དཀའ་ཚེགས་ཡེ་མི་དགོས་པར་གོ་ལ་ཇེ་ཆུང་དང་འབྲེལ་འདྲིས་ཇེ་ཉེ་རུ་ཐུབ་པའི་དྲ་ཚིགས་ལ་བརྟེན་ནས་དྲང་བདེན་རིགས་པའི་བླང་དོར་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ་ཞིག་སྦར་ན་བསམས། བདག་ནི་སྐྱེས་སྦྱང་གི་ཡོན་ཏན་ན་ཕྲ་ཡང་ལྷག་བསམ་དྲང་བདེན་གྱི་བསམ་པ་རྒྱ་ཆེ་བས་རྒྱལ་བསྟན་སྤྱི་དང་བོད་རང་གི་གནའ་དེང་གི་རིག་གཞུང་ལ་གོམས་འདྲིས་ཀྱི་མྱོང་ཚོར་དག་ངོ་ལྐོག་མེད་པར་རྒྱལ་ཕྱི་ནང་གི་རང་རིགས་སྤུན་མཆེད་དག་ལ་དམ་པའི་ཆོས་དང་མཐུན་མི་མཐུན་གྱི་བཟང་ངན་ཤན་འབྱེད་ཅིག་ཐུན་མིན་བོད་རང་གི་སྐད་ཡིག་ལས་སྟོན་པར་འདོད་ཐལ།

དྲ་ངོས་བཀླགས་གྲངས

ཡིག་ཚགས

སྒེར་གྱི་རྒྱུ་ཆ

མཚན་ཉིད་ཀུན་ལྡན་དམ་ཆོས་བླ་མར་མི་ཕྱེད་དད་གུས་ངེས་པར་ཤེས། ། རིགས་དྲུག་འགྲོ་བར་བཅོས་མིན་སྙིང་རྗེས་བདག་ལས་གཞན་གཅེས་སེམས་པར་ཞེན། ། གཡོ་སྒྱུའི་དཔུང་ལ་ངོ་བསྟོད་མི་བྱར་རང་གཤིས་དྲང་བདེན་ཕྲག་ཏུ་བཞེས། སད་རྨིར་དྲང་སྲོང་རྟུལ་ཞུགས་དཔལ་ལྡན་ཐབས་ཤེས་དགྱེས་པའི་གྲུབ་མཐའ་སྐྱོང་། །

ངེད་ཀྱི་སྐོར

༄༅།། ཨེ་མ་ཧོའི་རིག་མཛོད་།
མཚན་ཉིད་ཀུན་ལྡན་དམ་ཆོས་བླ་མར་མི་ཕྱེད་དད་གུས་ངེས་པར་ཤེས། ། རིགས་དྲུག་འགྲོ་བར་བཅོས་མིན་སྙིང་རྗེས་བདག་ལས་གཞན་གཅེས་སེམས་པར་ཞེན། ། གཡོ་སྒྱུའི་དཔུང་ལ་ངོ་བསྟོད་མི་བྱར་རང་གཤིས་དྲང་བདེན་ཕྲག་ཏུ་བཞེས། སད་རྨིར་དྲང་སྲོང་རྟུལ་ཞུགས་དཔལ་ལྡན་ཐབས་ཤེས་དགྱེས་པའི་གྲུབ་མཐའ་སྐྱོང་། །
View my complete profile
Powered by Blogger.
Sunday, 9 March 2014
༄༅། །འཕགས་པ་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་བཞུགས་སོ། །
Sutra of Boundless Life and Wisdom
༄༅༅། །རྒྱ་གར་སྐད་དུ། ཨཱརྻ་ཨ་པ་རི་མི་ཏ་ཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་ནཱ་མ་མ་ཧཱ་ཡ་ན་སཱུ་ཏྲ།
gyagar ké du arya aparimita ayurjñana nama mahayana sutra
In the language of India: Ārya aparimita āyurjñāna nāma mahāyāna sūtra
བོད་སྐད་དུ། འཕགས་པ་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།
böké du pakpa tsé dang yeshe pak tu mepa shyé jawa tekpa chenpö do
In the language of Tibet: pakpa tsé dang yeshe pak tu mepa shyé jawa tekpa chenpö do

In the English language: The Sublime Sutra of the Great Vehicle entitled “Boundless Life and Wisdom”
སངས་རྒྱས་དང༌། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
sangye dang changchub sempa tamché la chaktsal lo
Homage to all the buddhas and bodhisattvas!
འདི་སྐད་བདག་གིས་ཐོས་པ་དུས་གཅིག་ན།
diké dak gi töpa dü chik na
Thus have I heard.
བཅོམ་ལྡན་འདས་མཉན་དུ་ཡོད་པ་ན། འཛེ་ཏའི་ཚལ་མགོན་མེད་ཟས་སྦྱིན་གྱི་ཀུན་དགའ་ར་བ་ན།
chomdendé nyen du yöpa na dzé té tsal gönmé zé jin gyi kün ga rawa na
Once the Blessed One was dwelling in Shravasti, in Anathapindada’s garden in the Jetavana grove,
དགེ་སློང་བརྒྱ་ཕྲག་ཕྱེད་དང་བཅུ་གསུམ་གྱི་དགེ་སློང་གི་དགེ་འདུན་ཆེན་པོ་དང༌།
gelong gyatrak ché dang chusum gyi gelong gi gendün chenpo dang
Together with a great gathering of twelve hundred and fifty monks,
བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་རབ་ཏུ་མང་པོ་དག་དང་ཐབས་ཅིག་ཏུ་བཞུགས་སོ། །
changchub sempa sempa chenpo rabtu mangpo dak dang tab chik tu shyuk so
And a great gathering of many bodhisattva mahasattvas.
དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པ་ལ་བཀའ་སྩལ་པ།
dené chomdendé kyi jampal shyönnur gyurpa la katsal pa
At that time, the Blessed One said to youthful Manjushri:
འཇམ་དཔལ་སྟེང་གི་ཕྱོགས་ན་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཡོན་ཏན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཞིག་ཡོང་དེ།
jampal teng gi chok na jikten gyi kham yönten pak tu mepa shyé jawa shyik yong dé
“O Manjushri, above us lies a world called Boundless Qualities,
དེ་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་ངེས་པ་གཟི་བརྗིད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །
dé na deshyin shekpa drachompa yangdakpar dzokpé sangye tsé dang yeshe pak tu mepa shintu nampar ngepa ziji kyi gyalpo shyé jawa shyuk so
In which there dwells the tathagata, the arhat, the completely and perfectly enlightened one called Boundless Life and Wisdom, the Utterly Discerning King of Splendour.
ཚེ་འཛིན་ཅིང་ཚེ་མཐར་ཕྱིན་པར་བཞེད་དེ།
tsendzin ching tsé tarchinpar shyé dé
He protects life and extends longevity, and
སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཆོས་ཀྱང་སྟོན་ཏོ། །
semchen nam la chö kyang tön to
He teaches the Dharma to sentient beings.
འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པ་ཉོན་ཅིག །
jampal shyönnur gyurpa nyön chik
“Listen, O youthful Manjushri!
འཛམ་བུའི་གླིང་གི་མི་རྣམས་ནི་ཚེ་ཐུང་བ་ལོ་བརྒྱ་ཐུབ་པ་ཤ་སྟག་སྟེ།
dzambüling gi mi nam ni tsé tungwa lo gya tubpa shatak té
The human beings of Jambudvipa have short lives; they are only able to live for a hundred years and
དེ་དག་ལས་ཀྱང་ཕལ་ཆེར་ནི་དུས་མ་ཡིན་པར་འཆི་བར་བསྟན་ཏོ། །
dedak lé kyang palcher ni dü mayinpar chiwar ten to
The majority meet untimely deaths.
འཇམ་དཔལ་སེམས་ཅན་གང་དག་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་དེའི་ཡོན་ཏན་དང་བསྔགས་པར་གྱུར་པ་ཡོངས་སུ་བརྗོད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་འདི་ཡི་གེར་འབྲིའམ།
jampal semchen gangdak deshyin shekpa tsé dang yeshe pak tu mepa dé yönten dang ngakpar gyurpa yongsu jöpa shyé jawé chö kyi namdrang di yiger driam
O Manjushri, if people write out this section of Dharma praising the qualities of the Buddha Boundless Life and Wisdom, or
ཡི་གེར་འབྲིར་འཇུག་གམ།
yiger drir juk gam
Encourage others to write it out, or
མིང་ཙམ་ཉན་ཏམ།
ming tsam nyen tam
Merely hear its name, or
ཀློག་པ་ན་ས་གླེགས་བམ་ལ་བྲིས་ཏེ། ཁྱིམ་ན་འཆང་གི་བར་དུ་བྱེད་དམ།
lokpa na sa lekbam la dri té khyim na chang gi bardu jé dam
Read it aloud and copy it into a book which they keep in their home, or
མེ་ཏོག་དང༌། སྤོས་དང༌། ཕྲེང་བ་དང༌། བྱུག་པ་དང༌། ཕྱེ་མ་རྣམས་ཀྱིས་མཆོད་པར་འགྱུར་བ་
metok dang pö dang trengwa dang jukpa dang chema nam kyi chöpar gyurwa
Venerate it with offerings of flowers, incense, garlands, perfumed ointments and powders,
དེ་དག་གི་ཚེ་ཡོངས་སུ་ཟད་པ་ལས་ཚེ་ལོ་བརྒྱ་ཐུབ་པར་འགྱུར་རོ། །
dedak gi tsé yongsu zepa lé tselo gya tubpar gyur ro
their lifespan will not be exhausted and they will be able to live a hundred years.
འཇམ་དཔལ་སེམས་ཅན་གང་དག་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་ངེས་པ་གཟི་བརྗིད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་ཐོས་པར་གྱུར་པ་
jampal semchen gangdak tsé dang yeshe pak tu mepa shintu nampar ngepa ziji kyi gyalpö tsen gya tsa gyé töpar gyurpa
“O Manjushri, if people hear the one hundred and eight names of the Buddha called Boundless Life and Wisdom, the Utterly Discerning King of Splendour,
དེ་དག་གི་ཚེ་ཡང་རྣམ་པར་འཕེལ་བར་འགྱུར་རོ། །
dedak gi tsé yang nampar pelwar gyur ro
Their span of life will be extended.
སེམས་ཅན་གང་དག་ཚེ་ཡོངས་སུ་ཟད་ཀར་
semchen gangdak tsé yongsu zé kar
“Even those who are on the point of the total exhaustion of their lives,
མཚན་འཆང་བར་གྱུར་པ་དེ་དག་གི་ཚེ་ཡང་རྣམ་པར་འཕེལ་བར་འགྱུར་རོ། །
tsen changwar gyurpa dedak gi tsé yang nampar pelwar gyur ro
If they keep these names in mind, will have their span of life extended.
