tsen dang namgyur tadé kyang
Although you assume these different names and forms,
དགོངས་ཀློང་མཛད་པ་དབྱེར་མེད་ཕྱིར། །
gong long dzepa yermé chir
In the expanse of your wisdom and in your deeds, you are no different,
སོ་སོར་མི་འཛིན་གཅིག་ཏུ་བསྡུ། །
sosor mi dzin chik tu du
So without considering you as separate, but fused together as one—
གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཐུགས་རྗེས་ཟུངས། །
solwa deb so tukjé zung
I pray to you: hold me with your compassion!
དུས་རྣམ་ཀུན་ཏུ་བྱིན་གྱིས་རློབས། །
dü nam küntu jingyi lob
At all times and in all situations, inspire me with your blessings!
དལ་འབྱོར་མི་ལུས་ཐོབ་དུས་སུ། །
daljor milü tob dü su
Now that I have found this human existence, with its freedoms and advantages,
སྙིང་པོའི་ལྷ་ཆོས་འགྲུབ་པར་ཤོག །
nyingpö lha chö drubpar shok
Let me accomplish the most essential teachings!
ཚེ་ཐུང་དགུན་ཉི་འདྲ་བ་འདི། །
tsé tung gün nyi drawa di
Life, like a winter’s day, lasts but a short while,
དོན་ལྡན་ཆོས་ལ་འདྲིལ་བར་ཤོག །
dönden chö la drilwar shok
So let me devote it to what is meaningful: the Dharma!
གདོང་ཐུག་འཆི་བ་བྱུང་ཙ་ན། །
dong tuk chiwa jung tsana
If I should face death all of a sudden,
ཆོས་ཀྱི་ར་མདའ་སླེབ་པར་ཤོག །
chö kyi rada lebpar shok
Let the teachings come swiftly to my aid!
ཐག་རིང་ཕྱི་མར་འགྲོ་བའི་ཚེ། །
takring chimar drowé tsé
When setting out upon the long journey to the next life,
ཆོས་ཀྱི་ལམ་རྒྱགས་མང་བར་ཤོག །
chö kyi lam gyak mangwar shok
Let my provisions of Dharma be plentiful!
ཚེ་འདིར་ཆོས་ཀྱི་ས་བོན་ཐེབ། །
tsé dir chö kyi sabön teb
By planting the seed of Dharma in this life,
ཕྱི་མ་ལོ་ཐོག་ལེགས་པར་ཤོག །
chima lo tok lekpar shok
Let me reap an abundant harvest in the next!
གར་སྐྱེས་གང་དུ་སོང་ན་ཡང་། །
gar kyé gangdu song na yang
Wherever I am born, wheresover is my destination,
ཆོས་ཀྱི་བག་ཆགས་སད་པར་ཤོག །
chö kyi bakchak separ shok
Let my propensity for the Dharma be awakened!
སྐྱིད་སྡུག་ལེགས་ཉེས་ཅི་བྱུང་ཡང་། །
kyiduk leknyé chi jung yang
Happiness or suffering, good or bad—no matter what occurs,
བློ་གཏད་ཆོས་ལ་བྱེད་པར་ཤོག །
lo té chö la jepar shok
Let me always place my trust in the Dharma!
ཆོས་ཀྱི་འཇུག་སྒོ་མ་ནོར་བ། །
chö kyi jukgo manorwa
Since it is the infallible entry to the Dharma,
དད་པའི་རྩ་བ་བརྟན་པར་ཤོག །
depé tsawa tenpar shok
Let the roots of my faith be strong!
ཆོས་ཀྱི་གཞི་མ་མ་འཆུགས་པ། །
chö kyi shyima machukpa
Since it is the definite foundation of the Dharma,
མི་འཚེའི་བརྟུལ་ཞུགས་བརླིང་བར་ཤོག །
mi tsé tulshyuk lingwar shok
Let my training in nonviolence be secure!
ཆོས་ཀྱི་སྲོག་ཤིང་མ་ཡོ་བ། །
chö kyi sokshing mayowa
Since it is the vital axis of the Dharma,
བདེན་པའི་གཞུང་ལམ་སྲོང་བར་ཤོག །
denpé shyunglam songwar shok
Let me follow the way that accords with how things truly are!
ཆོས་ཀྱི་ཉིང་ཁུ་མ་བསླད་པ། །
chö kyi nyingkhu malepa
Since it is the pure quintessence of the Dharma,
བྱང་ཆུབ་སེམས་གཉིས་འབྱོངས་པར་ཤོག །
changchub sem nyi jongwar shok
Let me master bodhichitta in both its aspects!
དམ་ཆོས་རྒྱལ་པོ་ཡི་གེ་དྲུག །
damchö gyalpo yigé druk
Since the six-syllable mantra is the sovereign of practices,
གཡེལ་མེད་བཟླས་སྒོམ་བྱེད་པར་ཤོག །
yelmé dé gom jepar shok
Let me recite it and meditate unwaveringly!
ཆོས་བཞིན་སྒྲུབ་ལ་བར་ཆད་མེད། །
chö shyin drub la barché mé
May I accomplish the Dharma authentically and without obstacle,
མཐུན་རྐྱེན་ཡིད་བཞིན་འཛོམ་པར་ཤོག །
tünkyen yishyin dzompar shok
And find favourable conditions in abundance, just as I desire!
བླ་མ་ལྷ་ལ་དཔང་བཅོལ་ནས། །
lama lha la pang chol né
Taking the teachers and the deities as my witness,
སྨོན་ལམ་ཆོས་ལ་བཏབ་པ་འདི། །
mönlam chö la tabpa di
May these, my prayers of aspiration towards the Dharma,
བཏབ་སར་ཐེབས་ཤིན་ཕྱིར་མི་ལྡོག །
tab sar teb shin chir mi dok
Take seed in fertile ground, and without ever failing,
ཆུད་ཟོས་མེད་པར་འགྲུབ་པར་ཤོག །
chüzö mepar drubpar shok
May they be accomplished, and never go to waste!
དད་ལྡན་དགྲ་བླ་འཕན་དར་གྱི་ངོར་བསྟན་ཉིས་བྲིས།། །།
Written by Tenpé Nyima for the devoted Drala Pendar.

0 comments:

ཟིན་བྲིས་འཚོལ་ཡུལ