འཇམ་དཔལ་དེ་ལྟ་བས་ན་རིགས་ཀྱི་བུའམ། རིགས་ཀྱི་བུ་མོ་དག་ཚེ་རིང་པོར་འདོད་པས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་དེའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་ཉན་ཏམ། ཡི་གེར་འབྲི་འམ། ཡི་གེར་འབྲིར་འཇུག་གམ། ཀློག་པར་གྱུར་པ་དེ་དག་གི་ཡོན་ཏན་དང་ལེགས་པར་འགྱུར་བ་ནི་འདི་དག་གོ །
jampal deta bena rik kyi buam rik kyi bumo dak tseringpor döpé deshyin shekpa tsé dang yeshe pak tu mepa dé tsen gya tsa gyé nyen tam yiger dri am yiger drir juk gam lokpar gyurpa dedak gi yönten dang lekpar gyurwa ni didak go
“O Manjushri, these will be the qualities and the benefits that come to any son or daughter of noble family who wishes to extend their life and who listens to these one hundred and eight names of the Buddha called Boundless Life and Wisdom, the Utterly Discerning King of Splendour, or who writes them, encourages others to write them, or reads them aloud.
ཨོཾ་ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ།
om namo bhagawate
ཨ་པ་རི་མི་ཏ་ཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་སུ་བི་ནི་ཤྩི་ཏ་ཏེ་ཛོ་རྭ་ཛཱ་ཡ།
aparimita ayurjñana subinischita tejo rajaya
ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཡ། ཨརྷ་ཏེ་སམྱཀྶཾ་བུདྡྷཱ་ཡ།
tathagataya arhate samyaksambuddhaya
ཏདྱ་ཐཱ། ཨོཾ་པུཎྱེ་པུཎྱེ་མ་ཧཱ་པུཎྱེ།
tadyatha om punye punye maha punye
ཨ་པ་རི་མི་ཏ་པུཎྱེ་ཨ་པ་རི་མི་ཏ་པུཎྱ་ཛྙཱ་ན་སཾ་བྷཱ་རོ་པ་ཙི་ཏེ།
aparimita punye aparimita punya jñana sambharo pachite
ཨོཾ་སརྦ་སཾ་སྐཱ་ར་པ་རི་ཤུདྡྷ་དྷརྨ་ཏེ་ག་ག་ན་ས་མུཏྒ་ཏེ་སྭ་བྷཱ་ཝ་བི་ཤུདྡྷེ་མ་ཧཱ་ན་ཡ་པ་རི་ཝཱ་རེ་སྭཱ་ཧཱ།
om sarva samskara parishuddha dharmate gagana samudgate svabhava vishuddhe mahanaya parivare svaha
འཇམ་དཔལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པོ་འདི་དག་གང་ལ་ལ་ཞིག་གིས་ཡི་གེར་འབྲིའམ།
jampal deshyin shekpé tsen gya tsa gyepo didak gangla la shyik gi yiger driam
“O Manjushri, whoever writes these one hundred and eight names of the Buddha called Boundless Life and Wisdom, the Utterly Discerning King of Splendour, or
ཡི་གེར་འབྲིར་འཇུག་གམ།
yiger drir juk gam
Encourages others to write them, or
གླེགས་བམ་ལ་བྲིས་ཏེ་ཁྱིམ་ན་འཆང་ངམ།
lekbam la dri té khyim na chang ngam
Writes them in a book and keeps it in the home, or
ཀློག་པར་གྱུར་ན་ཚེ་ཟད་པ་ལས་ཚེ་ལོ་བརྒྱ་ཐུབ་པར་འགྱུར་ཏེ།
lokpar gyur na tsé zepa lé tselo gya tubpar gyur té
Reads them aloud, will live for one hundred years without their span of life being exhausted.
འདི་ནས་ཤི་འཕོས་ནས་ཀྱང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཚེ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་དེའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཡོན་ཏན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ལ་སོགས་པར་སྐྱེ་བར་འགྱུར་རོ། །
di né shi pö né kyang deshyin shekpa tsé pak tu mepa dé sangye kyi shying jikten gyi kham yönten pak tu mepa lasokpar kyewar gyur ro
And when they die, they will be reborn in a pure land such as the universe of Boundless Qualities, the buddhafield of the Buddha of Boundless Life.”
ཨོཾ་ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ།
om namo bhagawate
ཨ་པ་རི་མི་ཏ་ཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་སུ་བི་ནི་ཤྩི་ཏ་ཏེ་ཛོ་རྭ་ཛཱ་ཡ།
aparimita ayurjñana subinischita tejo rajaya
ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཡ། ཨརྷ་ཏེ་སམྱཀྶཾ་བུདྡྷཱ་ཡ།
tathagataya arhate samyaksambuddhaya
ཏདྱ་ཐཱ། ཨོཾ་པུཎྱེ་པུཎྱེ་མ་ཧཱ་པུཎྱེ།
tadyatha om punye punye maha punye
ཨ་པ་རི་མི་ཏ་པུཎྱེ་ཨ་པ་རི་མི་ཏ་པུཎྱ་ཛྙཱ་ན་སཾ་བྷཱ་རོ་པ་ཙི་ཏེ།
aparimita punye aparimita punya jñana sambharo pachite
ཨོཾ་སརྦ་སཾ་སྐཱ་ར་པ་རི་ཤུདྡྷ་དྷརྨ་ཏེ་ག་ག་ན་ས་མུཏྒ་ཏེ་སྭ་བྷཱ་ཝ་བི་ཤུདྡྷེ་མ་ཧཱ་ན་ཡ་པ་རི་ཝཱ་རེ་སྭཱ་ཧཱ།
om sarva samskara parishuddha dharmate gagana samudgate svabhava vishuddhe mahanaya parivare svaha
ཡང་དེའི་ཚེ་སངས་རྒྱས་བྱེ་བ་ཕྲག་དགུ་བཅུ་རྩ་དགུས་དགོངས་པ་གཅིག་དང་དབྱངས་གཅིག་གིས་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་མདོ་སྡེ་འདི་གསུངས་སོ། །
yang dé tsé sangye jewa trak guchu tsa gü gongpa chik dang yang chik gi tsé dang yeshe pak tu mepé dodé di sung so
Then, at that time, 990 million buddhas, all with like minds and speech in unison, recited this Sutra of Boundless Life and Wisdom.
ཨོཾ་ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ།
om namo bhagawate
ཨ་པ་རི་མི་ཏ་ཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་སུ་བི་ནི་ཤྩི་ཏ་ཏེ་ཛོ་རྭ་ཛཱ་ཡ།
aparimita ayurjñana subinischita tejo rajaya
ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཡ། ཨརྷ་ཏེ་སམྱཀྶཾ་བུདྡྷཱ་ཡ།
tathagataya arhate samyaksambuddhaya
ཏདྱ་ཐཱ། ཨོཾ་པུཎྱེ་པུཎྱེ་མ་ཧཱ་པུཎྱེ།
tadyatha om punye punye maha punye
ཨ་པ་རི་མི་ཏ་པུཎྱེ་ཨ་པ་རི་མི་ཏ་པུཎྱ་ཛྙཱ་ན་སཾ་བྷཱ་རོ་པ་ཙི་ཏེ།
aparimita punye aparimita punya jñana sambharo pachite
ཨོཾ་སརྦ་སཾ་སྐཱ་ར་པ་རི་ཤུདྡྷ་དྷརྨ་ཏེ་ག་ག་ན་ས་མུཏྒ་ཏེ་སྭ་བྷཱ་ཝ་བི་ཤུདྡྷེ་མ་ཧཱ་ན་ཡ་པ་རི་ཝཱ་རེ་སྭཱ་ཧཱ།
om sarva samskara parishuddha dharmate gagana samudgate svabhava vishuddhe mahanaya parivare svaha
ཡང་དེའི་ཚེ་སངས་རྒྱས་བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་བཞིས་དགོངས་པ་གཅིག་དང་དབྱངས་གཅིག་གིས་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་མདོ་སྡེ་འདི་གསུངས་སོ། །
yang dé tsé sangye jewa trak gyechu tsa shyi gongpa chik dang yang chik gi tsé dang yeshe pak tu mepé dodé di sung so
Then, at that time, 840 million buddhas, all with like minds and speech in unison, recited this Sutra of Boundless Life and Wisdom.
ཨོཾ་ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ།
om namo bhagawate
ཨ་པ་རི་མི་ཏ་ཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་སུ་བི་ནི་ཤྩི་ཏ་ཏེ་ཛོ་རྭ་ཛཱ་ཡ།
aparimita ayurjñana subinischita tejo rajaya
ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཡ། ཨརྷ་ཏེ་སམྱཀྶཾ་བུདྡྷཱ་ཡ།
tathagataya arhate samyaksambuddhaya
ཏདྱ་ཐཱ། ཨོཾ་པུཎྱེ་པུཎྱེ་མ་ཧཱ་པུཎྱེ།
tadyatha om punye punye maha punye
ཨ་པ་རི་མི་ཏ་པུཎྱེ་ཨ་པ་རི་མི་ཏ་པུཎྱ་ཛྙཱ་ན་སཾ་བྷཱ་རོ་པ་ཙི་ཏེ།
aparimita punye aparimita punya jñana sambharo pachite
ཨོཾ་སརྦ་སཾ་སྐཱ་ར་པ་རི་ཤུདྡྷ་དྷརྨ་ཏེ་ག་ག་ན་ས་མུཏྒ་ཏེ་སྭ་བྷཱ་ཝ་བི་ཤུདྡྷེ་མ་ཧཱ་ན་ཡ་པ་རི་ཝཱ་རེ་སྭཱ་ཧཱ།
om sarva samskara parishuddha dharmate gagana samudgate svabhava vishuddhe mahanaya parivare svaha
ཡང་དེའི་ཚེ་སངས་རྒྱས་བྱེ་བ་ཕྲག་བདུན་ཅུ་རྩ་བདུན་གྱིས་དགོངས་པ་གཅིག་དང་དབྱངས་གཅིག་གིས་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་མདོ་སྡེ་འདི་གསུངས་སོ། །
yang dé tsé sangye jewa trak dünchu tsa dün gyi gongpa chik dang yang chik gi tsé dang yeshe pak tu mepé dodé di sung so
Then, at that time, 770 million buddhas, all with like minds and speech in unison, recited this Sutra of Boundless Life and Wisdom.
ཨོཾ་ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ།
om namo bhagawate
ཨ་པ་རི་མི་ཏ་ཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་སུ་བི་ནི་ཤྩི་ཏ་ཏེ་ཛོ་རྭ་ཛཱ་ཡ།
aparimita ayurjñana subinischita tejo rajaya
ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཡ། ཨརྷ་ཏེ་སམྱཀྶཾ་བུདྡྷཱ་ཡ།
tathagataya arhate samyaksambuddhaya
ཏདྱ་ཐཱ། ཨོཾ་པུཎྱེ་པུཎྱེ་མ་ཧཱ་པུཎྱེ།
tadyatha om punye punye maha punye
ཨ་པ་རི་མི་ཏ་པུཎྱེ་ཨ་པ་རི་མི་ཏ་པུཎྱ་ཛྙཱ་ན་སཾ་བྷཱ་རོ་པ་ཙི་ཏེ།
aparimita punye aparimita punya jñana sambharo pachite
ཨོཾ་སརྦ་སཾ་སྐཱ་ར་པ་རི་ཤུདྡྷ་དྷརྨ་ཏེ་ག་ག་ན་ས་མུཏྒ་ཏེ་སྭ་བྷཱ་ཝ་བི་ཤུདྡྷེ་མ་ཧཱ་ན་ཡ་པ་རི་ཝཱ་རེ་སྭཱ་ཧཱ།
om sarva samskara parishuddha dharmate gagana samudgate svabhava vishuddhe mahanaya parivare svaha
ཡང་དེའི་ཚེ་སངས་རྒྱས་བྱེ་བ་ཕྲག་དྲུག་ཅུ་རྩ་ལྔས་དགོངས་པ་གཅིག་དང་དབྱངས་གཅིག་གིས་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་མདོ་སྡེ་འདི་གསུངས་སོ། །
yang dé tsé sangye jewa trak drukchu tsa ngé gongpa chik dang yang chik gi tsé dang yeshe pak tu mepé dodé di sung so
Then, at that time, 650 million buddhas, all with like minds and speech in unison, recited this Sutra of Boundless Life and Wisdom.
ཨོཾ་ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ།
om namo bhagawate
ཨ་པ་རི་མི་ཏ་ཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་སུ་བི་ནི་ཤྩི་ཏ་ཏེ་ཛོ་རྭ་ཛཱ་ཡ།
aparimita ayurjñana subinischita tejo rajaya
ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཡ། ཨརྷ་ཏེ་སམྱཀྶཾ་བུདྡྷཱ་ཡ།
tathagataya arhate samyaksambuddhaya
ཏདྱ་ཐཱ། ཨོཾ་པུཎྱེ་པུཎྱེ་མ་ཧཱ་པུཎྱེ།
tadyatha om punye punye maha punye
ཨ་པ་རི་མི་ཏ་པུཎྱེ་ཨ་པ་རི་མི་ཏ་པུཎྱ་ཛྙཱ་ན་སཾ་བྷཱ་རོ་པ་ཙི་ཏེ།
aparimita punye aparimita punya jñana sambharo pachite
ཨོཾ་སརྦ་སཾ་སྐཱ་ར་པ་རི་ཤུདྡྷ་དྷརྨ་ཏེ་ག་ག་ན་ས་མུཏྒ་ཏེ་སྭ་བྷཱ་ཝ་བི་ཤུདྡྷེ་མ་ཧཱ་ན་ཡ་པ་རི་ཝཱ་རེ་སྭཱ་ཧཱ།
om sarva samskara parishuddha dharmate gagana samudgate svabhava vishuddhe mahanaya parivare svaha
ཡང་དེའི་ཚེ་སངས་རྒྱས་བྱེ་བ་ཕྲག་ལྔ་བཅུ་རྩ་ལྔས་དགོངས་པ་གཅིག་དང་དབྱངས་གཅིག་གིས་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་མདོ་སྡེ་འདི་གསུངས་སོ། །
yang dé tsé sangye jewa trak ngabchu tsa ngé gongpa chik dang yang chik gi tsé dang yeshe pak tu mepé dodé di sung so
Then, at that time, 550 million buddhas, all with like minds and speech in unison, recited this Sutra of Boundless Life and Wisdom.
ཨོཾ་ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ།
om namo bhagawate
ཨ་པ་རི་མི་ཏ་ཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་སུ་བི་ནི་ཤྩི་ཏ་ཏེ་ཛོ་རྭ་ཛཱ་ཡ།
aparimita ayurjñana subinischita tejo rajaya
ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཡ། ཨརྷ་ཏེ་སམྱཀྶཾ་བུདྡྷཱ་ཡ།
tathagataya arhate samyaksambuddhaya
ཏདྱ་ཐཱ། ཨོཾ་པུཎྱེ་པུཎྱེ་མ་ཧཱ་པུཎྱེ།
tadyatha om punye punye maha punye
ཨ་པ་རི་མི་ཏ་པུཎྱེ་ཨ་པ་རི་མི་ཏ་པུཎྱ་ཛྙཱ་ན་སཾ་བྷཱ་རོ་པ་ཙི་ཏེ།
aparimita punye aparimita punya jñana sambharo pachite
ཨོཾ་སརྦ་སཾ་སྐཱ་ར་པ་རི་ཤུདྡྷ་དྷརྨ་ཏེ་ག་ག་ན་ས་མུཏྒ་ཏེ་སྭ་བྷཱ་ཝ་བི་ཤུདྡྷེ་མ་ཧཱ་ན་ཡ་པ་རི་ཝཱ་རེ་སྭཱ་ཧཱ།
om sarva samskara parishuddha dharmate gagana samudgate svabhava vishuddhe mahanaya parivare svaha
ཡང་དེའི་ཚེ་སངས་རྒྱས་བྱེ་བ་ཕྲག་བཞི་ཅུ་རྩ་ལྔས་དགོངས་པ་གཅིག་དང་དབྱངས་གཅིག་གིས་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་མདོ་སྡེ་འདི་གསུངས་སོ། །
yang dé tsé sangye jewa trak shyi chu tsa ngé gongpa chik dang yang chik gi tsé dang yeshe pak tu mepé dodé di sung so
Then, at that time, 450 million buddhas, all with like minds and speech in unison, recited this Sutra of Boundless Life and Wisdom.
ཨོཾ་ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ།
om namo bhagawate
ཨ་པ་རི་མི་ཏ་ཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་སུ་བི་ནི་ཤྩི་ཏ་ཏེ་ཛོ་རྭ་ཛཱ་ཡ།
aparimita ayurjñana subinischita tejo rajaya
ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཡ། ཨརྷ་ཏེ་སམྱཀྶཾ་བུདྡྷཱ་ཡ།
tathagataya arhate samyaksambuddhaya
ཏདྱ་ཐཱ། ཨོཾ་པུཎྱེ་པུཎྱེ་མ་ཧཱ་པུཎྱེ།
tadyatha om punye punye maha punye
ཨ་པ་རི་མི་ཏ་པུཎྱེ་ཨ་པ་རི་མི་ཏ་པུཎྱ་ཛྙཱ་ན་སཾ་བྷཱ་རོ་པ་ཙི་ཏེ།
aparimita punye aparimita punya jñana sambharo pachite
ཨོཾ་སརྦ་སཾ་སྐཱ་ར་པ་རི་ཤུདྡྷ་དྷརྨ་ཏེ་ག་ག་ན་ས་མུཏྒ་ཏེ་སྭ་བྷཱ་ཝ་བི་ཤུདྡྷེ་མ་ཧཱ་ན་ཡ་པ་རི་ཝཱ་རེ་སྭཱ་ཧཱ།
om sarva samskara parishuddha dharmate gagana samudgate svabhava vishuddhe mahanaya parivare svaha
ཡང་དེའི་ཚེ་སངས་རྒྱས་བྱེ་བ་ཕྲག་སུམ་ཅུ་རྩ་དྲུག་གིས་དགོངས་པ་གཅིག་དང་དབྱངས་གཅིག་གིས་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་མདོ་སྡེ་འདི་གསུངས་སོ། །
yang dé tsé sangye jewa trak sumchu tsa druk gi gongpa chik dang yang chik gi tsé dang yeshe pak tu mepé dodé di sung so
Then, at that time, 360 million buddhas, all with like minds and speech in unison, recited this Sutra of Boundless Life and Wisdom.
ཨོཾ་ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ།
om namo bhagawate
ཨ་པ་རི་མི་ཏ་ཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་སུ་བི་ནི་ཤྩི་ཏ་ཏེ་ཛོ་རྭ་ཛཱ་ཡ།
aparimita ayurjñana subinischita tejo rajaya
ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཡ། ཨརྷ་ཏེ་སམྱཀྶཾ་བུདྡྷཱ་ཡ།
tathagataya arhate samyaksambuddhaya
ཏདྱ་ཐཱ། ཨོཾ་པུཎྱེ་པུཎྱེ་མ་ཧཱ་པུཎྱེ།
tadyatha om punye punye maha punye
ཨ་པ་རི་མི་ཏ་པུཎྱེ་ཨ་པ་རི་མི་ཏ་པུཎྱ་ཛྙཱ་ན་སཾ་བྷཱ་རོ་པ་ཙི་ཏེ།
aparimita punye aparimita punya jñana sambharo pachite
ཨོཾ་སརྦ་སཾ་སྐཱ་ར་པ་རི་ཤུདྡྷ་དྷརྨ་ཏེ་ག་ག་ན་ས་མུཏྒ་ཏེ་སྭ་བྷཱ་ཝ་བི་ཤུདྡྷེ་མ་ཧཱ་ན་ཡ་པ་རི་ཝཱ་རེ་སྭཱ་ཧཱ།
om sarva samskara parishuddha dharmate gagana samudgate svabhava vishuddhe mahanaya parivare svaha
ཡང་དེའི་ཚེ་སངས་རྒྱས་བྱེ་བ་ཕྲག་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔས་དགོངས་པ་གཅིག་དང་དབྱངས་གཅིག་གིས་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་མདོ་སྡེ་འདི་གསུངས་སོ། །
yang dé tsé sangye jewa trak nyishu tsa ngé gongpa chik dang yang chik gi tsé dang yeshe pak tu mepé dodé di sung so
Then, at that time, 250 million buddhas, all with like minds and speech in unison, recited this Sutra of Boundless Life and Wisdom.
ཨོཾ་ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ།
om namo bhagawate
ཨ་པ་རི་མི་ཏ་ཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་སུ་བི་ནི་ཤྩི་ཏ་ཏེ་ཛོ་རྭ་ཛཱ་ཡ།
aparimita ayurjñana subinischita tejo rajaya
ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཡ། ཨརྷ་ཏེ་སམྱཀྶཾ་བུདྡྷཱ་ཡ།
tathagataya arhate samyaksambuddhaya
ཏདྱ་ཐཱ། ཨོཾ་པུཎྱེ་པུཎྱེ་མ་ཧཱ་པུཎྱེ།
tadyatha om punye punye maha punye
ཨ་པ་རི་མི་ཏ་པུཎྱེ་ཨ་པ་རི་མི་ཏ་པུཎྱ་ཛྙཱ་ན་སཾ་བྷཱ་རོ་པ་ཙི་ཏེ།
aparimita punye aparimita punya jñana sambharo pachite
ཨོཾ་སརྦ་སཾ་སྐཱ་ར་པ་རི་ཤུདྡྷ་དྷརྨ་ཏེ་ག་ག་ན་ས་མུཏྒ་ཏེ་སྭ་བྷཱ་ཝ་བི་ཤུདྡྷེ་མ་ཧཱ་ན་ཡ་པ་རི་ཝཱ་རེ་སྭཱ་ཧཱ།
om sarva samskara parishuddha dharmate gagana samudgate svabhava vishuddhe mahanaya parivare svaha
ཡང་དེའི་ཚེ་སངས་རྒྱས་བྱེ་བ་ཕྲག་གངྒཱའི་ཀླུང་བཅུའི་བྱེ་མ་སྙེད་ཀྱིས་དགོངས་པ་གཅིག་དང་དབྱངས་གཅིག་གིས་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་མདོ་སྡེ་འདི་གསུངས་སོ། །
yang dé tsé sangye jewa trak ganggé lung chü jema nyé kyi gongpa chik dang yang chik gi tsé dang yeshe pak tu mepé dodé di sung so
Then, at that time, as many millions of buddhas as there are grains of sand in ten Ganges rivers, all with like minds and speech in unison, recited this Sutra of Boundless Life and Wisdom.
ཨོཾ་ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ།
om namo bhagawate
ཨ་པ་རི་མི་ཏ་ཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་སུ་བི་ནི་ཤྩི་ཏ་ཏེ་ཛོ་རྭ་ཛཱ་ཡ།
aparimita ayurjñana subinischita tejo rajaya
ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཡ། ཨརྷ་ཏེ་སམྱཀྶཾ་བུདྡྷཱ་ཡ།
tathagataya arhate samyaksambuddhaya
ཏདྱ་ཐཱ། ཨོཾ་པུཎྱེ་པུཎྱེ་མ་ཧཱ་པུཎྱེ།
tadyatha om punye punye maha punye
ཨ་པ་རི་མི་ཏ་པུཎྱེ་ཨ་པ་རི་མི་ཏ་པུཎྱ་ཛྙཱ་ན་སཾ་བྷཱ་རོ་པ་ཙི་ཏེ།
aparimita punye aparimita punya jñana sambharo pachite
ཨོཾ་སརྦ་སཾ་སྐཱ་ར་པ་རི་ཤུདྡྷ་དྷརྨ་ཏེ་ག་ག་ན་ས་མུཏྒ་ཏེ་སྭ་བྷཱ་ཝ་བི་ཤུདྡྷེ་མ་ཧཱ་ན་ཡ་པ་རི་ཝཱ་རེ་སྭཱ་ཧཱ།
om sarva samskara parishuddha dharmate gagana samudgate svabhava vishuddhe mahanaya parivare svaha
གང་ཞིག་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་མདོ་སྡེ་འདི་ཡི་གེར་འབྲིའམ།
gangshyik tsé dang yeshe pak tu mepé dodé di yiger driam
“Whoever writes this Sutra of Boundless Life and Wisdom, or
ཡི་གེར་འབྲིར་འཇུག་ན།
yiger drir juk na
Encourages others to write it,
དེའི་ཚེ་ཟད་པ་ལས་ཚེ་ལོ་བརྒྱ་ཐུབ་པར་འགྱུར་རོ། །
dé tsé zepa lé tselo gya tubpar gyur ro
Will live for one hundred years without their span of life being exhausted.
ཚེ་ཡང་རྣམ་པར་འཕེལ་བར་འགྱུར་རོ། །
tsé yang nampar pelwar gyur ro
Their span of life will also increase.
ཨོཾ་ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ།
om namo bhagawate
ཨ་པ་རི་མི་ཏ་ཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་སུ་བི་ནི་ཤྩི་ཏ་ཏེ་ཛོ་རྭ་ཛཱ་ཡ།
aparimita ayurjñana subinischita tejo rajaya
ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཡ། ཨརྷ་ཏེ་སམྱཀྶཾ་བུདྡྷཱ་ཡ།
tathagataya arhate samyaksambuddhaya
ཏདྱ་ཐཱ། ཨོཾ་པུཎྱེ་པུཎྱེ་མ་ཧཱ་པུཎྱེ།
tadyatha om punye punye maha punye
ཨ་པ་རི་མི་ཏ་པུཎྱེ་ཨ་པ་རི་མི་ཏ་པུཎྱ་ཛྙཱ་ན་སཾ་བྷཱ་རོ་པ་ཙི་ཏེ།
aparimita punye aparimita punya jñana sambharo pachite
ཨོཾ་སརྦ་སཾ་སྐཱ་ར་པ་རི་ཤུདྡྷ་དྷརྨ་ཏེ་ག་ག་ན་ས་མུཏྒ་ཏེ་སྭ་བྷཱ་ཝ་བི་ཤུདྡྷེ་མ་ཧཱ་ན་ཡ་པ་རི་ཝཱ་རེ་སྭཱ་ཧཱ།
om sarva samskara parishuddha dharmate gagana samudgate svabhava vishuddhe mahanaya parivare svaha
གང་ཞིག་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་མདོ་སྡེ་འདི་ཡི་གེར་འབྲིའམ།
gangshyik tsé dang yeshe pak tu mepé dodé di yiger driam
“Whoever writes this Sutra of Boundless Life and Wisdom, or
ཡི་གེར་འབྲིར་འཇུག་ན།
yiger drir juk na
Encourages others to write it,
དེ་སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་དང༌། བྱོལ་སོང་གི་སྐྱེ་གནས་དང༌། གཤིན་རྗེའི་འཇིག་རྟེན་དུ་ནམ་དུ་ཡང་སྐྱེ་བར་མི་འགྱུར་རོ། །
dé semchen nyalwa dang jolsong gi kyené dang shinjé jikten du nam du yang kyewar mingyur ro
Will never again be born in the hells or among the animals, or in the realm of Yama.1
ནམ་དུ་ཡང་མི་ཁོམ་པར་སྐྱེ་བར་མི་འགྱུར་ཏེ།
nam du yang mikhompar kyewar mingyur té
Never again will they be born in a state that lacks freedom,
གང་དང་གང་དུ་སྐྱེས་པའི་སྐྱེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ་སྐྱེ་བ་དྲན་པར་འགྱུར་རོ། །
gang dang gangdu kyepé kyewa tamché du kyewa drenpar gyur ro
And they will remember all the details of their past lives.
ཨོཾ་ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ།
om namo bhagawate
ཨ་པ་རི་མི་ཏ་ཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་སུ་བི་ནི་ཤྩི་ཏ་ཏེ་ཛོ་རྭ་ཛཱ་ཡ།
aparimita ayurjñana subinischita tejo rajaya
ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཡ། ཨརྷ་ཏེ་སམྱཀྶཾ་བུདྡྷཱ་ཡ།
tathagataya arhate samyaksambuddhaya
ཏདྱ་ཐཱ། ཨོཾ་པུཎྱེ་པུཎྱེ་མ་ཧཱ་པུཎྱེ།
tadyatha om punye punye maha punye
ཨ་པ་རི་མི་ཏ་པུཎྱེ་ཨ་པ་རི་མི་ཏ་པུཎྱ་ཛྙཱ་ན་སཾ་བྷཱ་རོ་པ་ཙི་ཏེ།
aparimita punye aparimita punya jñana sambharo pachite
ཨོཾ་སརྦ་སཾ་སྐཱ་ར་པ་རི་ཤུདྡྷ་དྷརྨ་ཏེ་ག་ག་ན་ས་མུཏྒ་ཏེ་སྭ་བྷཱ་ཝ་བི་ཤུདྡྷེ་མ་ཧཱ་ན་ཡ་པ་རི་ཝཱ་རེ་སྭཱ་ཧཱ།
om sarva samskara parishuddha dharmate gagana samudgate svabhava vishuddhe mahanaya parivare svaha
གང་ལ་ལ་ཞིག་གིས་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་མདོ་སྡེ་འདི་ཡི་གེར་འབྲིའམ།
gangla la shyik gi tsé dang yeshe pak tu mepé dodé di yiger driam
“For anyone to write this Sutra of Boundless Life and Wisdom, or
ཡི་གེར་འབྲིར་འཇུག་ན།
yiger drir juk na
Encourage others to write it
ངེས་ཆོས་ཀྱི་ཕུང་པོ་བརྒྱད་ཁྲི་བཞི་སྟོང་འབྲིར་བཅུག་པར་འགྱུར་རོ། །
ngé chö kyi pungpo gyé tri shyi tong drir chukpar gyur ro
Is just like commissioning the writing of the 84,000 sections of the Dharma.
ཨོཾ་ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ།
om namo bhagawate
ཨ་པ་རི་མི་ཏ་ཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་སུ་བི་ནི་ཤྩི་ཏ་ཏེ་ཛོ་རྭ་ཛཱ་ཡ།
aparimita ayurjñana subinischita tejo rajaya
ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཡ། ཨརྷ་ཏེ་སམྱཀྶཾ་བུདྡྷཱ་ཡ།
tathagataya arhate samyaksambuddhaya
ཏདྱ་ཐཱ། ཨོཾ་པུཎྱེ་པུཎྱེ་མ་ཧཱ་པུཎྱེ།
tadyatha om punye punye maha punye
ཨ་པ་རི་མི་ཏ་པུཎྱེ་ཨ་པ་རི་མི་ཏ་པུཎྱ་ཛྙཱ་ན་སཾ་བྷཱ་རོ་པ་ཙི་ཏེ།
aparimita punye aparimita punya jñana sambharo pachite
ཨོཾ་སརྦ་སཾ་སྐཱ་ར་པ་རི་ཤུདྡྷ་དྷརྨ་ཏེ་ག་ག་ན་ས་མུཏྒ་ཏེ་སྭ་བྷཱ་ཝ་བི་ཤུདྡྷེ་མ་ཧཱ་ན་ཡ་པ་རི་ཝཱ་རེ་སྭཱ་ཧཱ།
om sarva samskara parishuddha dharmate gagana samudgate svabhava vishuddhe mahanaya parivare svaha
གང་ཞིག་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་མདོ་སྡེ་འདི་ཡི་གེར་འབྲིའམ།
gangshyik tsé dang yeshe pak tu mepé dodé di yiger driam
“For anyone to write this Sutra of Boundless Life and Wisdom, or
ཡི་གེར་འབྲིར་འཇུག་ན།
yiger drir juk na
Encourage others to write it
དེས་ཆོས་ཀྱི་ཕུང་པོ་བརྒྱད་ཁྲི་བཞི་སྟོང་བྱེད་དུ་བཅུག་པ་དང༌།
dé chö kyi pungpo gyé tri shyi tongjé du chukpa dang
Is just like commissioning the reproduction of the 84,000 sections of the Dharma and
རབ་ཏུ་གནས་པ་བྱས་པ་ཡིན་ནོ། །
rabtu nepa jepa yin no
Having them all consecrated.
ཨོཾ་ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ།
om namo bhagawate
ཨ་པ་རི་མི་ཏ་ཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་སུ་བི་ནི་ཤྩི་ཏ་ཏེ་ཛོ་རྭ་ཛཱ་ཡ།
aparimita ayurjñana subinischita tejo rajaya
ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཡ། ཨརྷ་ཏེ་སམྱཀྶཾ་བུདྡྷཱ་ཡ།
tathagataya arhate samyaksambuddhaya
ཏདྱ་ཐཱ། ཨོཾ་པུཎྱེ་པུཎྱེ་མ་ཧཱ་པུཎྱེ།
tadyatha om punye punye maha punye
ཨ་པ་རི་མི་ཏ་པུཎྱེ་ཨ་པ་རི་མི་ཏ་པུཎྱ་ཛྙཱ་ན་སཾ་བྷཱ་རོ་པ་ཙི་ཏེ།
aparimita punye aparimita punya jñana sambharo pachite
ཨོཾ་སརྦ་སཾ་སྐཱ་ར་པ་རི་ཤུདྡྷ་དྷརྨ་ཏེ་ག་ག་ན་ས་མུཏྒ་ཏེ་སྭ་བྷཱ་ཝ་བི་ཤུདྡྷེ་མ་ཧཱ་ན་ཡ་པ་རི་ཝཱ་རེ་སྭཱ་ཧཱ།
om sarva samskara parishuddha dharmate gagana samudgate svabhava vishuddhe mahanaya parivare svaha
གང་ཞིག་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་མདོ་སྡེ་འདི་ཡི་གེར་འབྲིའམ།
gangshyik tsé dang yeshe pak tu mepé dodé di yiger driam
“If anyone writes this Sutra of Boundless Life and Wisdom, or
ཡི་གེར་འབྲིར་འཇུག་ན།
yiger drir juk na
Encourages others to write it,
དེའི་མཚམས་མེད་པ་ལྔ་བྱས་པ་ཡང་ཡོངས་སུ་བྱང་བར་འགྱུར་རོ། །
dé tsammepa nga jepa yang yongsu jangwar gyur ro
Even if they have committed the five acts with immediate retribution, their misdeeds will be completely purified.
ཨོཾ་ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ།
om namo bhagawate
ཨ་པ་རི་མི་ཏ་ཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་སུ་བི་ནི་ཤྩི་ཏ་ཏེ་ཛོ་རྭ་ཛཱ་ཡ།
aparimita ayurjñana subinischita tejo rajaya
ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཡ། ཨརྷ་ཏེ་སམྱཀྶཾ་བུདྡྷཱ་ཡ།
tathagataya arhate samyaksambuddhaya
ཏདྱ་ཐཱ། ཨོཾ་པུཎྱེ་པུཎྱེ་མ་ཧཱ་པུཎྱེ།
tadyatha om punye punye maha punye
ཨ་པ་རི་མི་ཏ་པུཎྱེ་ཨ་པ་རི་མི་ཏ་པུཎྱ་ཛྙཱ་ན་སཾ་བྷཱ་རོ་པ་ཙི་ཏེ།
aparimita punye aparimita punya jñana sambharo pachite
ཨོཾ་སརྦ་སཾ་སྐཱ་ར་པ་རི་ཤུདྡྷ་དྷརྨ་ཏེ་ག་ག་ན་ས་མུཏྒ་ཏེ་སྭ་བྷཱ་ཝ་བི་ཤུདྡྷེ་མ་ཧཱ་ན་ཡ་པ་རི་ཝཱ་རེ་སྭཱ་ཧཱ།
om sarva samskara parishuddha dharmate gagana samudgate svabhava vishuddhe mahanaya parivare svaha
གང་ཞིག་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་མདོ་སྡེ་འདི་ཡི་གེར་འབྲིའམ།
gangshyik tsé dang yeshe pak tu mepé dodé di yiger driam
“If anyone writes this Sutra of Boundless Life and Wisdom,
ཡི་གེར་འབྲིར་འཇུག་ན།
yiger drir juk na
Or encourages others to write it,
དེའི་སྡིག་པའི་ཕུང་པོ་རི་རབ་ཙམ་ཡང་ཡོངས་སུ་བྱང་བར་འགྱུར་རོ། །
dé dikpé pungpo rirab tsam yang yongsu jangwar gyur ro
Even if they have committed a mass of harmful deeds as vast as Mount Meru, their misdeeds will all be completely purified.
ཨོཾ་ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ།
om namo bhagawate
ཨ་པ་རི་མི་ཏ་ཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་སུ་བི་ནི་ཤྩི་ཏ་ཏེ་ཛོ་རྭ་ཛཱ་ཡ།
aparimita ayurjñana subinischita tejo rajaya
ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཡ། ཨརྷ་ཏེ་སམྱཀྶཾ་བུདྡྷཱ་ཡ།
tathagataya arhate samyaksambuddhaya
ཏདྱ་ཐཱ། ཨོཾ་པུཎྱེ་པུཎྱེ་མ་ཧཱ་པུཎྱེ།
tadyatha om punye punye maha punye
ཨ་པ་རི་མི་ཏ་པུཎྱེ་ཨ་པ་རི་མི་ཏ་པུཎྱ་ཛྙཱ་ན་སཾ་བྷཱ་རོ་པ་ཙི་ཏེ།
aparimita punye aparimita punya jñana sambharo pachite
ཨོཾ་སརྦ་སཾ་སྐཱ་ར་པ་རི་ཤུདྡྷ་དྷརྨ་ཏེ་ག་ག་ན་ས་མུཏྒ་ཏེ་སྭ་བྷཱ་ཝ་བི་ཤུདྡྷེ་མ་ཧཱ་ན་ཡ་པ་རི་ཝཱ་རེ་སྭཱ་ཧཱ།
om sarva samskara parishuddha dharmate gagana samudgate svabhava vishuddhe mahanaya parivare svaha
གང་ཞིག་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་མདོ་སྡེ་འདི་ཡི་གེར་འབྲིའམ།
gangshyik tsé dang yeshe pak tu mepé dodé di yiger driam
“If anyone writes this Sutra of Boundless Life and Wisdom, or
ཡི་གེར་འབྲིར་འཇུག་ན།
yiger drir juk na
Encourages others to write it,
དེ་ལ་བདུད་དང་བདུད་ཀྱི་རིས་ཀྱི་ལྷ་དང༌།
dé la dü dang dü kyi ri kyi lha dang
Even though the maras or the gods of the realm of mara, or
གནོད་སྦྱིན་དང༌། སྲིན་པོས་གླགས་བཙལ་ཀྱང་གླགས་རྙེད་པར་མི་འགྱུར་རོ། །
nöjin dang sinpö lak tsal kyang laknyepar mingyur ro
Yakshas or rakshasas might seek to bring harm upon them, they will remain unharmed.
ཨོཾ་ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ།
om namo bhagawate
ཨ་པ་རི་མི་ཏ་ཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་སུ་བི་ནི་ཤྩི་ཏ་ཏེ་ཛོ་རྭ་ཛཱ་ཡ།
aparimita ayurjñana subinischita tejo rajaya
ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཡ། ཨརྷ་ཏེ་སམྱཀྶཾ་བུདྡྷཱ་ཡ།
tathagataya arhate samyaksambuddhaya
ཏདྱ་ཐཱ། ཨོཾ་པུཎྱེ་པུཎྱེ་མ་ཧཱ་པུཎྱེ།
tadyatha om punye punye maha punye
ཨ་པ་རི་མི་ཏ་པུཎྱེ་ཨ་པ་རི་མི་ཏ་པུཎྱ་ཛྙཱ་ན་སཾ་བྷཱ་རོ་པ་ཙི་ཏེ།
aparimita punye aparimita punya jñana sambharo pachite
ཨོཾ་སརྦ་སཾ་སྐཱ་ར་པ་རི་ཤུདྡྷ་དྷརྨ་ཏེ་ག་ག་ན་ས་མུཏྒ་ཏེ་སྭ་བྷཱ་ཝ་བི་ཤུདྡྷེ་མ་ཧཱ་ན་ཡ་པ་རི་ཝཱ་རེ་སྭཱ་ཧཱ།
om sarva samskara parishuddha dharmate gagana samudgate svabhava vishuddhe mahanaya parivare svaha
གང་ཞིག་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་མདོ་སྡེ་འདི་ཡི་གེར་འབྲིའམ།
gangshyik tsé dang yeshe pak tu mepé dodé di yiger driam
“Whoever writes this Sutra of Boundless Life and Wisdom, or
ཡི་གེར་འབྲིར་འཇུག་ན།
yiger drir juk na
Encourages others to write it,
དེ་འཆི་བའི་དུས་ཀྱི་ཚེ་སངས་རྒྱས་བྱེ་བ་ཕྲག་དགུ་བཅུ་རྩ་དགུས་མངོན་སུམ་དུ་ལུང་སྟོན་པར་མཛད་དེ།
dé chiwé dü kyi tsé sangye jewa trak guchu tsa gü ngönsum du lungtönpar dzé dé
Will receive prophecies directly from 990 million buddhas at the time of their death.
སངས་རྒྱས་སྟོང་གིས་དེ་ལ་ཕྱག་རྐྱོང་བར་འགྱུར་རོ། །
sangye tong gi dé la chak kyongwar gyur ro
A thousand buddhas will extend their hands towards them and
སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་དུ་འགྲོ་བར་མཛད་པར་འགྱུར་ཏེ།
sangye kyi shying né sangye kyi shying du drowar dzepar gyur té
They will go from one buddha realm to another.
འདི་ལ་ཐེ་ཚོམ་དང༌། སོམ་ཉི་དང༌། ཡིད་གཉིས་མ་བྱེད་ཅིག །
di la tetsom dang somnyi dang yinyi ma jé chik
Have no doubts, misgivings or hesitations about this.
ཨོཾ་ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ།
om namo bhagawate
ཨ་པ་རི་མི་ཏ་ཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་སུ་བི་ནི་ཤྩི་ཏ་ཏེ་ཛོ་རྭ་ཛཱ་ཡ།
aparimita ayurjñana subinischita tejo rajaya
ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཡ། ཨརྷ་ཏེ་སམྱཀྶཾ་བུདྡྷཱ་ཡ།
tathagataya arhate samyaksambuddhaya
ཏདྱ་ཐཱ། ཨོཾ་པུཎྱེ་པུཎྱེ་མ་ཧཱ་པུཎྱེ།
tadyatha om punye punye maha punye
ཨ་པ་རི་མི་ཏ་པུཎྱེ་ཨ་པ་རི་མི་ཏ་པུཎྱ་ཛྙཱ་ན་སཾ་བྷཱ་རོ་པ་ཙི་ཏེ།
aparimita punye aparimita punya jñana sambharo pachite
ཨོཾ་སརྦ་སཾ་སྐཱ་ར་པ་རི་ཤུདྡྷ་དྷརྨ་ཏེ་ག་ག་ན་ས་མུཏྒ་ཏེ་སྭ་བྷཱ་ཝ་བི་ཤུདྡྷེ་མ་ཧཱ་ན་ཡ་པ་རི་ཝཱ་རེ་སྭཱ་ཧཱ།
om sarva samskara parishuddha dharmate gagana samudgate svabhava vishuddhe mahanaya parivare svaha
གང་དག་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་མདོ་སྡེ་འདི་ཡི་གེར་འབྲིའམ།
gangdak tsé dang yeshe pak tu mepé dodé di yiger driam
“Whoever writes this Sutra of Boundless Life and Wisdom, or
ཡི་གེར་འབྲིར་འཇུག་ན།
yiger drir juk na
encourages others to write it
རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་བཞི་དེའི་ཕྱི་བཞིན་དུ་འབྲང་ཞིང་བསྲུང་བ་དང༌། བསྐྱབ་པ་དང༌། སྦ་བ་བྱེད་པར་འགྱུར་རོ། །
gyalpo chenpo shyi dé chishyin du drang shying sungwa dang kyabpa dang bawa jepar gyur ro
Will be attended and protected by the four great kings, who will guard over them and keep them hidden from danger.
ཨོཾ་ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ།
om namo bhagawate
ཨ་པ་རི་མི་ཏ་ཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་སུ་བི་ནི་ཤྩི་ཏ་ཏེ་ཛོ་རྭ་ཛཱ་ཡ།
aparimita ayurjñana subinischita tejo rajaya
ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཡ། ཨརྷ་ཏེ་སམྱཀྶཾ་བུདྡྷཱ་ཡ།
tathagataya arhate samyaksambuddhaya
ཏདྱ་ཐཱ། ཨོཾ་པུཎྱེ་པུཎྱེ་མ་ཧཱ་པུཎྱེ།
tadyatha om punye punye maha punye
ཨ་པ་རི་མི་ཏ་པུཎྱེ་ཨ་པ་རི་མི་ཏ་པུཎྱ་ཛྙཱ་ན་སཾ་བྷཱ་རོ་པ་ཙི་ཏེ།
aparimita punye aparimita punya jñana sambharo pachite
ཨོཾ་སརྦ་སཾ་སྐཱ་ར་པ་རི་ཤུདྡྷ་དྷརྨ་ཏེ་ག་ག་ན་ས་མུཏྒ་ཏེ་སྭ་བྷཱ་ཝ་བི་ཤུདྡྷེ་མ་ཧཱ་ན་ཡ་པ་རི་ཝཱ་རེ་སྭཱ་ཧཱ།
om sarva samskara parishuddha dharmate gagana samudgate svabhava vishuddhe mahanaya parivare svaha
གང་ཞིག་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་མདོ་སྡེ་འདི་ཡི་གེར་འབྲིའམ།
gangshyik tsé dang yeshe pak tu mepé dodé di yiger driam
“Whoever writes this Sutra of Boundless Life and Wisdom, or
ཡི་གེར་འབྲིར་འཇུག་ན།
yiger drir juk na
encourages others to write it
དེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འོད་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་བདེ་བ་ཅན་དུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་རོ། །
dedé shyin shekpa ö pak tu mepé sangye kyi shying jikten gyi kham dewachen du kyewar gyur ro
Will be reborn in the realm of Sukhavati, the buddhafield of Buddha Amitabha.
ཨོཾ་ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ།
om namo bhagawate
ཨ་པ་རི་མི་ཏ་ཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་སུ་བི་ནི་ཤྩི་ཏ་ཏེ་ཛོ་རྭ་ཛཱ་ཡ།
aparimita ayurjñana subinischita tejo rajaya
ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཡ། ཨརྷ་ཏེ་སམྱཀྶཾ་བུདྡྷཱ་ཡ།
tathagataya arhate samyaksambuddhaya
ཏདྱ་ཐཱ། ཨོཾ་པུཎྱེ་པུཎྱེ་མ་ཧཱ་པུཎྱེ།
tadyatha om punye punye maha punye
ཨ་པ་རི་མི་ཏ་པུཎྱེ་ཨ་པ་རི་མི་ཏ་པུཎྱ་ཛྙཱ་ན་སཾ་བྷཱ་རོ་པ་ཙི་ཏེ།
aparimita punye aparimita punya jñana sambharo pachite
ཨོཾ་སརྦ་སཾ་སྐཱ་ར་པ་རི་ཤུདྡྷ་དྷརྨ་ཏེ་ག་ག་ན་ས་མུཏྒ་ཏེ་སྭ་བྷཱ་ཝ་བི་ཤུདྡྷེ་མ་ཧཱ་ན་ཡ་པ་རི་ཝཱ་རེ་སྭཱ་ཧཱ།
om sarva samskara parishuddha dharmate gagana samudgate svabhava vishuddhe mahanaya parivare svaha
ས་ཕྱོགས་གང་དུ་མདོ་སྡེ་དཀོན་མཆོག་འདི་འབྲི་བའི་ས་ཕྱོགས་དེ་ཡང་མཆོད་རྟེན་དུ་འགྱུར་རོ། །
sachok gangdu dodé könchok di driwé sachok deyang chöten du gyur ro
“Any place in which this rare and supreme sutra is written down will become a site worthy of veneration.
བྱོལ་སོང་གི་སྐྱེ་གནས་སུ་སོང་བའི་བྱ་དང༌། རི་དྭགས་གང་དག་གི་རྣ་ལམ་དུ་གྲགས་པར་གྱུར་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་འགྱུར་རོ། །
jolsong gi kyené su songwé ja dang ridak gangdak gi nalam du drakpar gyurpa dedak tamché lanamé pa yangdakpar dzokpé changchub tu ngönpar dzokpar tsanggyawar gyur ro
Any bird or other creature born into the animal realm who hears this sutra will achieve full awakening in the unsurpassable state of complete and perfect enlightenment.
ཨོཾ་ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ།
om namo bhagawate
ཨ་པ་རི་མི་ཏ་ཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་སུ་བི་ནི་ཤྩི་ཏ་ཏེ་ཛོ་རྭ་ཛཱ་ཡ།
aparimita ayurjñana subinischita tejo rajaya
ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཡ། ཨརྷ་ཏེ་སམྱཀྶཾ་བུདྡྷཱ་ཡ།
tathagataya arhate samyaksambuddhaya
ཏདྱ་ཐཱ། ཨོཾ་པུཎྱེ་པུཎྱེ་མ་ཧཱ་པུཎྱེ།
tadyatha om punye punye maha punye
ཨ་པ་རི་མི་ཏ་པུཎྱེ་ཨ་པ་རི་མི་ཏ་པུཎྱ་ཛྙཱ་ན་སཾ་བྷཱ་རོ་པ་ཙི་ཏེ།
aparimita punye aparimita punya jñana sambharo pachite
ཨོཾ་སརྦ་སཾ་སྐཱ་ར་པ་རི་ཤུདྡྷ་དྷརྨ་ཏེ་ག་ག་ན་ས་མུཏྒ་ཏེ་སྭ་བྷཱ་ཝ་བི་ཤུདྡྷེ་མ་ཧཱ་ན་ཡ་པ་རི་ཝཱ་རེ་སྭཱ་ཧཱ།
om sarva samskara parishuddha dharmate gagana samudgate svabhava vishuddhe mahanaya parivare svaha
གང་ཞིག་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་མདོ་སྡེ་འདི་ཡི་གེར་འབྲིའམ།
gangshyik tsé dang yeshe pak tu mepé dodé di yiger driam
“Whoever writes this Sutra of Boundless Life and Wisdom, or
ཡི་གེར་འབྲིར་འཇུག་ན།
yiger drir juk na
encourages others to write it
དེ་བུད་མེད་ཀྱི་ལུས་སུ་ནམ་དུ་ཡང་སྐྱེ་བར་མི་འགྱུར་རོ། །
dé bümé kyi lü su nam du yang kyewar mingyur ro
Will never again be born as a woman.2
ཨོཾ་ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ།
om namo bhagawate
ཨ་པ་རི་མི་ཏ་ཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་སུ་བི་ནི་ཤྩི་ཏ་ཏེ་ཛོ་རྭ་ཛཱ་ཡ།
aparimita ayurjñana subinischita tejo rajaya
ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཡ། ཨརྷ་ཏེ་སམྱཀྶཾ་བུདྡྷཱ་ཡ།
tathagataya arhate samyaksambuddhaya
ཏདྱ་ཐཱ། ཨོཾ་པུཎྱེ་པུཎྱེ་མ་ཧཱ་པུཎྱེ།
tadyatha om punye punye maha punye
ཨ་པ་རི་མི་ཏ་པུཎྱེ་ཨ་པ་རི་མི་ཏ་པུཎྱ་ཛྙཱ་ན་སཾ་བྷཱ་རོ་པ་ཙི་ཏེ།
aparimita punye aparimita punya jñana sambharo pachite
ཨོཾ་སརྦ་སཾ་སྐཱ་ར་པ་རི་ཤུདྡྷ་དྷརྨ་ཏེ་ག་ག་ན་ས་མུཏྒ་ཏེ་སྭ་བྷཱ་ཝ་བི་ཤུདྡྷེ་མ་ཧཱ་ན་ཡ་པ་རི་ཝཱ་རེ་སྭཱ་ཧཱ།
om sarva samskara parishuddha dharmate gagana samudgate svabhava vishuddhe mahanaya parivare svaha
གང་ཞིག་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་འདིའི་ཕྱིར་ཀར་ཤ་པ་ན་གཅིག་སྦྱིན་པ་བྱིན་ན།
gangshyik tsé dang yeshe pak tu mepé chö kyi namdrang di chir kar shapa na chik jinpa jin na
“Whoever donates even a single karshapana for the sake of this class of Dharma, the Sutra of Boundless Life and Wisdom,
དེས་སྟོང་གསུམ་གྱི་སྟོང་ཆེན་པོའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་བདུན་གྱིས་ཡོངས་སུ་བཀང་སྟེ་སྦྱིན་པ་བྱིན་པར་འགྱུར་རོ། །
dé tongsum gyi tongchenpö jikten gyi kham rinpoche na dün gyi yongsu kang té jinpa jinpar gyur ro
Is offering a gift as great as the entire three thousandfold world system filled completely with the seven kinds of precious gem.
ཨོཾ་ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ།
om namo bhagawate
ཨ་པ་རི་མི་ཏ་ཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་སུ་བི་ནི་ཤྩི་ཏ་ཏེ་ཛོ་རྭ་ཛཱ་ཡ།
aparimita ayurjñana subinischita tejo rajaya
ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཡ། ཨརྷ་ཏེ་སམྱཀྶཾ་བུདྡྷཱ་ཡ།
tathagataya arhate samyaksambuddhaya
ཏདྱ་ཐཱ། ཨོཾ་པུཎྱེ་པུཎྱེ་མ་ཧཱ་པུཎྱེ།
tadyatha om punye punye maha punye
ཨ་པ་རི་མི་ཏ་པུཎྱེ་ཨ་པ་རི་མི་ཏ་པུཎྱ་ཛྙཱ་ན་སཾ་བྷཱ་རོ་པ་ཙི་ཏེ།
aparimita punye aparimita punya jñana sambharo pachite
ཨོཾ་སརྦ་སཾ་སྐཱ་ར་པ་རི་ཤུདྡྷ་དྷརྨ་ཏེ་ག་ག་ན་ས་མུཏྒ་ཏེ་སྭ་བྷཱ་ཝ་བི་ཤུདྡྷེ་མ་ཧཱ་ན་ཡ་པ་རི་ཝཱ་རེ་སྭཱ་ཧཱ།
om sarva samskara parishuddha dharmate gagana samudgate svabhava vishuddhe mahanaya parivare svaha
གང་ལ་ལ་ཞིག་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་འདི་ལ་མཆོད་པ་བྱེད་པར་འགྱུར་པ་དེས།
gangla la shyik chö kyi namdrang di la chöpa jepar gyurpa dé
“Whoever makes offerings to this class of Dharma
དམ་པའི་ཆོས་མཐའ་དག་མཆོད་པ་བྱས་པར་འགྱུར་རོ། །
dampé chö tadak chöpa jepar gyur ro
Is making offerings to the Dharma as a whole.
ཨོཾ་ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ།
om namo bhagawate
ཨ་པ་རི་མི་ཏ་ཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་སུ་བི་ནི་ཤྩི་ཏ་ཏེ་ཛོ་རྭ་ཛཱ་ཡ།
aparimita ayurjñana subinischita tejo rajaya
ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཡ། ཨརྷ་ཏེ་སམྱཀྶཾ་བུདྡྷཱ་ཡ།
tathagataya arhate samyaksambuddhaya
ཏདྱ་ཐཱ། ཨོཾ་པུཎྱེ་པུཎྱེ་མ་ཧཱ་པུཎྱེ།
tadyatha om punye punye maha punye
ཨ་པ་རི་མི་ཏ་པུཎྱེ་ཨ་པ་རི་མི་ཏ་པུཎྱ་ཛྙཱ་ན་སཾ་བྷཱ་རོ་པ་ཙི་ཏེ།
aparimita punye aparimita punya jñana sambharo pachite
ཨོཾ་སརྦ་སཾ་སྐཱ་ར་པ་རི་ཤུདྡྷ་དྷརྨ་ཏེ་ག་ག་ན་ས་མུཏྒ་ཏེ་སྭ་བྷཱ་ཝ་བི་ཤུདྡྷེ་མ་ཧཱ་ན་ཡ་པ་རི་ཝཱ་རེ་སྭཱ་ཧཱ།
om sarva samskara parishuddha dharmate gagana samudgate svabhava vishuddhe mahanaya parivare svaha
འདི་ལྟ་སྟེ། དཔེར་ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམ་པར་གཟིགས་དང༌། གཙུག་ཏོར་ཅན་དང༌། ཐམས་ཅད་སྐྱོ་བ་དང༌། ལོག་པར་དང་སེལ་དང༌། གསེར་ཐུབ་དང༌། འོད་སྲུངས་དང༌། ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་བདུན་གྱིས་མཆོད་པ་བྱས་པའི་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཕུང་པོའི་ཚད་ནི་བགྲང་བར་ནུས་ཀྱི། ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཕུང་པོའི་ཚད་ནི་བགྲང་བར་མི་ནུས་སོ། །
di ta té per na deshyin shekpa nampar zik dang tsuktor chen dang tamché kyowa dang lokpar dang sel dang sertub dang ösung dang shakya tubpa lasokpa la rinpoche na dün gyi chöpa jepé sönam kyi pungpö tsé ni drangwar nü kyi tsé dang yeshe pak tu mepé sönam kyi pungpö tsé ni drangwar mi nü so
“It is like this: it would be possible, for instance, to quantify the merit gained by offering the seven precious gems to the buddhas Vipashyin, Shikhinra, Vishvabhu, Krakuchanda,3 Kanakamuni, Kashyapa and Shakyamuni, but the merit of [writing or encouraging others to write] this [Sutra of] Boundless Life and Wisdom can not be calculated.
ཨོཾ་ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ།
om namo bhagawate
ཨ་པ་རི་མི་ཏ་ཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་སུ་བི་ནི་ཤྩི་ཏ་ཏེ་ཛོ་རྭ་ཛཱ་ཡ།
aparimita ayurjñana subinischita tejo rajaya
ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཡ། ཨརྷ་ཏེ་སམྱཀྶཾ་བུདྡྷཱ་ཡ།
tathagataya arhate samyaksambuddhaya
ཏདྱ་ཐཱ། ཨོཾ་པུཎྱེ་པུཎྱེ་མ་ཧཱ་པུཎྱེ།
tadyatha om punye punye maha punye
ཨ་པ་རི་མི་ཏ་པུཎྱེ་ཨ་པ་རི་མི་ཏ་པུཎྱ་ཛྙཱ་ན་སཾ་བྷཱ་རོ་པ་ཙི་ཏེ།
aparimita punye aparimita punya jñana sambharo pachite
ཨོཾ་སརྦ་སཾ་སྐཱ་ར་པ་རི་ཤུདྡྷ་དྷརྨ་ཏེ་ག་ག་ན་ས་མུཏྒ་ཏེ་སྭ་བྷཱ་ཝ་བི་ཤུདྡྷེ་མ་ཧཱ་ན་ཡ་པ་རི་ཝཱ་རེ་སྭཱ་ཧཱ།
om sarva samskara parishuddha dharmate gagana samudgate svabhava vishuddhe mahanaya parivare svaha
འདི་ལྟ་སྟེ། དཔེར་ན། རིན་པོ་ཆེའི་ཕུང་པོ་རིའི་རྒྱལ་པོ་རི་རབ་ཙམ་སྤུངས་ཏེ། སྤྱིན་པ་བྱིན་པ་དེའི་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཕུང་པོའི་ཚད་ནི་བགྲང་བར་ནུས་ཀྱི། ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་མདོ་སྡེ་འདིའི་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཕུང་པོའི་ཚད་ནི་བགྲང་བར་མི་ནུས་སོ། །
di ta té per na rinpoche pungpo ri gyalpo rirab tsam pung té chinpa jinpa dé sönam kyi pungpö tsé ni drangwar nü kyi tsé dang yeshe pak tu mepé dodé di sönam kyi pungpö tsé ni drangwar mi nü so
“It is like this: it would be possible, for instance, to quantify the merit gained by gathering a pile of jewels as large as Mount Meru, and making a gift of it, but the merit of [writing or encouraging others to write] this Sutra of Boundless Life and Wisdom can not be calculated.
ཨོཾ་ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ།
om namo bhagawate
ཨ་པ་རི་མི་ཏ་ཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་སུ་བི་ནི་ཤྩི་ཏ་ཏེ་ཛོ་རྭ་ཛཱ་ཡ།
aparimita ayurjñana subinischita tejo rajaya
ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཡ། ཨརྷ་ཏེ་སམྱཀྶཾ་བུདྡྷཱ་ཡ།
tathagataya arhate samyaksambuddhaya
ཏདྱ་ཐཱ། ཨོཾ་པུཎྱེ་པུཎྱེ་མ་ཧཱ་པུཎྱེ།
tadyatha om punye punye maha punye
ཨ་པ་རི་མི་ཏ་པུཎྱེ་ཨ་པ་རི་མི་ཏ་པུཎྱ་ཛྙཱ་ན་སཾ་བྷཱ་རོ་པ་ཙི་ཏེ།
aparimita punye aparimita punya jñana sambharo pachite
ཨོཾ་སརྦ་སཾ་སྐཱ་ར་པ་རི་ཤུདྡྷ་དྷརྨ་ཏེ་ག་ག་ན་ས་མུཏྒ་ཏེ་སྭ་བྷཱ་ཝ་བི་ཤུདྡྷེ་མ་ཧཱ་ན་ཡ་པ་རི་ཝཱ་རེ་སྭཱ་ཧཱ།
om sarva samskara parishuddha dharmate gagana samudgate svabhava vishuddhe mahanaya parivare svaha
འདི་ལྟ་སྟེ། དཔེར་ན། རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་བཞི་ཆུ་ས་ཡོངས་སུ་གང་བའི་ཐིགས་པ་རེ་རེ་ནས་བགྲང་བར་ནུས་ཀྱི།
di ta té per na gyatso chenpo shyi chu sa yongsu gangwé tikpa reré né drangwar nü kyi
“It is like this: it would be possible, for instance, to measure the four great oceans by counting one drop of water at a time,
ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་མདོ་སྡེ་འདིའི་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཕུང་པོའི་ཚད་ནི་བགྲང་བར་མི་ནུས་སོ། །
tsé dang yeshe pak tu mepé dodé di sönam kyi pungpö tsé ni drangwar mi nü so
but the merit of [writing or encouraging others to write] this Sutra of Boundless Life and Wisdom can not be calculated.
ཨོཾ་ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ།
om namo bhagawate
ཨ་པ་རི་མི་ཏ་ཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་སུ་བི་ནི་ཤྩི་ཏ་ཏེ་ཛོ་རྭ་ཛཱ་ཡ།
aparimita ayurjñana subinischita tejo rajaya
ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཡ། ཨརྷ་ཏེ་སམྱཀྶཾ་བུདྡྷཱ་ཡ།
tathagataya arhate samyaksambuddhaya
ཏདྱ་ཐཱ། ཨོཾ་པུཎྱེ་པུཎྱེ་མ་ཧཱ་པུཎྱེ།
tadyatha om punye punye maha punye
ཨ་པ་རི་མི་ཏ་པུཎྱེ་ཨ་པ་རི་མི་ཏ་པུཎྱ་ཛྙཱ་ན་སཾ་བྷཱ་རོ་པ་ཙི་ཏེ།
aparimita punye aparimita punya jñana sambharo pachite
ཨོཾ་སརྦ་སཾ་སྐཱ་ར་པ་རི་ཤུདྡྷ་དྷརྨ་ཏེ་ག་ག་ན་ས་མུཏྒ་ཏེ་སྭ་བྷཱ་ཝ་བི་ཤུདྡྷེ་མ་ཧཱ་ན་ཡ་པ་རི་ཝཱ་རེ་སྭཱ་ཧཱ།
om sarva samskara parishuddha dharmate gagana samudgate svabhava vishuddhe mahanaya parivare svaha
གང་ཞིག་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་མདོ་སྡེ་འདི་ཡི་གེར་འབྲིའམ།
gangshyik tsé dang yeshe pak tu mepé dodé di yiger driam
“Whoever writes this Sutra of Boundless Life and Wisdom or
ཡི་གེར་འབྲིར་འཇུག་གམ། བསྟི་སྟེང་དུ་བྱས་ཏེ། མཆོད་པ་བྱེད་པར་འགྱུར་བ་དེས་
yiger drir juk gam ti tengdu jé té chöpa jepar gyurwa dé
encourages others to write it or accords it due reverence and worships it with offerings, is,
ཕྱོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ཐམས་ཅད་དུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཕྱག་བྱས་པ་དང༌། མཆོད་པ་བྱས་པ་ཡིན་ནོ། །
chok chü sangye kyi shying tamché du deshyin shekpa tamché la chak jepa dang chöpa jepa yin no
By doing so, paying homage to all the buddhas in all the buddhafields of the ten directions and making offerings before them.
ཨོཾ་ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ།
om namo bhagawate
ཨ་པ་རི་མི་ཏ་ཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་སུ་བི་ནི་ཤྩི་ཏ་ཏེ་ཛོ་རྭ་ཛཱ་ཡ།
aparimita ayurjñana subinischita tejo rajaya
ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཡ། ཨརྷ་ཏེ་སམྱཀྶཾ་བུདྡྷཱ་ཡ།
tathagataya arhate samyaksambuddhaya
ཏདྱ་ཐཱ། ཨོཾ་པུཎྱེ་པུཎྱེ་མ་ཧཱ་པུཎྱེ།
tadyatha om punye punye maha punye
ཨ་པ་རི་མི་ཏ་པུཎྱེ་ཨ་པ་རི་མི་ཏ་པུཎྱ་ཛྙཱ་ན་སཾ་བྷཱ་རོ་པ་ཙི་ཏེ།
aparimita punye aparimita punya jñana sambharo pachite
ཨོཾ་སརྦ་སཾ་སྐཱ་ར་པ་རི་ཤུདྡྷ་དྷརྨ་ཏེ་ག་ག་ན་ས་མུཏྒ་ཏེ་སྭ་བྷཱ་ཝ་བི་ཤུདྡྷེ་མ་ཧཱ་ན་ཡ་པ་རི་ཝཱ་རེ་སྭཱ་ཧཱ།
om sarva samskara parishuddha dharmate gagana samudgate svabhava vishuddhe mahanaya parivare svaha
སྦྱིན་པའི་སྟོབས་ཀྱི་སངས་རྒྱས་ཡང་དག་འཕགས། །
jinpé tob kyi sangye yangdak pak
“The buddhas who are the strength of generosity are perfectly sublime.
མི་ཡི་སེང་གེ་སྦྱིན་པའི་སྟོབས་རྟོགས་ཏེ། །
mi yi sengé jinpé tob tok té
Lions among men, they have realized generosity’s strength.
སྙིང་རྗེ་ཅན་གྱི་གྲོང་ཁྱེར་འཇུག་པ་ན། །
nyingjé chen gyi drongkhyer jukpa na
When entering the citadel of the compassionate ones,
སྦྱིན་པའི་སྟོབས་ཀྱི་སྒྲ་ནི་གྲགས་པར་འགྱུར། །
jinpé tob kyi dra ni drakpar gyur
The sound of the strength of generosity is heard.
ཚུལ་ཁྲིམས་སྟོབས་ཀྱི་སངས་རྒྱས་ཡང་དག་འཕགས། །
tsultrim tob kyi sangye yangdak pak
“The buddhas who are the strength of discipline are perfectly sublime.
མི་ཡི་སེང་གེ་ཚུལ་ཁྲིམས་སྟོབས་རྟོགས་ཏེ། །
mi yi sengé tsultrim tob tok té
Lions among men, they have realized discipline’s strength.
སྙིང་རྗེ་ཅན་གྱི་གྲོང་ཁྱེར་འཇུག་པ་ན། །
nyingjé chen gyi drongkhyer jukpa na
When entering the citadel of the compassionate ones,
ཚུལ་ཁྲིམས་སྟོབས་ཀྱི་སྒྲ་ནི་གྲགས་པར་འགྱུར། །
tsultrim tob kyi dra ni drakpar gyur
The sound of the strength of discipline is heard.
བཟོད་པའི་སྟོབས་ཀྱི་སངས་རྒྱས་ཡང་དག་འཕགས། །
zöpé tob kyi sangye yangdak pak
“The buddhas who are the strength of patience are perfectly sublime.
མི་ཡི་སེང་གེ་བཟོད་པའི་སྟོབས་རྟོགས་ཏེ། །
mi yi sengé zöpé tob tok té
Lions among men, they have realized patience’s strength.
སྙིང་རྗེ་ཅན་གྱི་གྲོང་ཁྱེར་འཇུག་པ་ན། །
nyingjé chen gyi drongkhyer jukpa na
When entering the citadel of the compassionate ones,
བཟོད་པའི་སྟོབས་ཀྱི་སྒྲ་ནི་གྲགས་པར་འགྱུར། །
zöpé tob kyi dra ni drakpar gyur
The sound of the strength of patience is heard.
བརྩོན་འགྲུས་སྟོབས་ཀྱི་སངས་རྒྱས་ཡང་དག་འཕགས། །
tsöndrü tob kyi sangye yangdak pak
“The buddhas who are the strength of diligence are perfectly sublime.
མི་ཡི་སེང་གེ་བརྩོན་འགྲུས་སྟོབས་རྟོགས་ཏེ། །
mi yi sengé tsöndrü tob tok té
Lions among men, they have realized diligence’s strength.
སྙིང་རྗེ་ཅན་གྱི་གྲོང་ཁྱེར་འཇུག་པ་ན། །
nyingjé chen gyi drongkhyer jukpa na
When entering the citadel of the compassionate ones,
བརྩོན་འགྲུས་སྟོབས་ཀྱི་སྒྲ་ནི་གྲགས་པར་འགྱུར། །
tsöndrü tob kyi dra ni drakpar gyur
The sound of the strength of diligence is heard.
བསམ་གཏན་སྟོབས་ཀྱི་སངས་རྒྱས་ཡང་དག་འཕགས། །
samten tob kyi sangye yangdak pak
“The buddhas who are the strength of meditation are perfectly sublime.
མི་ཡི་སེང་གེ་བསམ་གཏན་སྟོབས་རྟོགས་ཏེ། །
mi yi sengé samten tob tok té
Lions among men, they have realized meditation’s strength.
སྙིང་རྗེ་ཅན་གྱི་གྲོང་ཁྱེར་འཇུག་པ་ན། །
nyingjé chen gyi drongkhyer jukpa na
When entering the citadel of the compassionate ones,
བསམ་གཏན་སྟོབས་ཀྱི་སྒྲ་ནི་གྲགས་པར་འགྱུར། །
samten tob kyi dra ni drakpar gyur
The sound of the strength of meditation is heard.
ཤེས་རབ་སྟོབས་ཀྱི་སངས་རྒྱས་ཡང་དག་འཕགས། །
sherab tob kyi sangye yangdak pak
“The buddhas who are the strength of wisdom are perfectly sublime.
མི་ཡི་སེང་གེ་ཤེས་རབ་སྟོབས་རྟོགས་ཏེ། །
mi yi sengé sherab tob tok té
Lions among men, they have realized wisdom’s strength.
སྙིང་རྗེ་ཅན་གྱི་གྲོང་ཁྱེར་འཇུག་པ་ན། །
nyingjé chen gyi drongkhyer jukpa na
When entering the citadel of the compassionate ones,
ཤེས་རབ་སྟོབས་ཀྱི་སྒྲ་ནི་གྲགས་པར་འགྱུར། །
sherab tob kyi dra ni drakpar gyur
The sound of the strength of wisdom is heard.”
ཨོཾ་ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ།
om namo bhagawate
ཨ་པ་རི་མི་ཏ་ཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་སུ་བི་ནི་ཤྩི་ཏ་ཏེ་ཛོ་རྭ་ཛཱ་ཡ།
aparimita ayurjñana subinischita tejo rajaya
ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཡ། ཨརྷ་ཏེ་སམྱཀྶཾ་བུདྡྷཱ་ཡ།
tathagataya arhate samyaksambuddhaya
ཏདྱ་ཐཱ། ཨོཾ་པུཎྱེ་པུཎྱེ་མ་ཧཱ་པུཎྱེ།
tadyatha om punye punye maha punye
ཨ་པ་རི་མི་ཏ་པུཎྱེ་ཨ་པ་རི་མི་ཏ་པུཎྱ་ཛྙཱ་ན་སཾ་བྷཱ་རོ་པ་ཙི་ཏེ།
aparimita punye aparimita punya jñana sambharo pachite
ཨོཾ་སརྦ་སཾ་སྐཱ་ར་པ་རི་ཤུདྡྷ་དྷརྨ་ཏེ་ག་ག་ན་ས་མུཏྒ་ཏེ་སྭ་བྷཱ་ཝ་བི་ཤུདྡྷེ་མ་ཧཱ་ན་ཡ་པ་རི་ཝཱ་རེ་སྭཱ་ཧཱ།
om sarva samskara parishuddha dharmate gagana samudgate svabhava vishuddhe mahanaya parivare svaha
བཅོམ་ལྡན་འདས་དགྱེས་ཤིང་དེ་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ནས།
chomdendé gyé shing deké ché katsal né
When the Blessed One had said this,
འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པ་དང༌། ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་པའི་འཁོར་དེ་དག་དང༌།
jampal shyönnur gyurpa dang tamché dangden pé khor dedak dang
the youthful Manjushri, the whole assembly and the world with its
ལྷ་དང༌། མི་དང༌། ལྷ་མ་ཡིན་དང༌། དྲི་ཟར་བཅས་པའི་འཇིག་རྟེན་ཡི་རངས་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ལ་མངོན་པར་བསྟོད་དོ། །
lha dang mi dang lha mayin dang drizar chepé jikten yi rang té chomdendé kyi sungpa la ngönpar tö do
Gods, humans, asuras and gandharvas rejoiced and praised the words of the Blessed One.
འཕགས་པ་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་རྫོགས་སོ།།  །།
pakpa tsé dang yeshe pak tu mepa shyé jawa tekpa chenpö do dzok so
This concludes the Sublime Mahyana Sutra entitled Boundless Life and Wisdom.
རྒྱ་གར་གྱི་པཎྜི་ཏ་པུཎྱེ་སཾ་བྷཱ་ཝ་དང༌། ལོ་ཙྭ་བ་པ་ཚ་བ་ཉི་མ་གྲགས་ཀྱིས་བསྒྱུར་བའོ།།  །།
Translated by the Indian pandita Punyasambhava and the lotsawa Patsab Nyima Drak
ཨོཾ་སུ་པྲ་ཏིཥྛ་བཛྲ་ཡེ་སྭཱཧཱ།  དགེ་ལེགས་འཕེལ༎ ༎

0 comments:

ཟིན་བྲིས་འཚོལ་ཡུལ